خوش آمدید

ارزیابی مقایسه ی رویکرد باورپذیری مفاهیم منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی و رتبه بندی ریسک

موضوعات : Wastewater

ارزیابی مقایسه ی رویکرد باورپذیری مفاهیم منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی و رتبه بندی ریسک
ارزیابی مقایسه ی رویکرد باورپذیری مفاهیم منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی و رتبه بندی ریسک
ارزیابی مقایسه ی رویکرد باورپذیری مفاهیم منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی و رتبه بندی ریسک

ارزیابی:مقایسه:ی:رویکرد:باورپذیری:مفاهیم:منطق:فازی:تحلیل:سلسله:مراتبی:ارزیابی:رتبندی:ریسک
فایلهای مطلب


کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 642
  • 0