خوش آمدید

استاندارد ایزو همه گیری ویروس کرونا در محیط کار- ایزو 45005

راهنمای ایزو 45005 ، بعنوان مجموعه ای از توصیه های گام به گام به تنهایی، در نظر گرفته نشده است.


مدرک ISO 45005، چهارچوبی را ارائه می نماید که در آن، چرخه PDCA که در بالا نشان داده شده، باید با تمام بخشهای فعال در همه زمانها، تکرار شود تا بهبود مداوم در حال انجام سازمان را فعال نموده و این اطمینان را بدهد که سازمان به تغییرات در حین فازهای مختلف همه گیری COVID-19 ، واکنش نشان می دهد.

بوسیله پیاده سازی راهنمای موجود در ایزو 45005 ، سازمان قادر خواهد بود تا :

اقدام اثربخشی را برای محافظت از کارکنان و سایر طرفهای ذینفع مرتبط از ریسکهای مربوط به COVID-19 ، انجام بدهد،

نشان بدهد که در حال پرداختن به ریسکهای مرتبط با COVID-19 و استفاده نمودن از یک رویکرد سیستماتیک است،

چهارچوب کاری را برای توانایی سازگار شدن اثربخش و به موقع به منظور تغییر دادن موقعیت، تخصیص بدهد.

سازمانهایی که ISO 45005 را بکار می گیرند، می توانند این راهنما را برای آگاه نمودن سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شان از طریق ارتباط دادن بندهای این راهنما که مرتبط با چرخه برنامه-اجرا-کنترل-اقدام (PDCA) است، به صورتیکه در زیر نشان داده شده را مورد استفاده قرار بدهند.

اتخاذ رویکردی سیستمی، هماهنگ نمودن منابع و تلاشهایی که در مدیریت نمودن همه گیری COVID-19 ، خیلی مهم هستند را تسهیل می نماید.

برنامه : برنامه ریزی کنید که چه نیازهایی باید برای کار کردن ایمن سازمان، انجام بگیرند (بند 4 تا 8 ایزو 45005)

انجام : آنچه که سازمان برنامه ریزی نموده است را اجرا کنید (بند 9 تا 12 ایزو 45005)

کنترل : ببینید چقدر خوب کار می کند (بند 13 ایزو 45005)

اقدام : مشکلات را برطرف کنید و راه هایی را برای ساختن آنچه که سازمان در حال انجام دادن آن حتی بصورت اثربخش تر است، جستجو کنید (بند 14 ایزو 45005)


فایلهای مطلب

کپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی
  • 3664
  • 0