سم شناسی

تصویب عناوین گرایشهای رشته بهداشت محیط

موضوعات : Environmental-Health

به گزارش موژ و به نقل از انجمن علمی بهداشت محیط ایران، در اخرين جلسه شوراي عالي بر نامه ريزي علوم پزشكي كشور در مورد عناوین گرایشهای بهداشت محیط، موارد زير به تصويب رسيد.

ادامه مطلب

تصويب رشته های جدید مرتبط با بهداشت محیط

موضوعات : Environmental-Health

به گزارش موژ و به نقل از سایت انجمن بهداشت محیط ایران رشته مرتبط با بهداشت محيط که توسط بورد بهداشت محیط پیشنهاد گردیده بود سرانجام مورد تصویب وزارت بهداشت قرار گرفت.

ادامه مطلب