خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: طراحی تصفیه خانه فاضلاب

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

بررسی مقایسه ای کارایی منعقد کننده های سولفات آلومینیوم، کلراید فریک و پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت از آب آشامیدنی

موضوعات : Wstewater Treatment Design

بررسی مقایسه ای کارایی منعقد کننده های سولفات آلومینیوم، کلراید فریک و پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت از آب آشامیدنی
فردوس کرد

بررسی کارائی فيلترهای سه بستری در حذف کليفرم، کليفرم مدفوعی و نماتدها از پساب تصفيه خانه فاضلاب صاحبقرانيه

موضوعات : Wstewater Treatment Design

بررسی کارائی فيلترهای سه بستری در حذف کليفرم، کليفرم مدفوعی و نماتدها از پساب تصفيه خانه فاضلاب صاحبقرانيه
عبدالمطلب صيدمحمدي - سي