نرم افزار ارزیابی ارگونومی دانشگاه میشیگان

موضوعات : Safety, Ergonomics

نرم افزار ارزیابی ارگونومی دانشگاه میشیگان - براورد ﻧﯿﺮوﻫــﺎی ﻓﺸــﺎری و ﺑﺮﺷــﯽ وارده ﺑــﻪ ﻣﻔﺼــﻞ ﻟﻤﺒﻮﺳــﺎﮐﺮال (L5/S1) و دﯾﺴﮏ ﺑـﯿﻦ ﻣﻬﺮهای (L4/L5)


نرم افزار ارزیابی ارگونومی دانشگاه میشیگان - براورد ﻧﯿﺮوﻫــﺎی ﻓﺸــﺎری و ﺑﺮﺷــﯽ وارده ﺑــﻪ ﻣﻔﺼــﻞ ﻟﻤﺒﻮﺳــﺎﮐﺮال (L5/S1) و دﯾﺴﮏ ﺑـﯿﻦ ﻣﻬﺮهای (L4/L5)

دانلود فایل : نرم افزار ارزیابی ارگونومی دانشگاه میشیگان
رمز عبور کلیه فایلهای ارسالی یکی از نامهای دامنه سایت یعنی www.shop.mozh.org و یا www.mozh.ir میباشد.لینک کوتاه مطلب : http://www.mozh.org/11998/