خوش آمدید

پلی

دانلود نقش میکروارگانیسم­ها در کاهش آلاینده­های زیست­محیطی استفاده از میکروارگانیسم Cupriavidus necator در تولید کوپلیمر هیدروکسی­بوتیریت و والریت

موضوعات : Download

دانلود نقش میکروارگانیسم­ها در کاهش آلاینده­های زیست­محیطی استفاده از میکروارگانیسم Cupriavidus necator در تولید کوپلیمر هیدروکسی­

دانلود بررسی مقایسه ای کارایی منعقد کننده های سولفات آلومینیوم، کلراید فریک و پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت از آب آشامیدنی

موضوعات : Download

دانلود بررسی مقایسه ای کارایی منعقد کننده های سولفات آلومینیوم، کلراید فریک و پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت از آب آشامیدنی برر