پنجشنبه، 30 فروردين ماه، 1397
سبد خرید
سوال هفته

کدام یک از روش‌های پیشنهادی برای افزایش NPSH موجود در پمپ‌ها محسوب نمی‌شود؟

تحت فشار قرار دادن منبع مکش
افزایش سرعت سیال در ورودی پمپ
کاهش تلفات در لوله مکش
منبع تغذیه بالاتر از پمپ و تحت فشار

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

_USER_GROUPS


حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 100
( _REQUIERED_POINT : 100)
کاربران با فعالیت کم

حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 200
( _REQUIERED_POINT : 200)
کاربران با فعالیت کم

حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 300
( _REQUIERED_POINT : 300)
کاربران با فعالیت متوسط

حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 400
( _REQUIERED_POINT : 400)
کاربران با فعالیت خوب

حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 500
( _REQUIERED_POINT : 500)
کاربران با فعالیت مناسب

حداقل امتیاز کاربری برای دانلود 1000
( _REQUIERED_POINT : 600)
کاربران با امتیاز 1000

مدیران
( _REQUIERED_POINT : 10000)
کاربران ممتاز

کاربران ویژه
( _REQUIERED_POINT : 30000)
کاربران ویژه