خوش آمدید

بررسی میزان تاثیر کلاس های آموزش اصناف برمیزان آگاهی، نگرش و عملکرد توزیع کنندگان وفروشندگان مواد غذایی درشهرستان یزد (1385)

موضوعات : Water Supply

بررسی میزان تاثیر کلاس های آموزش اصناف برمیزان آگاهی، نگرش و عملکرد توزیع کنندگان وفروشندگان مواد غذایی درشهرستان یزد (1385)
محمد حسن احرام پوش - محمد حسین باقیانی مقدم - سید سعید مظلومی - محمد فرساد - حسین فلاع زاده - شکوه فاضل پور
بررسی میزان تاثیر کلاس های آموزش اصناف برمیزان آگاهی، نگرش و عملکرد توزیع کنندگان وفروشندگان مواد غذایی درشهرستان یزد (1385)

بررسی میزان تاثیر کلاس های آموزش اصناف برمیزان آگاهی:نگرش:عملکرد توزیع کنندگان:فروشندگان مواد غذایی:شهرستان یزد (1385):محمد حسن احرام پوش:محمد حسین باقیانی مقدم:سید سعید مظلومی:محمد فرساد:حسین فلاع زاده5:شکوه فاضل پور
فایلهای مطلب


کپی
لینک اشتراک گذاری