خوش آمدید

مدیریت HSE

موضوعات : Safety, HSE

با توجه به سیستم مدیریت HSE که بکار گیری مدیریتی ویژه در قالبی نظامند با هدف شناسایی، ارزیابی، کنترل خطرات است. یکی از شاخص های این قالب نظامند که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد سیستم (HSE CASE)است از خصوصیات این سیستم مدیریت کنترل خطرات بهداشت، ایمنی و محیط زیست می باشد.که جهت این مدیریت، مدیریت کنترل ریسک و خطرات تهیه و اجراگردیده است که خود شامل موارد زیر میگردد:


- خطرات شناسایی و بررسی شده اند
- کنترل های لازم جهت آنها مشخص شده است
-نفرات تشکیل دهنده ستاد بحران مشخص شده اند
-شرح وظایف نفرات مختلف در خصوص مدیریت ریسک و موارد HSE مشخص شده است

همچنین شناسایی ومدیریت اغلب خطراتی که در تاسیسات نفتی از جمله تاسیسات OFFSHOR (فراساحل) میباشدکه منجر به حوادث می شود در این سیستم یا قالب در ایمنی عملیات تولیدو بهره برداری نقش به سزایی دارد که با توجه به آن ریسک هایی مرتبط با کار که کارکنان را تهدید می کند شناسایی وتا حدودی کاهش یافته اند ودر زمان بروز خطر خصوصادر سکوی های نفتی راه های فرار- محل تجمع کارکنان (MUSTER POINT)- انجام سناریوی شرایط اضطراری و عملیات امداد ونجات کارکنانEMERGENCY RESPONSE TAME بخوبی طراحی شده است
این سیستم بایستی بصورت دائم بازنگری وبازبینی شود ودر اختیار تمام افراد گذاشته شود.


کپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی