خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: مدیریت ریسک

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

بهینه سازی روش OSHA شماره 731 جهت شمارش الیاف آزبست با استفاده از میکروسکوپ فازکنتراست پیشرفته و FTIR711 ارزیابی اثر نانو لوله های کربنی تک جداره بر میزان تخلخل فیلترهای نانولیفی بی بافت

موضوعات : Risk Management

بهینه سازی روش OSHA شماره 731 جهت شمارش الیاف آزبست با استفاده از میکروسکوپ فازکنتراست پیشرفته و FTIR711 ارزیابی اثر نانو لوله های