خوش آمدید

مدل

دانلود ارزیابی ریسک آسیب های شغلی در میان کارگران یکی از معادن زیرزمینی با استفاده از مدل رگرسیونی لاجیت چندگانه

موضوعات : Download

دانلود ارزیابی ریسک آسیب های شغلی در میان کارگران یکی از معادن زیرزمینی با استفاده از مدل رگرسیونی لاجیت چندگانه ارزیابی ریسک آسیب