دائم

سختی Hardness

موضوعات : Water

سختی آب عبارت است ازمجموع املاح کلسیم ومنیزیم موجود درآن که قسمت اعظم سختی را تشکیل می دهد.وجود کاتیونهای آهن،منگنز،مس،آلومینیوم واسترانسیوم که با آنیونهای کربنات،بی کربنات،کلرورسولفات ونیترات بصورت محلول درآب وجود دارد دربالا بردن میزان سختی آب مؤثرند.سختی آب را به سه قسمت تقسیم می کنند:الف-سختی کل، ب-سختی دائم یا سختی غیرکربناته، ج-سختی موقت یا سختی کربناته

ادامه مطلب