ایمنی و بهداشت در سندبلاست و شات بلاست ایمنی و بهداشت در سندبلاست و شات بلاست

ایمنی و بهداشت در سندبلاست و شات بلاست

ایمنی و بهداشت در سندبلاست و شات بلاست


برنامه ریزیی عملیات سند بلاست/شات بلاست 
شناسایی خطرات 
آنالیز مخاطرات 
ایمنی و بهداشت در عملیات سند بلاست/شات بلاست 
روشهای ایمنی و تهویه در عملیات زنگارزدایی sand blasting
انتخاب ساینده و تجهیزات 
روشهای کاری و ایمنی عمومی 
دستور العمل NIOSHبرای کاهش سیلیکا 
ایمنی دستگاهها و تجهیزات مورد استفاده 
استانداردهای ساخت تجهیزات 
شیلنگ لاستیکی برای هوای فشرده 
شیلنگ بلاست 
اتصالات شیلنگ
سرشیلنگ های بلاستینگ 
عمومی 
مشخصات ایمنی وبهداشتی اتاقکهای جداسازی عملیات  
مشخصات تهویه عمومی و موضعی
پیشنهاداتی برای سیستم تهویه 
تجهیزات حفاظت فردیی
رسپیراتورهای فیلتر دار- ویژه 
لباسهای حفاظتی پرسنل 
تامین هوا و کمپرسورهای هوا 
الزامات آموزشی اپراتورهای شاغل در عملیات سند بلاست و شات بلاست 
اثرات زیست محیطی سند بلاست و شات بلاست
شناسایی مخاطرات زیست محیطی 
ارزیابی اثرات ناشی از آلاینده های زیست محیطی

ایمنی و بهداشت در سندبلاست و شات بلاست