خوش آمدید

بدنی

دانلود ارزیابی وضعیت بدنی کاربران لپ تاپ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد از لحاظ فاکتورهای ارگونومیک

موضوعات : Download

دانلود ارزیابی وضعیت بدنی کاربران لپ تاپ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد از لحاظ فاکتورهای ارگونومیک ارزیابی وضعیت بدنی کاربران ل

دانلود راه کارهای افزایش مشارکت در فعالیت های بدنی حین کار در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

موضوعات : Download

دانلود راه کارهای افزایش مشارکت در فعالیت های بدنی حین کار در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان راه کارهای افزایش مشارکت در

دانلود بررسی ارتباط نوع برنامه نوبتکاری با خستگی ناشی از آن با استفاده از مدل FAID ارزیابی پوسچر بدنی آرایشگران مرد در حین کار به روش RULA درشهر یزد

موضوعات : Download

دانلود بررسی ارتباط نوع برنامه نوبتکاری با خستگی ناشی از آن با استفاده از مدل FAID ارزیابی پوسچر بدنی آرایشگران مرد در حین کار به

دانلود بررسی پیش بینی کنندگی سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در رعایت وضعیت بدنی صحیح پرستاران اتاق عمل بیمارستان های آموزشی درمانی رشت

موضوعات : Download

دانلود بررسی پیش بینی کنندگی سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در رعایت وضعیت بدنی صحیح پرستاران اتاق عمل بیمارستان های آموزشی