گواهینامه آموزش اصناف

جعل کارت بهداشت و گواهینامه آموزش اصناف بهداشت محیط

موضوعات : Environmental-Health

به گزارش پایگاه خبری محیط زیست ایران ، باندی که برای مغازه داران اماکن بهداشتی کارت بهداشت و گواهینامه آموزش اصناف بهداشت محیط را جعل میکرد بدام افتاد.

ادامه مطلب