خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: مهندسی بهداشت محیط

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

بررسی سمیت رنگزای Reactive Red 120 با استفاده از آزمون زیستی دافنیا مگنیا

موضوعات : Environmental-Health

بررسی سمیت رنگزای Reactive Red 120 با استفاده از آزمون زیستی دافنیا مگنیا

مقاله 1، دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-9
نوع مقاله: Research Paper
نویسندگان
پگاه نخجیرگان1 ؛ محمد هادی دهقانی 2
1کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
2دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

ادامه مطلب

بررسی انطباق محتوای سرفصل های آموزشی دوره کارشناسی بهداشت حرفه ای با جنبه های عملکردی مورد انتظار دانش آموختگان شاغل درمنطقه کاشان

موضوعات : Environmental-Health

بررسی انطباق محتوای سرفصل های آموزشی دوره کارشناسی بهداشت حرفه ای با جنبه های عملکردی مورد انتظار دانش آموختگان شاغل درمنطقه کاشان
بررسی انطباق محتوای سرفصل های آموزشی دوره کارشناسی بهداشت حرفه ای با جنبه های عملکردی مورد انتظار دانش آموختگان شاغل درمنطقه کاشان

  • 893
  • 0
ادامه مطلب

سنتز پلیمرهای قالب ملکولی- فناوری نوین جهانی برای پایش آلاینده های ریز مقدار شغلی با تاکید برآفت کشها

موضوعات : Environmental-Health

سنتز پلیمرهای قالب ملکولی- فناوری نوین جهانی برای پایش آلاینده های ریز مقدار شغلی با تاکید برآفت کشها
سنتز پلیمرهای قالب ملکولی- فناوری نوین جهانی برای پایش آلاینده های ریز مقدار شغلی با تاکید برآفت کشها

  • 945
  • 0
ادامه مطلب

شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش مطالعه موردی واحد HSE پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس - جنوبی

موضوعات : Environmental-Health

شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش مطالعه موردی واحد HSE پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس - جنوبی
شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش مطالعه موردی واحد HSE پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس - جنوبی

  • 1117
  • 0
ادامه مطلب

کاربرد جاذب کرموزورب 711 به منظور ارزیابی بیولوژیکی مواجهه کارگران با فلزات سمی نیکل و سرب

موضوعات : Environmental-Health

کاربرد جاذب کرموزورب 711 به منظور ارزیابی بیولوژیکی مواجهه کارگران با فلزات سمی نیکل و سرب
کاربرد جاذب کرموزورب 711 به منظور ارزیابی بیولوژیکی مواجهه کارگران با فلزات سمی نیکل و سرب

  • 955
  • 0
ادامه مطلب