خوش آمدید

فرهنگ ایمنی

موضوعات : Safety

در سالهای اخیر باز شناسی اهمیت جنبه های رفتاری وفرهنگی مدیریت ایمنی در سازمان ها بطور گسترده ای افزایش یافته است چرا که تحقیقات وبر رسی های انجام شده بر حوادث بزرگی مانند piper Alpha ,chernobyl نشان دادعلیرغم بکارگیری کلیه فاکتور های مهندسی وحفاظت های شدید همچنان پتانسیل بروز حوادث بزرگ در صنایع با ریسک بالا High-Risk وجود دارد.نکته قابل توجه این است که این اشتباهات صرفا" بصورت خطای یک فرد رخ نمی دهد


بلکه اغلب در قالب یک فر هنگ رفتاری نا قص شکل می گیرد. امروزه بسیاری از متخصصان مقوله ایمنی بر این باورند که 80-90 در صد حوادث صنعتی در اثر عوامل مرتبط با فاکتور های انسانی به وقوع می پیوندد.
لذا مطالعات گسترده ای در زمینه شناسایی فرهنگ ایمنی و تقویت آن در صنایع پر خطر به انجام رسیده است.و ابزار های متفاوتی در جهت ارزیابی جو ایمنی safety climate سازمان ها طراحی شده است.
فرهنگ ایمنی Safety Culture
عبارت فر هنگ ایمنی Safety Culture پس از حادثه chernobyl در سال 1986 رواج یافت. حادثه ای که بعلت وجود یک فرهنگ ایمنی ضعیف خطا ها و تخلفاتی رخ داد که با عث اختلال در پروسه های عملیاتی ونهایتا" آن فاجعه بزرگ گردید. کمیته نظارت بر مقوله ایمنی وتاسیسات هسته ای انگلستان ACSNI قرهنگ ایمنی را اینگونه تعریف می کند:

((فرهنگ ایمنی محصول ارزشها-گرایش ها-ادراکات- صلا حیت ها والگو های رفتاری فردی وگروهی کارکنان است که بوسیله آن میزان تبعیت کارکنان از سبک وشیوه مدیریت ایمنی و بهداشت سازمان مشخص می گردد))کپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی