راهنمای ارزیابی مخاطرات شغلی

موضوعات : Occupational-health

 تلاش استادان و کارشناسان مرتبط در مرکز سلامت محیط و کار توسط قطب علمی بهداشت حرفه‌ای کشور 9 عنوان راهنمای اندازه‌گیری و ارزیابی عوامل مخاطره‌زای‌ شغلی متناسب با حدود  مجاز مواجهه شغلی تدوین و منتشر شده است.


فایلهای این کتب راهنما در زیر آمده است. این کتب راهنما روشهای مصوب کشوری را ارائه داده‌اند که منبعد باید ملاک روشهای اندازه‌گیری و ارزیابی عوامل مخاطره‌زای شغلی باشد و در متن گزارشات و مقالات مورد استناد قرار گیرند.لینک کوتاه مطلب : http://www.mozh.org/1292/