سختي

دانلود بررسي روند تغييرات هدايت الكتريكي و سختي آبهاي زير زميني در منطقه ساحلي شهرستان ساري

موضوعات : Download

دانلود بررسي روند تغييرات هدايت الكتريكي و سختي آبهاي زير زميني در منطقه ساحلي شهرستان ساري


بررسي روند تغييرات هدايت الكتريكي و سختي آبهاي زير زميني در منطقه ساحلي شهرستان ساري

ادامه مطلب

دانلود بررسي كارآيي فرآيند الكتروكواگولاسيون با استفاده از الكترودهاي ميله‌اي آهني در حذف سختي از آب شرب

موضوعات : Download

دانلود بررسي كارآيي فرآيند الكتروكواگولاسيون با استفاده از الكترودهاي ميله‌اي آهني در حذف سختي از آب شرب


بررسي كارآيي فرآيند الكتروكواگولاسيون با استفاده از الكترودهاي ميله‌اي آهني در حذف سختي از آب شرب

ادامه مطلب

سختی Hardness

موضوعات : Water

سختی آب عبارت است ازمجموع املاح کلسیم ومنیزیم موجود درآن که قسمت اعظم سختی را تشکیل می دهد.وجود کاتیونهای آهن،منگنز،مس،آلومینیوم واسترانسیوم که با آنیونهای کربنات،بی کربنات،کلرورسولفات ونیترات بصورت محلول درآب وجود دارد دربالا بردن میزان سختی آب مؤثرند.سختی آب را به سه قسمت تقسیم می کنند:الف-سختی کل، ب-سختی دائم یا سختی غیرکربناته، ج-سختی موقت یا سختی کربناته

ادامه مطلب