خوش آمدید

دانلود کتاب پیشگیری از کووید 19 در محیط کار

دانلود کتاب پیشگیری از کووید 19 در محیط کار


دانلود کتاب پیشگیری از کووید 19 در محیط کار

دانلود کتاب پیشگیری از کووید 19 در محیط کار - دکتر مهدی جهانگیری مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، ناظر علمی و هماهنگ کننده کتاب اظهار کردند که: در ویرایش دوم ضمن روزآمدکردن مطالب قبل بر اساس آخرین مراجع علمی، پنج پیوست جدید شامل راهنمای گندزدایی سطوح، پرسش های متداول دربارۀ پیشگیری و مدیریت بیماری کووید ۱۹ در محیط کار، پرسش های پرتکرار دربارۀ تشخیص اتانول از متانول، پرسش های پرتکرار در خصوص استفاده از گان و لباس  های و فهرست بازبینی برای بررسی اقدامات کنترلی در محیط کار، به کتاب اضافه شده است.


فایلهای مطلب

کپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی
  • 112
  • 0