خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: ارزیابی اثرات زیست محیطی

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

ارائه مدل آسيب پذيري زيست محيطي در مديريت و برنامه ريزي توسعه شهري ( مطالعه موردي منطقه 22 شهرداري تهران)

ارائه مدل آسيب پذيري زيست محيطي در مديريت و برنامه ريزي توسعه شهري ( مطالعه موردي منطقه 22 شهرداري تهران)
جعفر نوري - سعيد ملماسي