خوش آمدید

گزیده ای از سخنان دبیرکل سازمان جهانی بهداشت

گزیده ای از سخنان دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، روز دوشنبه 28 مهرماه:


 . . . اگرچه پرستاران و پزشکان امروزه اطلاعات خیلی بیشتری از گذشته دارند و بهتر می توانند به بیماران خدمت رسانی کنند، با پر شدن بیمارستان ها و مملو شدن آن ها از بیماران کووید-19، وضعیت خیلی پیچیده و خطرناکی هم برای بیماران و هم برای پرسنل ارائه دهنده خدمات پیش خواهد آمد. لذا ضروری است همه دولت ها روی اصول اساسی که به قطع زنجیره انتقال کمک می کند متمرکز شوند و همزمان هم سلامت و هم معیشت مردم را محافظت کنند:
• بیماریابی فعال
• بررسی خوشه های بیماری
• جدا سازی همه بیماران (اعم از خفیف یا شدید)
• (پیگیری تماس ها و) قرنطینه افراد تماس یافته با بیماران به مدت دو هفته
• اطمینان از ارائه خدمات مناسب به بیماران
• حمایت و محافظت از پرسنل ارائه کننده خدمات به بیماران
• حفاظت از گروه های آسیب پذیرکپی
لینک اشتراک گذاری

  • 152
  • 0