خوش آمدید

مقایسه

دانلود تعیین شاخص های حادثه با استفاده از روش نوین فاکتور عملکرد ایمنی SPF و مقایسه نتایج با روش سنتی در یک پروژه ساختمانی

موضوعات : Download

دانلود تعیین شاخص های حادثه با استفاده از روش نوین فاکتور عملکرد ایمنی SPF و مقایسه نتایج با روش سنتی در یک پروژه ساختمانی تعیین

دانلود مقایسه میزان همبستگی روش های ارزیابی پوسچر SI - ACGIH-HAL-TLV - ISO - در کارگران شاغل در بازارهای میوه و تره بار سازمان میادین شهرداری تهران

موضوعات : Download

دانلود مقایسه میزان همبستگی روش های ارزیابی پوسچر SI - ACGIH-HAL-TLV - ISO - در کارگران شاغل در بازارهای میوه و تره بار سازمان میا

دانلود مقایسه شدت روشنایی-شار نوری و ضریب بهره نوری لامپ های فلورسنت فشرده متداول و التهابی در شرایط عملیاتی

موضوعات : Download

دانلود مقایسه شدت روشنایی-شار نوری و ضریب بهره نوری لامپ های فلورسنت فشرده متداول و التهابی در شرایط عملیاتی مقایسه شدت روشنایی-شا