موقت

دانلود بررسی تاثیر آموزش اصول ارگونومیک بر اختلالات موقت اسکلتی عضلانی پرسنل خدماتی بیمارستانهای شهرستان گناباد

موضوعات : Download

دانلود بررسی تاثیر آموزش اصول ارگونومیک بر اختلالات موقت اسکلتی عضلانی پرسنل خدماتی بیمارستانهای شهرستان گناباد


بررسی تاثیر آموزش اصول ارگونومیک بر اختلالات موقت اسکلتی عضلانی پرسنل خدماتی بیمارستانهای شهرستان گناباد

ادامه مطلب

سختی Hardness

موضوعات : Water

سختی آب عبارت است ازمجموع املاح کلسیم ومنیزیم موجود درآن که قسمت اعظم سختی را تشکیل می دهد.وجود کاتیونهای آهن،منگنز،مس،آلومینیوم واسترانسیوم که با آنیونهای کربنات،بی کربنات،کلرورسولفات ونیترات بصورت محلول درآب وجود دارد دربالا بردن میزان سختی آب مؤثرند.سختی آب را به سه قسمت تقسیم می کنند:الف-سختی کل، ب-سختی دائم یا سختی غیرکربناته، ج-سختی موقت یا سختی کربناته

ادامه مطلب