خوش آمدید
پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: نرم افزار طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب Egout

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

3-1-13- تهيه GIS شبكه فاضلاب

با توجه به اينكه كليه مراحل تهيه داده ها، طراحي و قطعه بندي و داده هاي خروجي همگي برر روي نقشه پلان شهر انجام مي شود مي توان در تهيه GIS شبكه فاضلاب از داده هاي خروجي و ورودي برنامه و از ابزارهاي مختل...

 • 63
 • 0
ادامه مطلب

3-1-12- قطعه بندي شبكه جمع آوري

با تعيين محدوده هاي هر قطعه بصورت چند خطي برنامه اطلاعات قطعه مورد نياز را استخراج با حفظ مشخصات لوله هاي ورودي و خروجي از قطعه شبكه را حل مي كند و كليه داده هاي ورودي و خروجي شامل داده هاي هيدروليكي ...

 • 61
 • 0
ادامه مطلب

3-1-11- برآورد احجام عمليات لوله گذاري و احداث آدمرو

طول لوله گذاري برحسب عمق و قطر در يك جدول ارائه مي گردد. برنامه با دريافت عمق مبناي فهرست بها براي هر قطر طول لوله گذاري را براي عمق هاي 1+ تا 6+ نسبت به عمق مبنا را محاسبه و در جدول به تفكيك قطر ارائ...

 • 74
 • 0
ادامه مطلب

3-1-10- نمايش داده هاي خروجي شبكه در پنجره اختصاصي برنامه

برنامه قابليت نمايش داده هاي ورودي ، داده هاي مربوط به قطر و مشخصات لوله ها اطلاعات مربوط به شاخه ها، داده هاي خروجي و غيره را در پنجره اختصاصي خود دارد و امكان انتقال داده هاي نمايش داده شده به محيط ...

 • 60
 • 0
ادامه مطلب

3-1-9- نمايش پروفيل طولي شبكه جمع آوري فاضلاب

در محيط اختصاصي برنامه پروفيل طولي شبكه جمع آوري نمايش داده مي شود و ابزارهاي قوي تغيير شيب ، تغيير عمق ، جستجوي خط لوله شيت بندي، مشاهده پارامترهاي هيدروليكي، SDF ، DDF ، LIFT و EXIST و يكنواخت كردن ...

 • 74
 • 0
ادامه مطلب

3-8-9- شبيه سازي شبكه فاضلاب

در حالت شبيه سازي برنامه قطر و شيب خطوط را همچنان حفظ مي كند و فقط با ضريب بار مشخص شده حل هيدروليكي نموده و H/D لوله هائيكه بيشتر از مقدار مشخص شده براي هر قطرباشد هشدار مي دهد. از اين گزينه براي تحل...

 • 70
 • 0
ادامه مطلب

3-8-8- بهينه سازي شبكه فاضلاب

بهينه سازي شبكه فاضلاب با توجه به قيمت خريد لوله، هزينه لوله گذاري و هزينه احداث آدمرو با توجه به عمق خط لوله و درصد افزايش هزينه براي هر متر افزايش عمق انجام گيرد. برنامه خطوط شبكه را براي حالتهاي مخ...

 • 61
 • 0
ادامه مطلب

3-1-8-7- ايستگاه پمپاژ بالا آورنده

طراح با انتخاب LIFT براحتي مي تواند هر يك از منهولهاي شبكه را بصورت LIFT تعريف نمايد در اين حالت چنانچه منهول ابتداي يك خط LIFT تعريف شده باشد برنامه رقوم كف خط لوله را از حداقل پوشش محاسبه مي كند.

 • 67
 • 0
ادامه مطلب