دانلود کلیه مقالات نهمین همایش ایمنی و بهداشت کار

مقالات بهداشت حرفه ای
نمایه کاربر
naderloo
مدیر کل
مدیر کل
پست: 3246
تاریخ عضویت: شنبه 18 آبان 1387, 12:00 am
حالت من: Khaste
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 1418 دفعه
تشکر شده: 2128 دفعه
تماس:

دانلود کلیه مقالات نهمین همایش ایمنی و بهداشت کار

پست توسط naderloo »

 • مواجهه شغلی با میدان مغناطیسی پایا و تاثیر آن بر شاخص هاي خونی کارگران بخش الکترولیز مجتمع مس سرچشمه کرمان
 • طراحی و اجراي برنامه جامع کار آموزي در صنعت - ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه اي
 • طراحی و اجراي کارگاه و آزمایشگاه ایمنی صنعتی جهت آموزش عملی دروس ایمنی صنعتی به دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه اي
 • بررسی اثر صداي توربین هاي بادي بر سلامت عمومی شاغلین مزارع بادي
 • بررسی میزان مواجهه با پرتو فرابنفش در جوشکاري قوس الکتریکی در شرایط مختلف کاري
 • بررسی شیوع و عوامل موثر بر نیدل استیک شدن در کارکنان فوریت هاي پزشکی استان خراسان شمالی
 • بررسی اندازه گیري پرتوهاي ایکس و گاما در بیمارستان هاي منتخب کلانشهر تهران
 • بررسی میزان مواجهه با صدا در جبهه عملیاتی و پشتیبانی یکی از دکل هاي حفاري خشکی نفت اهواز
 • طراحی لاگ بوک کتابچه ي ثبت فعالیت ها ي کارآموزي بهداشت حرفه اي به منظور ارزشیابی فعالیت ها ي کارآموزي در عرصه دانشجویان رشته بهداشت حرفه اي
 • به عنوان یک بیومارکر در ارزیابی مواجهه شغلی با منگنز Ratio: MIR Manganese-Iron نسبت منگنز به آهن خون
 • ارائه یک مدل رگرسیونی مناسب جهت پیش بینی شاخص هاي حادثه
 • نقش سیستم هاي مدیریت یکپارچه IMS در بهبود عملکرد ایمنی و بهداشت
 • ارائه شاخص تجربی استرس گرمایی محیط هاي روباز IOEHI کارگران ایرانی مشاغل روباز به منظور تدوین استاندارد هاي گرمایی ملی
 • ارزیابی ظرفیت ریوي کارکنان شرکت تولید دارو در اثر مواجهه شغلی با ترکیبات شیمیایی
 • بهینه سازي روش OSHA شماره 731 جهت شمارش الیاف آزبست با استفاده از میکروسکوپ فازکنتراست پیشرفته و FTIR711 ارزیابی اثر نانو لوله هاي کربنی تک جداره بر میزان تخلخل فیلترهاي نانولیفی بی بافت
 • اثرات مواجهه توام با صدا، گرما و روشنایی بر عملکرد شناختی
 • ارزیابی شاخص استرس گرمایی WBGT در نانوایی هاي لواش شهر کرمانشاه در فصول سرد
 • روش جدید پایش بیولوژیکی کارگران صنعت پلاستیک از طریق اندازه گیري مونومر وینیل کلراید در هواي بازدم
 • بررسی انطباق محتواي سرفصل هاي آموزشی دوره کارشناسی بهداشت حرفه اي با جنبه هاي عملکردي مورد انتظار دانش آموختگان شاغل درمنطقه کاشان
 • جذب بخارات تولوئن در بستر ثابت و سیالی از نانو زئولیت Y714 ارزیابی مقایسه ي رویکرد باورپذیري مفاهیم منطق فازي و تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی و رتبه بندي ریسک
 • امکان سنجی پایش بیولوژیکی شاغلین سالن تشریح در مواجهه با فرمالدئید از طریق بازدم
 • برون سپاري آزمایشگاه هاي بهداشت حرفه اي گامی در جهت ارتقاي کیفیت خدمات و توسعه تحقیقات دانشکده هاي بهداشت
 • وضعیت سرجلوآمده FHP و تاثیر آن بر توان هوازي دندانپزشکان
 • سنتز پلیمرهاي قالب ملکولی: فناوري نوین جهانی براي پایش آلاینده هاي ریز مقدار شغلی با تاکید برآفت کشها
 • تعیین پلی مورفیسم آنزیم الکل دهیدروژناز 4 ADH4 درکارگران مواجهه یافته با فرمالدئید در چند کارگاه ملامین سازي
 • ساختاري براي محاسبه هزینه مستقیم و غیر مستقیم حوادث و کاربرد آن در حوادث صنعت ساختمان سازي ایران
 • ارزیابی اقتصادي پروژه پیاده سازي سیستم مدیریت HSE-MS در راستاي کاهش حوادث با استفاده از روش نرخ بازگشت سرمایه داخلی تحت محیط فازي
 • بررسی تاثیر جلیقه خنک کننده ایرانی نوع حاوي بسته هاي ژل یخ بر روي شاخص هاي فیزیولوژي در شرایط آب و هوایی گرم و - خشک در اتاقک شرایط جوي
 • ارزیابی مواجهه شغلی راهبران متروي تهران با میدان هاي مغناطیسی در فرکانس بی نهایت کم
 • بررسی اثر مواجهه با ارتعاش تمام بدن روي تغییرات شاخصهاي اسپرموگرام و مرفولوژي اسپرم موش سوري
 • ارزیابی روشنایی مصنوعی داخلی و محوطه اي در پتروشیمی پلی نار
 • ارزیابی فاکتورهاي خونی در مواجهه شغلی با بخارات فرمالدئید کارگران منتخب ملامین سازي شهر تهران
 • بررسی اثر سیمواستاتین برسمیت کروم شش ظرفیتی در کلیه موش صحرائی
 • طراحی یک ابزار پایش سریع و کاربرديماتریکس براي سیستم هاي تهویه موضعی در صنایع
 • ارزیابی اثرات مواجهه با ارتعاش تمام بدن و شوکهاي تکراري بر سلامت مسافرین مترو بر اساس استاندارد ISO 1347-7
 • ارزیابی فردي و محیطی مواجهه شغلی با صدا در بین کارگران سنگبریهاي استان قم
 • فعالیت نانوذرات TiO1 پوشش داده شده بر روي زئولیت در تجزیه گاز متیل اتیل کتون
 • فرهنگ و آموزش HSE گامی در جهت ارتقاي تولید مطالعه موردي پالایشگاه دوم مجتمع گازي پارس جنوبی
 • شناسایی و الویت بندي عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش مطالعه موردي واحد HSE پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس - جنوبی
 • کاربرد جاذب کرموزورب 711 به منظور ارزیابی بیولوژیکی مواجهه کارگران با فلزات سمی نیکل و سرب
 • مقایسه عملکرد کربن فعال و کربن فعال پوشش داده شده با نیترات منیزیم براي حذف تولوئن از هوا در فرایند ازن زنی کاتالیزوري
 • ارائه یک روش جدید آنالیز قابل استفاده در کشور براي آئروسل هاي کوارتز با استفاده از طیف سنجی FT-IR111 مدلسازي ریسک و آنالیز پیامد حریق و BLEVE در یک تاسیسات گاز مایع LPG
 • طراحی و ساخت کلید ذاتاً ایمن کاهنده انرژي جریان القایی به منظور پیشگیري از وقوع آتش سوزي و انفجار
 • اعتباربخشی یک روش جدید طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز جهت آنالیز روغن هاي معدنی
 • بررسی آسیب ژنتیکی در کارگران مواجهه یافته با فرمالدهید با استفاده از روش ژل الکتروفورز تک سلولی comet assay در چند کارگاه ملامین سازي
 • بررسی اثرات متیل ترشیاري بوتیل اتر MTBE روي تخریب ساختار هموگلوبین انسان و ارائه راهکارهاي تعدیلی
 • تشخیص خواب آلودگی رانندگان براساس مدل ترکیبی تغییرات آنتروپومتري دینامیک چهره
 • تحلیل نسبت هزینه هاي زمان تلف شده به هزینه هاي مستقیم مربوط به حوادث ناشی از کار در یکی از شرکت هاي خودروسازي ایران
 • ارزیابی خیرگی ناتوان کننده در ورودي تونل هاي جاده اي
 • اندازه گیري گاماي ناشی از آلودگی نوترون در شتابدهنده اونکور
 • استخراج ایزومرهاي گزیلن از نمونه هاي آب و ادرار به روش Needle Trap با جاذب PDMS411 ارزیابی وضعیت عملکرد ایمنی صنعت فولاد سامان یزد با استفاده از یک شاخص پیش بینی کننده ریسک
 • ارزیابی گرما با شاخص هاي استرس حرارتی TWL و WBGT در یک دکل خشکی حفاري نفت گاز واقع دراهواز
 • ارزیابی میزان مواجهه رانندگان ماشین سنگین با ارتعاش تمام بدن در یک شرکت صنعتی
 • بررسی میزان پرتو X پراکنده در حالت هاي مختلف تصویربرداري در بخش آنژیوگرافی یک مرکز خدمات درمانی
 • بررسی کارایی عملکرد جاذب الیافی به شکل مکعب مستطیل با چینش متقاطع در کاهش زمان بازآوایی یک محیط بسته
 • ردیابی خستگی ذهنی رانندگان اتوبوس هاي بین شهري با استفاده از تغییرات باندهاي فرکانسی الکتروآنسفالوگرافی
 • ارزیابی مواجهه پرتوي آئروسل هاي رادیواکتیو توسط متدهاي رادیوشیمیایی و اسپکترومتري در راکتور تحقیقاتی تهران
 • قیاس نسبت ها در پیش بینی ابعاد آنتروپومتریک جامعه ایرانی
 • بررسی تأثیر اتاق آکوستیک در کاهش صداي منتقل شده از دستگاه پمپ هوا بلوئر
 • ارزیابی اثرات خونی،کبدي و کلیوي ناشی از مواجهه شغلی با فیوم هاي آسفالت
 • برآورد هزینه ناشی از صداي ترافیکی وارد بر سلامتی ساکنین شهر تبریز با اندازه گیري غیر مستقیم میزان تمایل به پرداخت مردم WTP
 • آنالیز بیومارکرهاي مواجهه ناشی از استرس اکسیداتیو در هواي بازدمی افراد مواجهه یافته با سیلیس
 • ویژگی هاي آکوستیکی و مکانیکی عایق صوتی ساخته شده از یک نانوکامپوزیت پلیمري
 • ارزیابی روشنایی و ارتباط آن با خستگی چشمی کارکنان بخش اداري یک شرکت تولیدي شیمیایی
 • مقایسه نیروهاي چنگش قدرتی و ظریف بزرگسالان در پنج شهر ایران
 • طراحی، اجرا و ارزیابی عملکرد سیستم تلفیقی مرطوب سازي و تهویه صنعتی جهت کنترل ذرات منتشره در واحد سنگ شکن یک شرکت معدنی
 • ارزیابی کمی ریسک مواجهه شغلی با ترکیبات آلی فرار در صنایع شیمیایی وابسته به نفت
 • بررسی تناسب نمره فراخناي حافظه آزمون حافظه کاري وکسلر با نتیجه حاصل از آنالیز شناختی وظیفه به روش FJAS در اتاق هاي کنترل یک مجتمع پتروشیمی
 • طراحی ذاتا ایمن در ساخت پمپ بنزین هاي شهري مطالعه موردي پمپ بنزین هاي شهر قزوین
 • بررسی تاثیر مشترک صداي محیط کار و استعمال سیگار بر نقص شنوایی معلولیت شنوایی هر دو گوش در شاغلین یکی از کارخانجات صنایع غذایی
 • مقایسه تاثیرکاربرد کفپوش ضدخستگی و آموزش ارگونومیک در کاهش خستگی کارگران ایستاده
 • معرفی پرسشنامه Just Culture و کاربرد آن در ارزیابی فرهنگ خطا پذیري در سازمان ها
 • بررسی علل ریشه اي حوادث به روش SCAT - در کارخانجات ریخته گري استان آذربایجانشرقی
 • بررسی اثرات سوء سروصداي بالگرد بر شنوایی خلبانان و راهکارهاي پیشگیري و مقابله با آن
 • بررسی آلودگی صوتی اورژانس و محوطه مراکز آموزشی درمانی شهرقزوین و تهیه نقشه هاي صوتی در gis344 بررسی فعالیت آنزیم استیل کولین استراز وپراکسیداسیون لیپید در نمونه خون کارگران شاغل در کارخانه تولید سموم آفت کش
 • نرم افزار جدیدي براي طراحی سیستم هاي تهویه صنعتی
 • ریزاستخراج فاز جامد برپایه نانوجاذب هاي کربنی براي تجزیه آلاینده هاي محیط کار
 • تراز صداي محیط و تأثیر آن بر قدرت حل مساله در اپراتورهاي اتاق کنترل یک پالایشگاه
 • ارائه الگوي مناسب جهت تصمیم گیري در انتخاب مکان درمان و نوع ارائه خدمات درمانی براي مصدومین ناشی از حوادث شغلی با استفاده از GIS311
 • مطالعه ارزش گذاري سود هزینه دو روش کنترل صدا مبتنی بر حذف منبع و کنترل در مسیر منابع صوتی -
 • بررسی اثر روش مداخله اي بر مدیریت جو ایمنی در یک شرکت پتروشیمی
 • بررسی تأثیر سطوح بار کار فکري بر پاسخ
 • بررسی اثر روش مداخله اي برمدیریت جو ایمنی در یک شرکت پتروشیمی
 • ارزیابی کاربردپذیري بالشتک طراحی شده ویژه خطوط مونتاژ صنایع خودروسازي
 • ارزیابی و مقایسه دو شاخص استرس حرارتی WBGT و TWL در کارخانه کاشی یزد
 • اعتبارسنجی مدل کیفی COSHH جهت ارزیابی تماس استنشاقی با غبار
 • طراحی و ساخت میز ارگونومیک جهت کاربران لپ تاپ و نمایشگرهاي صفحه لمسی
 • تعیین ارتباط عوامل فردي ، شغلی و مواجهات فیزیکی بر غیبت از کار ناشی از بیماري در کارگران خودروسازي
 • بررسی رابطه بین میزان رضایتمندي و مشخصات فردي شاغلین در یک صنعت تولیدي شهرستان بهشهر
 • ارزیابی عوامل خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی با روش ارزیابی سریع مواجهه QEC در یک کارخانه رنگ سازي در شهرستان رشت
 • ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی به روش فعالیت هاي تکراري شغلی OCRA در میان کارگران صنعت لبنیات شهرستان رشت
 • بررسی مسمومیت هاي دارویی و شیمیایی شهر سبزوار
 • بررسی شاخص هاي ایمنی و بهداشت حرفه اي کارگران شاغل درفرآیندجمع آوري و حمل ونقل و دفع موادزائد جامد شرکت پسماند شهرداري سبزواردر سال
 • بررسی جو ایمنی و عوامل مرتبط در کارگران کارخانه هاي ریسندگی و فرش کاشان
 • بررسی وضعیت بدنی کارگران یکی از صنایع تولید ماشین هاي الکتریکی سنگین به روش RULA
 • بررسی شیوع و عوامل مرتبط با درد زانو در رانندگان بین شهري شاهرود
 • کاهش صداي ایجاد شده در کانال هوا با استفاده از جاذب هلمهولتز طراحی شده طبق استاندارد ASHRAE
 • تعیین حدود مجاز بار بر اساس معادله کمپلکس حمل دستی NIOSH درصنعت بتون ریزي
 • ارزیابی ریسک حریق به روش FRAME در مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان
 • بررسی اثر آزردگی صوتی بر اختلال خواب درکارکنان نیروگاه بادي منجیل
 • بررسی تاثیر آموزش اصول ارگونومیک بر اختلالات موقت اسکلتی عضلانی پرسنل خدماتی بیمارستانهاي شهرستان گناباد
 • بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت کارگاه هاي زیر نفر شهرک هاي صنعتی منطقه آذرشهر استان آذربایجان شرقی
 • ارزشیابی درک ریسک کارگران از صداي صنعتی و استفاده از وسایل حفاظت شنوایی
 • بررسی برخی از پارامترهاي اسپیرومتریک در آرایشگران زن شهر همدان
 • بررسی عوامل فیزیکی زیان آور موجود در کارگاه هاي کوچک در شهرستان نکا
 • مقایسه تاثیر ایرماف و صدا شکن بر میزان بهزیستی روان شناختی در کارگران کارگاه هاي سنگبري گناباد
 • بررسی میزان اضطراب و افسردگی در کارگران کارگاه هاي سنگبري گناباد
 • بررسی ارتباط بین شاخص شدت بی خوابی Insomnia Severity Index: ISI و کار با رایانه در بین دانشجویان
 • ارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از روش - RULA در رانندگان با بیش از ساعت رانندگی در روز
 • بررسی میزان مواجهه با صدا و شدت آزار دهندگی آن در کارخانه قند
 • تاثیر برنامه آموزش سلامت کمر back school بر کیفیت زندگی کارگران مبتلا به کمردرد مزمن در صنعت
 • بررسی و ارزیابی میزان آزاردهندگی صوتی در کارکنان بیمارستان هاي دانشگاهی و غیر دانشگاهی شیراز
 • بررسی ارتباط حادثه شغلی با هوش هیجانی و سلامت عمومی میان کارکنان یک شرکت صنعتی
 • استفاده از مطالعه زمان جهت ارزیابی ارگونومیکی شرایط کاري: مطالعه موردي در یک شرکت خودروسازي در ایران
 • تدوین جداول بومی شده FMEA در کارخانه سیمان اردبیل
 • بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و بار کاري اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه شیراز
 • بررسی پیش بینی کنندگی سازه هاي تئوري رفتار برنامه ریزي شده در رعایت وضعیت بدنی صحیح پرستاران اتاق عمل
 • بیمارستان هاي آموزشی درمانی رشت
 • ارزیابی ارگونومیک ایستگاه هاي پرستاري و تعیین آسیب هاي شغلی کادر پرستاري
 • مطالعه خطاي انسانی با استفاده از تکنیک CREAM در اتاق کنترل صنعت سیمان
 • طراحی و ساخت رآکتور تیوبی کاملاً مجهز: نکاتی ارزنده براي دانشجویان و محققین
 • تجزیه و تحلیل حوادث در یک شرکت نفتی
 • ارزیابی شتاب ارتعاش ابزارهاي دستی و نقش دستکش ضد ارتعاش، بر اساس استاندارد ایزو
 • بررسی آلودگی صوتی مجتمع صنایع مس شهید باهنر کرمان
 • بررسی ارتباط بین افت شنوایی و فشار خون ناشی از سر و صدا در رانندگان اتوبوسرانی
 • بررسی تاثیر آموزش مدیریت خطرات اتاق عمل بر میزان دانش و نحوه عملکرد پرسنل اتاق عمل
 • بررسی نقش متغیرهاي دموگرافیک، رانندگی و خطاهاي انسانی در وقوع حوادث غیر مرگبار رانندگان
 • شناسایی مخاطرات، ارزیابی ریسک و تعیین کنترل ها در مجتمع مس شهید باهنر
 • بررسی ارتباط بین استرس شغلی با اثرات صدا و روشنایی موضعی در دندانپزشکان مراکز دولتی و خصوصی
 • ارزیابی و مدیریت ریسک فرآیندهاي بخش اورژانس بیمارستان الزهراي کرمان با استفاده از تکنیک FMEA
 • بررسی رفتارهاي ناایمن کارگران دریکی از صنایع ذوب و تولید مس درکاشان
 • بررسی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک و اثر آن بر کیفیت زندگی شهروندان
 • بررسی سلامت شغلی زنان: مطالعه موردي در استان قم
 • بررسی وضعیت سلامت جسمی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • نقش سیستم مدیریت HSE در کنترل حوادث ناشی از کار در عملیات حفاري تونل البرز
 • ارزیابی سطح آسایش صوتی در بین کارکنان بانک هاي دولتی شهر همدان
 • بررسی آلودگی صوتی در بیمارستان هاي شهر شیراز
 • بهینه سازي صوتی با استفاده از اقدامات فنی مهندسی در واحد جوشکاري یکی از کارخانجات تولید آبگرمکن شهر تهران
 • ارزیابی وضعیت بهداشت و ایمنی درجایگاههاي سوخت شهر زاهدان
 • بررسی میزان رضایتمندي شاغلین کارگاههاي کوچک شهري ازمعاینات درمراکزبهداشتی و درمانی
 • ارزیابی ارگونومیکی وظایف تکراري کارگران به روش ART در یک صنعت کاشی
 • ارزیابی فرهنگ ایمنی و نگرش کارگران صنعت معدن گل گهر سیرجان نسبت به مسائل ایمنی
 • ارزیابی ریسک حمل و نقل مواد شیمیایی در جاده هاي شهر شیراز
 • بررسی اثر مواجهه صدا بر پارامترهاي اسپرم تعداد، تحرک و زنده ماندن موش سوري
 • رابطه استرس شغلی و سابقه حوادث ترافیکی با نوبت کاري در رانندگان آژانس هاي درون شهري یزد
 • بررسی رابطه بیوریتم افراد و حوادث شغلی در کارگران صنایع فلزي شهر اصفهان
 • بررسی تأثیر تهویه بر غلظت گاز رادون و دز موثر سالانه ناشی از آن در یک معدن زیرزمینی اورانیوم
 • ارزیابی حوادث ناشی از کار و عوامل مرتبط با آن در یک دوره ي ساله
 • بررسی شیوع مشکلات تنفسی و برخی عوامل مرتبط با آن در کارگران صنایع چوب شهرستان گناباد
 • مروري بر اصول ارگونومیکی در طراحی پله و تاثیرآن بر کاهش حوادث سقوط
 • شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک هاي ایمنی بازار همدان
 • ارزیابی خطاهاي انسانی در فرایند جراحی آب مروارید چشم با روش فیکو، با استفاده از تکنیک SHERPA و CREAM ارزیابی مواجهه با ارتعاش تمام بدن رانندگان لودرهاي چرخدار متوسط با استانداردهاي ISO -،
 • بومی سازي کدهاي بین المللی اخلاق در بهداشت حرفه اي مبتنی بر آموزه هاي دینی: یک دیدگاه
 • بررسی میزان مواجهه شغلی با گرد و غبار چوب در کارگاههاي نجاري
 • بررسی میزان مواجهه زنان خانه دار با گاز سرطانزاي رادون Rn در منازل مسکونی شهر قم
 • شناسایی و بررسی عوامل فردي، شغلی و سازمانی پیش بینی کننده فرسودگی شغلی: مطالعه موردي بر روي اعضاي هیات علمی
 • رهیافتهاي اقتصادي، ضرورتی انکارناپذیر براي تحول و توسعه ایمنی و بهداشت شغلی: الگوي مشارکت کارفرمایان
 • و خردادماه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد
 • آنالیز ایمنی داربست بندي در یک پالایشگاه و اثر بخشی راههاي کنترلی
 • ارزیابی اهمیت فاکتورهاي جو ایمنی در یک شرکت پتروشیمی با استفاده از روش آنتروپی
 • ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه شغلی با عوامل زیان آورشیمیایی دریک صنعت تولید سموم و آفت کش
 • بکارگیري نرم افزار PHA-Pro در ارزیابی ایمنی شغلی یک شرکت تولید قطعات خودرو
 • ارزیابی ارگونومیکی وضعیت انجام کار و عوامل موثر براختلالات اسکلتی عضلانی آرایشگران شهر رشت
 • بررسی استرس شغلی کارکنان سازمان آتش نشانی شهر شیراز
 • ارتباط فرهنگ ایمنی و آموزش هاي ایمنی و بهداشت حرفه اي
 • ضرایب تکرار و شدت حادثه در سیستم هاي مدیریتی HSE و OHSAS
 • تعیین روابط بین حساسیت و آزار دهندگی با کمیت هاي تراز فشار صوت، شاخص PNC و تراز تداخل با مکالمه در بیمارستان هاي شهر بهبهان
 • تعیین خصوصیات اکوستیکی و ارائه روش هاي کنترل صدا در بیمارستان هاي شهر بهبهان
 • بررسی ارتباط بین میزان مواجهه با صداي شغلی و کیفیت خواب افراد
 • بهداشت روانی شاغلین
 • بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در میان کارکنان نانوایی هاي شهر سنندج
 • بررسی شیوع و عوامل مرتبط با بروز عوارض اسکلتی عضلانی در میان کشاورزان
 • شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به روش ETBA در سیستم حرارت مرکزي بیمارستان شهید بهشتی کاشان
 • سنجش مولفه هاي بهداشت، ایمنی و محیط محله: یک مطالعه موردي مبتنی بر ابتکارات جامعه محور در شهر تهران
 • ارزیابی ریسک ارگونومیک به روش REBA و تعیین ارتباط آن با اختلالات اسکلتی عضلانی
 • تعیین اثر آموزش ارگونومی بر میزان ریسک ارگونومی در کارگران آرماتوربند ساختمان سازي گنبد کاووس
 • مقایسه فرسودگی شغلی در پرستاران ومشاوران شاغل در شهرستان گناباد
 • مطالعه استرس شغلی و ارتباط آن با اعمال ناایمن درکارکنان واحد تعمیرات یک مجتمع پتروشیمی
 • بررسی تناسبی میزان روشنایی محیط کار و اثرات آن بر بهبود عملکرد و کاهش خطاي انسانی کارگران شرکت کناف تهران
 • بررسی امکان کاربرد شاخص UTCI در ارزیابی شغلی استرس حرارتی مطالعه موردي: کارخانه هاي آجر ماشینی شاهرود ، ایران
 • ارزیابی و بررسی صداي محیط کار بر شنوایی کارگران شرکت کناف تهران
 • بررسی میزان کاهندگی صدا در یک نانو کامپوزیت پلیمري در راستاي ساخت ایرپلاگ
 • بررسی عوامل زیان آور محیط کار غسالخانه و بررسی تاثیرات ناشی از این عوامل بر روي نفر غسال زن
 • بررسی وضعیت هاي کار و ریسک فاکتورهاي اختلالات اسکلتی _عضلانی در کارگاههاي کوچک
 • بررسی اثر مواجهه توأم سروصدا و گرما بر روي فشارخون مردان در اتاقک شرایط جوي
 • اعتبار سنجی شاخص استرس محیطی بر اساس اندازه گیري پرتوهاي مادون قرمز جهت برآورد شاخص دماي تر گویسان در
 • محیط خارج از ساختمان در شرایط آب و هوایی اصفهان
 • بررسی ارتباط شاخص استرین ادراکی با شاخص هاي نمره استرین گرمایی و استرین فیزیولوژیکی در شرایط گرم آزمایشگاهی
 • بررسی مواجهه کارکنان یک نیروگاه حرارتی با میدان مغناطیسی و اثر آن بر خواب آنان
 • مواجهه با ارتعاش و ارتباط آن با آسیب هاي اندام فوقانی در رانندگان خودرو هاي سنگین معدن
 • بررسی شاخص توانایی انجام کار WAI در بین کارمندان دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • ارزیابی عوامل خطر و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در مس گران شهر کرمان با استفاده از تکنیک - RULA
 • ارزیابی پارامترهاي مرتبط با اسپیرو متري در کارگران صنایع مختلف شهرستان تویسرکان
 • تعیین سازه و اعتبار سنجی یک روش پرسشنامه اي جهت ارزیابی استرین گرمایی زنان در محیط کار
 • بررسی ارتباط بین پارامترهاي محیطی با دماي دهانی و ضربان قلب در زنان با پوشش اسلامی تحت شرایط جوي کنترل شده آزمایشگاهی
 • بررسی تنش هاي ارگونومیکی کارمندان اداري شرکت مخابرات با استفاده از روش ارزیابی سریع تنش اداري
 • بررسی حوادث سالیانه کشاورزان حادثه دیده مراجعه کننده به مراکزبهداشتی درمانی
 • بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان درمانی و اداري بیمارستان شفا
 • شناسایی خطاهاي انسانی در آتش باري معدن سنگ آهن بااستفاده از روش SHERPA بررسی میزان مواجهه فردي و محیطی با گرد و غبار کل پلی وینیل کلراید در یکی از صنایع تولید پلاستیک
 • ارزیابی ارگونومیک اختلالات اسکلتی عضلانی به روش – QEC در باغداران شهرستان نیشابور
 • بررسی وضعیت توزیع ترازهاي صوتی و پهنه بندي آن با نرم افزار Surfer در یک مجتمع صنعتی واقع در خراسان شمالی
 • بررسی ارتباط افت شنوایی ودرصد معلولیت شنوایی ناشی ازکار با سن درکارگران صنعت نجاري استان قم
 • بررسی نقش مواد نانوآکوستیک در کنترل آلودگی صوتی
 • بررسی غلظت منواکسید کربن در هواي آزاد شهري و هواي داخل ساختمان هاي مسکونی شهر اردبیل
 • ارزیابی مطلوبیت سیستمهاي تهویه اتاقهاي عمل بیمارستانهاي منتخب کشور به منظور کنترل عفونت
 • بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی و عوامل مؤثر بر آن دربین پرستاران بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکی قم
 • پایش و اندازه گیري همزمان ترکیبات بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن در هواي اطراف ایستگاه هاي سوخت وسایل نقلیه: مطالعه انتشارات ناشی از ایستگاه هاي پمپ بنزین و CNG
 • بررسی رابطه هوش هیجانی با استرس شغلی معلمان مقطع راهنمایی
 • مخاطرات شغلی سوپروایزر پرستاري : مطالعه کیفی به شیوه تحلیل محتوي استقرایی
 • تاثیر آموزش ارگونومی بر تغییرمیزان آگاهی،نگرش و عملکرد و فراوانی درد کارگران بسته بندي در زاهدان
 • اعتبارسنجی پرسشنامه ي تخلفات رانندگان اتوبوس حمل و نقل عمومی درون شهري
 • میزان مواجهه با بنزن ، تولوئن، زایلن و اتیل بنزن به روش میکرو استخراج از فاز جامد و کروماتوگرافی گازي در پمپ بنزین هاي شهر یزد
 • ارگوسکوپی: ارگونومی در جراحی لاپاراسکوپی
 • بررسی وضعیت مواجهه با صدا و آلودگی صوتی در شاغلین مجاورخیابانها و میادین پرترافیک شهر قم
 • ارزیابی مطلوبیت روشنایی مصنوعی در سنگبري هاي منتخب استان قم
 • بررسی مقایسه اي مواجهه شغلی با استرس گرمایی در خشکشویی هاي مدرن و قدیمی شهر قم
 • بررسی میزان تأثیر نانوذره ي اکسید روي بر پارامترهاي اسپرم انسانی
 • مقایسه نتایج ارزیابی ریسک مخازن نفتی به روش هاي ETBA و HAZOP بررسی میزان تاثیر طراحی محیط کار و عوامل محیطی آن روي بهره وري کارمندان بانک
 • هاي تقلیل فشار گاز شهري - بکارگیري یک متدلوژي جامع براي تحلیل و مدیریت ریسک انفجار در ایستگاه TBS با استفاده از ترکیب روشهاي FMEA, FuHA, TESEO, Bow tie
 • اعتبار سنجی مقیاس قضاوت ذهنی subjectivejudgment scales گرمایی براي ارزیابی استرس گرمایی در شرایط آزمایشگاهی
 • بررسی تأثیر عوامل شغلی و فردي بر شاخص توانایی کار WAI در کارکنان یک شرکت لبنی
 • ارزیابی استرس گرمایی با کاربرد شاخص دماي تر گویسان ، شاخص نمره استرین گرمایی و دماي دهانی در شاغلین قنادي شهر
 • اصفهان
 • ارتباط بین اضافه وزن و ضربان قلب افراد در دو سطح بار کاري و در مواجهه با آب و هواي گرم در شرایط کنترل شده اصفهان
 • بررسی تغییر آلاینده هاي خروجی از دودکش بخاري گاز سوز خانگی در ماه هاي سرد سال
 • و خردادماه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد
 • بررسی ارتباط نمایه توده بدنی با دماي دهانی در مواجهه با شرایط گرم آزمایشگاهی در دو سطح فعالیت
 • بررسی استرس شغلی و عوامل فردي و شغلی مرتبط با آن در کارکنان یک صنعت
 • ارتباط بین شاخص ظرفیت انجام کار فیزیکی و بیماري آسم
 • فرسودگی شغلی و عوامل وابسته به آن در شاغلین یک صنعت
 • تعیین بار کاري کارگران مونتاژکار و رابطه آن با اختلالات اسکلتی عضلانی و تعهد سازمانی
 • بررسی تاثیر اضافه وزن بر شاخص هاي استرین گرمایی در شرایط آب و هوایی گرم و خشک
 • بررسی علل استفاده و عدم استفاده از کلاه ایمنی در بین موتورسوراران شهر اصفهان
 • ضرورت اجراي مداخلات تلفیقی در صنایع مونتاژ
 • بررسی خواص جذب صوت در فراورده هاي چوبی
 • ارزیابی خستگی عضله به روش MFA Muscle FatigueAssessment در یکی از صنایع
 • بررسی تاثیر سیستم تهویه خودرو، سوخت و استعمال دخانیات درون خودرو بر غلظت تولوئن و اتیل بنزن در خودروي تندر
 • بررسی علل مراجعین تغییر شغل به کمیسیون هاي پزشکی تامین اجتماعی
 • بررسی وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه اي در شرکت هاي منتخب
 • بررسی وضعیت ایمنی حریق در بیمارستان هاي منتخب
 • مقایسه کف شهاي طبی با شاخ صهاي ارگونومی و بررسی تأثیر این کف شها بر عملکرد و کاهش دردهاي عضلانی
 • ارزیابی ایمنی پرتویی پرتوکاران و بیماران بیمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
 • بررسی اپیدمیولوژي حوادث ناشی از کار در شاغلین پروژه هاي عمرانی
 • حذف فتوکاتالیستی MEK از هوا بوسیله بستر ثابت Ni-TiO/Clinoptilolite ساخته شده با روش سل ژل
 • عنوان:کاربرد تکنیک Human Hazop در شناسایی خطاي انسانیمطالعه موردي در شرکت آرد اهواز
 • کاربرد تکنیک پیش بینی میزان خطاي انسانی THERP در تحلیل قابلیت اطمینان انسانی در صنعت پتروشیمی
 • بررسی حوادث شغلی رخداده در یکی از معادن اورانیوم منطقه مرکزي کشور طی سال هاي
 • بررسی افت شنوایی در کارگران یک کارخانه نورد فولاد در استان گیلان
 • تجزیه و تحلیل پیامدهاي حوادث و حریم هاي ایمنی در ایستگاه هاي تقلیل فشار گاز CGS
 • تجزیه و تحلیل ایمنی گودبرداري در شهرهاي تهران و کرمانشاه
 • بررسی حوادث ناشی از کار گزارش شده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان قزوین
 • مروري بر روش هاي ارزیابی عملکرد مدیریت HSE ارزیابی مواجهه کارگران قهوه خانه ها با مونوکسید کربن
 • امکان سنجی پایش بیولوژیکی ترکیبات بنزن و تولوئن در هواي بازدم کارگران تایرسازي
 • بررسی اثرات ترکیبی صدا و ارتعاش بر روي پارامترهاي فیزیولوژیکی کارگران یک صنعت نساجی در استان قم
 • استفاده از شاخص حرکت و کمک در جابجایی بیماران بیمارستانی براي ارزیابی ریسک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی در کادر بیمارستانی
 • ارزشیابی وضعیت انجام کار به دو روش ارزیابی سریع تنش اداري ROSA و ارزیابی سریع اندام فوقانی RULA در کاربران پایانه تصویري شرکت مخابرات
 • ارتباط بین بارکاري، عملکرد شغلی و تعهد سازمانی در مونتاژکاران واحد تولید قطعات خودرو
 • مقایسه شدت روشنایی، شار نوري و ضریب بهره نوري لامپ هاي فلورسنت فشرده متداول و التهابی در شرایط عملیاتی
 • بررسی رابطه بین مدت زمان کار روزانه با پایانه هاي نمایشگرهاي دیداري VDT و اختلالات خواب در کارکنان بانک شهر سنندج
 • عوارض اسکلتی عضلانی در میان اپراتورهاي مرکز تلفن در شهر تبریز
 • شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و رابطه آن با پوسچر کاري در بافندگان فرش دستباف شهر سنندج
 • و خردادماه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد
 • ارزیابی ریسک ارگونومیکی ناشی از استرس پوسچرال در جوشکاران به روش REBA
 • ارزیابی ریسک ارگونومیکی ناشی از استرس پوسچرال دندانپزشکان استان خراسان شمالی به روش REBA
 • مدیریت پسمانهاي پرتوزا در نیروگاه اتمی بوشهر
 • ارزیابی مواجهه پوستی در تعمیرکاران خودرو: کاربرد روش DREAM ارزیابی شدت روشنایی مصنوعی خوابگاه هاي پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • تخمین نیروي فشاري وارد بر مهره چهارم و پنجم کمر با استفاده از تکنیک الکترومیوگرافی سطحی نرمال شده در کارگران صنایع غذایی
 • بررسی و کنترل صدا در آزمایشگاه بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • آنالیز درک دانشجویان بهداشت حرفه اي نسبت به برچسب هاي نگهداري مواد شیمیایی سیستم هماهنگ جهانی GHS فرهنگ ایمنی
 • آنالیز وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه اي آزمایشگاهها به روش CAHP
 • ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان شاغل در دو واحد بهداشتی ، درمانی تامین اجتماعی مازندران
 • بررسی وضعیت ابتلا به ناراحتی هاي اسکلتی عضلانی در کارکنان اداري شهرستان پیشوا به روش ROSA
 • بررسی تاثیر لایه هوا در تغییرات ضریب جذب صوتی برخی از مواد آکوستیکی
 • ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش RULA در آرایشگران زن شهر یزد
 • ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش RULA در آرایشگران مرد و زن
 • بررسی ارتباط نوع برنامه نوبتکاري با خستگی ناشی از آن با استفاده از مدل FAID ارزیابی پوسچر بدنی آرایشگران مرد در حین کار به روش RULA درشهر یزد
 • اثر نوبتکاري و بار ذهنی کار بر خستگی پرستاران بخش مراقبت هاي ویژه
 • بررسی عدم نظارت و رابطه آن با سن و سطح تحصیلات در حوادث ناشی از کار
 • بررسی همبستگی نتایج دو روش QEC و REBA به منظور ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی عضلانی در وظایف مختلف
 • رعایت نکات ایمنی در مراکز پرتودرمانی مجهزبه سیستم مولدینگ
 • طبقه بندي و ارزیابی ریسک خطاهاي پزشکان بخش اورژانس بیمارستان امیرالمومنین توسط تکنیک SHERPA
 • بررسی وضعیت سلامت و بیماري در بهره برداران بخش کشاورزي شهرستان دامغان
 • بررسی و ارزیابی میزان راحتی و آسایش بالشتک حمایت کننده کمر در بین کارمندان دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • استرس شغلی و رابطه ي آن با سلامت روان
 • بررسی ارتباط بین اعتیاد به سیگار با آسیب تنفسی درکارگران شاغل در کارگاه سد کارون
 • بررسی اعمال نایمن در بین کارگران یک صنعت فولاد در استان خوزستان
 • ارزیابی ریسک خطرات ایمنی و بهداشتی در یک شرکت تولیدي به روش FMEA
 • ارزیابی ریسک خطرات ایمنی و بهداشتی مخازن تحت فشار گاز مایع به روش PHA ارزیابی ریسک ارگونومیکی ناشی از استرس پوسچرال کارگران پرسکار به روش RULA
 • بررسی بیماریهاي شایع در یک کارخانه صنعتی در شهر رشت
 • تحلیل ارتباط بین خصوصیات دموگرافی افراد با میزان رفتارهاي ناایمن
 • نگاهی به عوامل موثر بر بهداشت روانی شاغلین در محیط کار
 • بررسی شیوع درماتیت دست درکارگران ساختمانی
 • بررسی نوع و میزان خطاي انسانی در کارکنان بخش پذیرش و جوابدهی آزمایشگاههاي تشخیص طبی و ارائه راهکارهاي پیشگیرانه
 • بررسی فراوانی اعتیاد به مواد مخدر و علل مصرف آن درکارگران شهرک جوشکاري شهر زاهدان
 • به کارگیري الگوریتم هاي مبتنی بر الکتروآنسفالوگرافی در ردیابی خستگی ذهنی رانندگان
 • و خردادماه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد
 • ارزیابی تراز فشار صدا، میزان آگاهی و نگرش کارکنان بخش هاي مختلف در یکی از بیمارستان هاي آموزشی زاهدان
 • ارتباط ایمنی و بهداشت حرفه اي با امنیت شغلی کارکنان در سازمان ها
 • بررسی اهمیت نقش مصالح ساختمانی به عنوان جاذب صدا در منازل مسکونی
 • عملکرد شناختی رانندگان در مواجهه با صداي ترافیک : برونگرایی
 • بررسی علائم سندرم ساختمان بیمار در کارکنان شاغل در ساختمان ستادي یک شرکت نفتی
 • بررسی استرس شغلی زنان شاغل شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه با استفاده از پرسشنامه شغلی HSE بررسی میزان آسیب هاي اسکلتی عضلانی در پرسنل شرکت مدیریت تولید برق بیستون -
 • ارزیابی ریسک خطرات یک صنعت ریخته گري به روش آنالیز ایمنی مشاغل
 • ارزیابی ریسک مشاغل در یک پروژه گازرسانی به روش ویلیام فاین
 • بررسی ارتباط بین استرس شغلی و برخی مشخصه هاي دموگرافیک در بین پرستاران یکی از بیمارستان هاي نظامی تهران
 • ارزیابی جو ایمنی در بین کارکنان شاغل در شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه
 • توسعه مدل محاسباتی هزینه هاي غیرمستقیم در محیط کار
 • نقص هاي مونتاژ و هزینه ي فعالیت هاي در ارتباط با میزان پیچیدگی و ارگونومی مونتاژ در مونتاژ دستی
 • بررسی میدانهاي الکتریکی و مغناطیسی در اتاق کنترل نیروگاه برق یک شرکت صنعتی
 • ارزیابی پرتوهاي غیر یونیزان مادون قرمز و ماوراء بنفش ناشی از جوشکاري با آرگون و جوشکاري با قوس الکتریکی
 • ارزیابی میزان مواجهه با فیوم هاي ناشی از جوشکاري با آرگون و جوشکاري با قوس الکتریکی
 • کاربرد GIS در پایش آزردگی صوتی ناشی از کارخانه ي اُلفین مجتمع پتروشیمی بندر ماهشهر، ایران
 • آزردگی ناشی از صوت و دیدگاه ساکنین شهر بیرجند در ارتباط با اثرات آلودگی صوتی
 • بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاري جوشکاران یکی از کارخانجات کشتی سازي انزلی
 • سنجش فاکتورهاي روانی اجتماعی و رابطه آن با میزان استرس در کارکنان صنعت مس -
 • بررسی کیفیت خواب و ارتباط آن با ویژگی هاي دموگرافیک دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • بررسی ارتباط بار ذهنی کار و سلامت عمومی در رانندگان اتوبوسهاي مسافربري برون شهري در پایانه جنوب تهران
 • ارزیابی ریسک حریق در یک شرکت تولید مخزن مواد با استفاده از روش مهندسی ارزیابی ریسک حریق
 • طراحی برنامه آموزش بهداشت حرفه اي بیان یک تجربه
 • ایستگاه بهگر و خانۀ بهداشت کارگري، گزینه هایی مناسب و مؤثر در بهبود وضعیت بهداشت حرفه اي کارگاههاي فعال در زندانهاي کشور
 • بررسی ارتباط بین میزان مواجهه با صدا و پرخاشگري در افراد شاغل در صنعت
 • چشم اندازي بر مدیریت و فرهنگ ایمنی در سازمانها
 • بررسی ایمنی سیستم اتصال به زمین ارتینگ در واحدهاي صنعتی استان آذربایجان شرقی
 • تعیین کارایی فیلترهاي هموژنوس و هتروژنوس به منظور حذف ذرات رادیواکتیو در صنایع هسته ای
 • بررسی میزان روشنایی بخشهاي بیمارستان کودکان تبریز و ارائه راه کارهاي اصلاحی
 • بررسی رفتارهاي ارگونومیک و اختلالات اسکلتی عضلانی در یک شرکت نساجی
 • بررسی مخاطرات سلامتی کودکان بازیافت زباله، در محلهاي دفن بازیافت زباله، از دیدگاه بهداشت شغلی در یکی از شهرستانهاي استان سمنان
 • ارزیابی مواجهه با صدا و استرس گرمایی کارگران یک صنعت ذوب فلزي در استان البرز
 • بررسی استرس شغلی و ابعاد آن در پرستاران شاغل در بیمارستان رفسنجان
 • بررسی عوامل تاثیرگذار بر رضایت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان همدان
 • ارتباط بین میزان استرس شغلی و اختلالات اسکلتی عضلانی بر اساس ساعت و نوع نوبت کاري کارکنان بیمارستان مدرس
 • بررسی میزان استرس شغلی در پرسنل فوریت هاي پزشکی استان همدان
 • بررسی رابطه بین استرس شغلی با رضایت شغلی در پرسنل فوریت هاي پزشکی استان همدان
 • بررسی میزان استرس شغلی کارکنان یک شرکت پخش فرآورده هاي نفتی
 • ارزیابی وضعیت کاري کارگران یک شرکت ریخته گري
 • ارائه مدل بومی رفتار و فرهنگ ایمنی در یک شرکت خودروسازي
 • مقایسه کاربرد ضریب جذب با افت انتقال واقعی درکاهش صدا توسط عایق هاي صوتی
 • ارزیابی ریسک ادوات و ابزارالات علف خرد کن به روش PHA
 • بررسی آلودگی صوتی از طریق آنالیز فرکانس صوت با استفاده از نرم افزار GIS
 • بررسی اسپیرومتري معاینات ادواري در سال اخیر
 • بررسی خستگی شغلی در پرسنل یک نیروگاه حرارتی
 • بررسی شایع ترین حوادث شغلی رخ داده در یکی از شهرک هاي صنعتی شمالغرب کشور
 • بررسی حوادث ناشی از کار منجر به فوت آتش نشانان شاغل دریک مجتمع پتروشیمی
 • تعیین شیوع علائم تنفسی و اختلالات اسپیرومتریک در کارگران صنایع شوینده استان قزوین
 • ارزیابی شرایط بخشهاي رادیولوژي مراکز درمانی استان یزد از نظر بهداشت پرتو
 • شناسایی وارزیابی خطاهاي انسانی اپراتور اتاق کنترل واحد کشش باروش SHERPA در یک صنعت فلزي
 • ارزیابی پوسچرهاي کاري و بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران چاي چین شهر لاهیجان با استفاده از - روش RULA و پرسشنامه Body map
 • بررسی ارتباط مواجهه شغلی با صدا و فشار خون در کارکنان کارخانه سیمان اردبیل
 • کاهش ریسک ارگونومیک با استفاده از بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و ارزیابی وظایف کاري تکراري ART در یک صنعت داروسازي
 • - بررسی میزان بروز حوادث شغلی در یکی از بیمارستان هاي تهران در طی سال هاي
 • بررسی سرطان هاي شغلی مرتبط با کار در محیط هاي صنعتی
 • بررسی جنبه هاي ارگونومیک اپرون هاي مورد استفاده در بخش هاي رادیولوژي
 • بررسی ابعاد آنتروپومتریک دختران وپسران اصفهانی
 • مدیریت ریسک با رویکرد تجزیه و تحلیل لایه هاي حفاظتی LOPA مطالعه موردي گاز سولفید هیدروژن
 • بکارگیري شبکه هاي بیزي در ارزیابی ریسک ایمنی سیستم و فرآیند هاي کاري
 • بررسی رابطه بین آگاهی از علم ارگونومی با اختلالات اسکلتی عضلانی کارکنان واحدهاي آزمایشگاهی،رادیولوژي بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 • اي- بررسی میزان علاقمندي و نگرش نسبت به آینده شغلی در دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه
 • بررسی حوادث ناشی از کاردرکارگران شاغل در شرکت هاي خدمات شهري شهرستان کاشان
 • بررسی میزان نارحتی هاي اسکلتی عضلانی در شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی
 • بررسی ارتباط میان پارامترهاي موثر در فرهنگ ایمنی با حوادث شغلی: مطالعه موردي پروژه عمرانی
 • آنالیزو ارزیابی مشاغل از دیدگاه ارگونومی در شرکت ملی نفت ایران
 • تاثیر مدل ویژگی هاي شغلی بر رضایت شغلی در یک صنعت خودروسازي
 • شناسایی و ارزیابی مخاطرات شغلی در یک شرکت صنعتی با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغل J.S.A
 • شناسایی و ارزیابی مخاطرات شغلی کارخانه اکستروژن مجتمع مس شهید باهنر کرمان با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغل J.S.A
 • بررسی عملکرد حفاظتی چهار نوع دستکش چرمی، تفلونی، نیم تفلونی و هوبانت بر روي جوشکاران
 • بررسی تاثیر الگوهاي بیورتیم بر روي حوادث شغلی
 • بررسی ارتباط بین برخی متغیرهاي جمعیت شناختی و شغلی با آسیب هاي ناشی از حوادث شغلی در یکی از صنایع نساجی - استان یزد
 • بررسی شاخص توانایی انجام کار کارگران شاغل در غرفه هاي میوه و تره بار سازمان میادین شهر تهران
 • بررسی ارتباط میان فرهنگ ایمنی و رفتارهاي ایمن در کارکنان خط تولید یکی از صنایع غذایی استان قزوین
 • ارزیابی روشنایی مصنوعی محیط کار در کارگاههاي داراي نوبت کار در شهرستان تاکستان
 • تجزیه و تحلیل حوادث کار در معادن سنگ اهن مرکزي بافق یزد
 • بررسی وضعیت استرس شغلی و عوامل استرس زاي مرتبط با کار بین کارکنان شاغل در صنایع ریسندگی شهر قزوین
 • بررسی علل حوادث ناشی از کار در صنایع دخانی شمال ایران
 • بررسی انواع اشعه ماوراء بنفش در حذف میکروب اشرشیاکلی در هواي اتاق عمل با استفاده از فرایند فتوکاتالیست
 • بهینه سازي فرایند جذب فنانترن برروي نانوتیوب کربنی چنددیواره
 • بررسی اختلالات اندام هاي فوقانی در مونتاژ کاران با روش HSE و همبستگی آن با احساس درد
 • ارزیابی اثرات نوبت کاري بر روي سلامتی خطوط یک و پنج شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه
 • نقش پارامترهاي جوي در ارتباط با میزان ذرات معلق هوا در مجتمع گروه ملی فولاد ایران اهواز
 • مقایسه میزان همبستگی روش هاي ارزیابی پوسچر SI , ACGIH HAL TLV , ISO - در کارگران شاغل در
 • بازارهاي میوه و تره بار سازمان میادین شهرداري تهران
 • بررسی تاثیر پیاده سازي سیستم مدیریت یکپارچه بر شاخص هاي پایش عملکرد ایمنی
 • بررسی اعتبار شاخص TWL در ارزیابی استرس محیطی از طریق ارتباط آن با شاخص هاي دماي دهانی و دماي تمپان
 • تاثیر اخلاق حرفه اي در ارتقاء محیط کار
 • اعتبارسنجی شاخص حدگرمایی کار TWL در ارزیابی استرس گرمایی با استفاده از دماي عمقی بدن
 • بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی و ارزیابی ریسک ارگونومیک به روش - REBA در یک صنعت تولید قطعات خودرو
 • بررسی مهمترین مولفه اي تاثیرگذار در بروز کمردرد بین کادر پرستاري جاجایی کننده بیمار
 • بررسی سطح خواب آلودگی ذهنی وتفسیري و ارتباط آن با تغییرات آنتروپومتري دینامیک چهره رانندگان
 • استفاده از پردازش تصویر در کاهش تصادفات رانندگی در اثر خواب آلودگی
 • بررسی عوامل مرتبط و عوارض ناشی از میزان استرس شغلی در رانندگان
 • مدلسازي انتشار صدا در میدان آزاد و اعتبار سنجی آن در محوطه خارج از توربین هال یک نیروگاه گازي
 • بررسی تاثیر پیاده سازي سیستم مدیریت یکپارچه IMS بر عوامل زیست محیطی در یکی از کارخانجات کاشی کشور
 • بررسی تاثیر پیاده سازي سیستم مدیریت یکپارچه IMS بر عوامل زیان آور محیط کار در یکی از کارخانجات کاشی کشور
 • حوادث شیمیایی صنعتی: خطر رو به رشد در ایران
 • بررسی وضعیت ایمنی ساختمان هاي یکی از دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور هنگام زلزله با رویکرد HSE
 • بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در بین پرسنل شاغل در آزمایشگاه هاي بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم - پزشکی قزوین
 • بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • طراحی چارت کنترلی براي حوادث یک کارخانه کاغذ سازي
 • طراحی روشنایی تلفیقی محیط کار در یک شرکت تولید قطعات اتومبیل
 • جایگاه طراحی ذاتا ایمن در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مطالعه موردي تأسیسات فرآوري نفت
 • ریسک سرطان پستان در زنان نوبت کار مروري سیستماتیک
 • تعیین مقدار نیرو حد مجاز هل دادن و کشیدن بار با استفاده از جداول اسنوک
 • بررسی تأثیر آموزش بر کد ارزیابی ریسک به روش تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی کمی شده در یکی از واحدهاي شرکت تولید سیمان
 • تحلیل ارگونومیکی ایستگاه هاي کنترل کیفی بر اساس رویکرد فعالیت هاي فیزیکی فکري همزمان
 • بکارگیري نرم افزار GIS در بررسی آلودگی صوتی ازطریق آنالیزفرکانس صوت
 • بررسی تغییرات شاخصهاي اسپیرومتري در کارگران شرکت تولید محصولات چوبی استان قزوین
 • ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش - QEC
 • مطالعه مواجهه شغلی با منگنز و ایجاد اثرات روانشناختی ناشی از آن در یک کارخانه فرو آلیاژ
 • ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی با روش شاخص فعالیت هاي تکراري شغلی در جراحان کرمان
 • بررسی اثر ارتعاش تمام بدن بر نرخ عدم آسایش، ضربان قلب و زمان عکس العمل در مردان
 • راه کارهاي افزایش مشارکت در فعالیت هاي بدنی حین کار در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان
 • بررسی ریسک خطرات و تاثیر جایگزینی حلال غیر قابل اشتعال بر کد ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین در کارخانه پلاستیک سازی
 • ارزیابی شاخص توانایی کار در کارکنان شرکت آرایشی بهداشتی سینره یاسوج
 • بررسی میزان گزارش دهی خطاي شغلی در پرستاران بخش هاي بستري بیمارستانهاي شهر اردبیل
 • ارزیابی فرهنگ خطاپذیري به کمک پرسشنامه JUST CULTURE در بخش هاي بستري بیمارستانهاي شهر اردبیل
 • بررسی ارتباط سلامت عمومی با اختلالات اسکلتی عضلانی در خیاطان شهر شیراز
 • ارزیابی شدت روشنایی و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در خیاطان
 • سنجش ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش ارزیابی خستگی عضلانی - MFA در خیاطان
 • بررسی رابطه ي ویژگی شخصیتی تاب آوري و فرسودگی شغلی با نقش واسطه اي هوش هیجانی در زندانبانان شیراز
 • بررسی حوادث کشاورزي مرتبط با تراکتورهاي مسی فرگوسن در شهرستان سقز
 • ارزیابی ریسک اقتصادي و ایمنی به روش فرانک مورگان در یک صنعت پلاستیک سازي
 • بررسی رضایت شغلی در بین کارکنان صنایع چوب و کاغذ
 • ارزیابی روشنایی، اختلالات اسکلتی عضلانی و BMI دانش آموزان مدارس متوسطه شیراز
 • چاره اندیشی جهت نحوه استفاده از رویه استاندارد مورد قبول سازمان بین المللی کار در آنالیز آمار حوادث کارخانجات کرمان
 • ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی در کاربران کامپیوتر با روش ارزیابی سریع تنش اداري ROSA
 • بررسی وضعیت استرس شغلی و بار کاري بر رضایت شغلی در کارکنان بخش عملیاتی مجتمع مس سرچشمه
 • بررسی الگو و شرایط حوادث گزارش شده به سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی زاهدان
 • صنعت کشاورزي و خطر جدیدي به نام اضافه وزن
 • ارزیابی شدت روشنایی در دبیرستان هاي شهر جویبار
 • بررسی آلودگی میکروبی سالمونلا، تخم انگل، Ecoli O-H و آزمون تشخیص سمیت لجن تصفیه خانه هاي فاضلاب شهرک هاي صنعتی
 • ضرورت استفاده از کمربندایمنی در پیشگیري از ضربات مغزي رانندگان
 • بررسی ارتباط بین فرهنگ ایمنی و پاسخ هاي مقابله اي درکارکنان شرکت داروسازي ابوریحان
 • تاثیر بهداشت صوتی بر عملکرد شغلی معلمان
 • خستگی در رانندگان وسایل نقلیه سنگین و ارتباط آن با حوادث جاده اي
 • استرس شغلی و سابقه بیماریها در رانندگان نوبت کار و غیر نوبت کار آژانس هاي درون شهري
 • طراحی، اجرا و ارزیابی سیستم تهویه موضعی و پالایشگرهاي تلفیقی جهت کنترل آلاینده هاي منتشره از کوره ذوب
 • بررسی سطح آمادگی و درک ریسک زلزله: مطالعه موردي در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • جلوگیري ازاشتباهات دارویی بااستفاده از یک لنز در اتاق دارو
 • ارزیابی و مدیریت ریسک هاي بهداشتی و ایمنی در شرکت قطعه سازي به روش ویلیام فاین
 • بررسی اختلالات اسکلتی عضلانی - MSDS در کارگران رستوران هاي شهر قزوین
 • بررسی پارامترهاي اسپیرومتري و شیوع علائم تنفسی در بین کشاورزان مرغدار و دامدار
 • و خردادماه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد
 • بررسی شاخص هاي اسپیرومتري و شیوع علائم بیماري هاي تنفسی در کشاورزان استان یزد
 • بررسی میزان آلودگی هواي فرایند تولید الکترود جوشکاري و ارائه راهکارهاي کنترلی
 • بررسی تاثیر وزن کوله پشتی بر ظرفیتهاي تنفسی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر سنندج
 • مدیریت و ارزیابی ریسک به روش HEMP در عملیات سیم بان شرکتهاي منطقه اي توزیع برق
 • بررسی شیوع و اختلالات عضلانی اسکلتی وعلل ایجاد در دندانپزشکان سنندج
 • برآورد ظرفیت هوازي VO-max و بررسی عوامل تاثیر گذار بر آن در کارگران مرد کارخانه هاي شهر سنندج
 • بررسی میزان کاهش شنوایی ناشی از کار در داندانپزشکان عمومی سنندج
 • بررسی میزان شیوع دردهاي اسکلتی عضلانی و برخی علل ایجاد آن در بین دانش آموزان دوره راهنمایی شهر سنندج
 • بررسی ایمنی درمدارس ابتدایی مروج سلامت مطالعه موردي مدارس ابتدایی شهرتبریز
 • بررسی تاثیر اجراي برنامه مدارس مروج سلامت بر شاخص ایمنی مدارس راهنمایی شهر تبریزدرسال تحصیلی
 • پایش موضوعی مقالات فارسی در حوزه بهداشت حرفه اي
 • بررسی تأثیر صداي ترافیکی بر آستانه شنوایی و سطح فشارخون مغازه داران شهر بهبهان
 • استرس شغلی در پرستاران بیمارستان امام علی ع شهر بجنورد سال
 • ارزیابی ارگونومیک ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان اداري یک شرکت صنعتی در استان گیلان
 • بررسی خطاي انسانی در سیستم آب شهري با استفاده از تکنیک SHERPA ارزیابی استرس حرارتی و افت عملکرد ناشی از آن در کارگران مشاغل گرم شهرستان گناباد
 • مطالعه تاثیر زمان شیفت بر اعمال نا ایمن پرستاران بخشها و شیفت هاي مختلف در یک بیمارستان دولتی
 • چالشهاي پیش روي دپارتمان هاي HSE در صنایع
 • کاربرد نانولوله هاي کربنی در کنترل آلاینده هاي شغلی ومحیط زیستی با رویکردمهندسی سبز
 • مطالعه تاثیر ارتقاء انگیزش و فرهنگ ایمنی بر افزایش سطح ایمنی و بهداشت در صنایع کوچک
 • ارزیابی ذهنی عوامل زیان آور فیزیکی: راهکاري سریع و کم هزینه
 • کاربرد مشارکت تکنیک دات موکراسی در کنترل عوامل ارگونومی محیطی
 • تعیین میزان مواجهه شغلی کارگران نئوپان سازي با گردوغبار چوب تنفسی
 • تحلیل حوادث ناشی از کار با درختواره مورت
 • بررسی میزان افت شنوایی ناشی از صدا NIHL - در کارگران یکی از پروژه هاي ساختمانی استان یزد سال
 • ارزیابی رابطه بین هوش هیجانی EQ و حوادث شغلی
 • بررسی ارتباط اشتغال در نظام نوبتکاري و مشکلات گوارشی
 • پیش بینی نرخ وقوع حادثه بر پایه نمره ارزیابی ریسک در یک کارگاه ساختمانی بر اساس مدل رگرسیون خطی
 • بررسی ابعاد مختلف خستگی در رانندگان تاکسی درون شهري
 • تعیین شاخص هاي حادثه با استفاده از روش نوین فاکتور عملکرد ایمنی SPF و مقایسه نتایج با روش سنتی در یک پروژه ساختمانی
 • ارزیابی ریسک آسیب هاي شغلی در میان کارگران یکی از معادن زیرزمینی با استفاده از مدل رگرسیونی لاجیت چندگانه
 • خستگی در کارکنان توزیع نیروي برق و راهکارهاي کنترل آن
 • استفاده از تجهیزات محافظ شنوایی و تعیین میزان درک سر و صدا و ارتباط آن با میزان افت شنوایی در کارگران ساختمانی
 • بررسی شاخص هاي حادثه در پروژه ساخت کارخانه آگلومراسیون
 • بررسی ارتباط برنامه کاري و خستگی در پرسنل فوریتهاي پزشکی شهر اصفهان
 • کاهش تنش حرارتی کارکنان مناطق شرجی با استفاده از روش جابجایی موضعی
 • بررسی روایی و پایایی پرسشنامه "فاکتورهاي موثر در اختلال عملکرد رسپیراتور"
 • ارزیابی مقایسه اي حمل دستی بار به روش جداول اسنوک و معادله NIOSH در کارگاه هاي سنگبري
 • و خردادماه -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد
 • بررسی حوادث ناشی از کار ثبت شده در مراجعه کنندگان به اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهر یزد در طی سالهاي
 • بررسی عوامل موثر در بروز سرطان پوست در قشر رانندگان و راههاي پیشگیرانه
 • تعیین میزان مواجهه کارگران با آئروسل هاي سیلیس کریستالی در صنعت ساختمان
 • هاي مختلف بیمارستان شهید صدوقی یزد - بررسی میزان آلودگی صوتی در بخش
 • میزان ریسک ارگونومیک و ارتباط آن با اختلالات اسکلتی عضلانی در قالی بافان شهرستان گناباد و بجستان
 • ارزیابی ریسک هاي ارگونومی با مشارکت سرپرستان تولیدي در یکی از سالن هاي تولیدي شرکت پارس خودرو
 • ارزیابی تاثیرات مواد شوینده بر روي ظرفیت هاي ریوي کارکنان تنظیفات یکی از صنایع شیمیایی
 • آنالیز خطاهاي انسانی رویدادهاي ایستگاه هاي آتش نشانی: مقایسه تکنیک شناسایی خطاي انسانی
 • تاثیر زانوبند بر درد زانو در برداشت کنندگان زعفران
 • ارزیابی شدت روشنایی با استفاده از نرم افزار GIS در واحدهاي خط لعاب،کوره و بسته بندي شرکت کاشی الوند
 • خود ممیزي ایمنی در واحدهاي مختلف شرکت تهویه صنعتی
 • ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از پرسشنامه نوردیک و روش - OWAS در شرکت تهویه صنعتی
 • تعیین خطرات شغلی در واحد بسته بندي قرص شرکت پاکشو با استفاده از روش PHA
 • ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی کارمندان بانک با استفاده از روش ارزیابی سریع تنش اداري - ROSA
 • کاربرد مدل کیفی ارزیابی مواجهه تنفسی COSHH در ارزیابی مواجهه با غبار
 • بررسی کمی و کیفی انجام معاینات پزشکی شاغلین در مراکز دولتی مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بهشهر هاي
 • بررسی همبستگی نتایج سه روش RULA ، REBA و QEC در ارزیابی وضعیت بدنی کارکنان یک صنعت کابل سازي
 • طراحی، تست و توسعه مدل تغییرات دینامیکی صورت بمنظور تشخیص خواب آلودگی
 • بررسی وضعیت HSE در مدارس ابتدایی شهرستان نهاوند
 • بررسی رابطه حمایت اجتماعی و استرس شغلی در کارکنان شرکت بهمن موتور
 • ارزیابی وضعیت بدنی کاربران لپ تاپ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد از لحاظ فاکتورهاي ارگونومیک
 • طراحی و ساخت چرخ سفالگري پدالی ارگونومیک
 • ارائه طرح مفهومی لپ تاپ ارگونومیک
 • مطالعه روش درخت MORT در تحلیل علت رخداد حادثه با بررسی مدل مارکوف
 • شناسایی مدل هایی براي ارتقاي سطح ایمنی محیط هاي تولیدي با روش منطق فازي
 • ارائه روشی موثر در کاهش بروز رخداد رانندگی به وسیله پردازش تصویر
 • بررسی احتمال وجود آزبست در لنت هاي مورد استفاده در کشور به روش PLM حاکمیت بالینی با رویکرد اهمیت طراحی آکوستیک بیمارستان ها و اثرات آن در کاهش آلاینده هاي صوتی
 • ارزیابی مواجهه با گردوغبارکل ، قابل استنشاق و سیلیس کریستالی در کارگاههاي ریخته گري کوچک کمتر از نفر کارگرتهران شهرستان پاکدشت سال
دریافت فايل کلیه مقالات نهمین همایش ایمنی و بهداشت کار


ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
نمایه کاربر
bijanabedian
جدید
جدید
پست: 2
تاریخ عضویت: دو شنبه 15 بهمن 1397, 4:18 pm
حالت من: Badhal
تماس:

Re: دانلود کلیه مقالات نهمین همایش ایمنی و بهداشت کار

پست توسط bijanabedian »

مرسی خیلی طولانیه کاش خلاصه تر می نوشتید
در هر حال از وقتی که گذاشتید ممنون
موضوع جدید ارسال پست

بازگشت به “مقالات بهداشت حرفه ای”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 0 مهمان