خوش آمدید

کرمان

دانلود چاره اندیشی جهت نحوه استفاده از رویه استاندارد مورد قبول سازمان بین المللی کار در آنالیز آمار حوادث کارخانجات کرمان

موضوعات : Download

دانلود چاره اندیشی جهت نحوه استفاده از رویه استاندارد مورد قبول سازمان بین المللی کار در آنالیز آمار حوادث کارخانجات کرمان چاره ان

دانلود ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی با روش شاخص فعالیت های تکراری شغلی در جراحان کرمان

موضوعات : Download

دانلود ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی با روش شاخص فعالیت های تکراری شغلی در جراحان کرمان ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلا

دانلود شناسایی و ارزیابی مخاطرات شغلی کارخانه اکستروژن مجتمع مس شهید باهنر کرمان با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغل JSA

موضوعات : Download

دانلود شناسایی و ارزیابی مخاطرات شغلی کارخانه اکستروژن مجتمع مس شهید باهنر کرمان با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغل JSA شناسایی و

دانلود بررسی کیفیت خواب و ارتباط آن با ویژگی های دموگرافیک دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

موضوعات : Download

دانلود بررسی کیفیت خواب و ارتباط آن با ویژگی های دموگرافیک دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بررسی کیفیت خواب و ارتبا

دانلود بررسی استرس شغلی زنان شاغل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با استفاده از پرسشنامه شغلی HSE بررسی میزان آسیب های اسکلتی عضلانی در پرسنل شرکت مدیریت تولید ب?

موضوعات : Download

دانلود بررسی استرس شغلی زنان شاغل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با استفاده از پرسشنامه شغلی HSE بررسی میزان آسیب های اسکلتی