خوش آمدید

گزارش اول مدلسازی اپیدمی کووید 19 در ایران

به گزارش پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران، توصیه های مدیریتی بر اساس تحلیل روند بروز بیماری در تهران و کشور از ابتدای بهمن تا انتهای اردیبهشت 1399


توصیه های مدیریتی بر اساس تحلیل روند بروز بیماری در تهران و کشور از ابتدای بهمن تا انتهای اردیبهشت 1399

 

بر اساس تحلیلهای انجام شده و نتایج حاصل میتوان نتیجه گیری نمود که اپیدمی کووید 19 یک پدیده پیچیده جهانی است که سرنوشت و روند گسترش آن به سادگی قابل پیش بینی نبوده و برای مدلسازی دقیق نیاز به اطلاعات زیادی وجود دارد که به دلیل نوپدید بودن این ویروس هنوز داده های لازم تولید نشده است. لذا باید مدلهای تولیدشده با احتیاط بررسی و تحلیل گردند.

 

با این حال موارد زیر برای کنترل و پیشگیری از گسترش اپیدمی توصیه می شوند:

تمرکز اصلی مدیریت همه گیری و برنامه های پیشگیری و کنترل عفونت باید بر پایه کاهش بار بیماری ( mitigation ) شامل کاهش تعداد موارد مبتلا و مرگ و میر ناشی از آن باشد.

با توجه به ابعاد وسیع و چندگانه همه گیری از جمله ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی، توصیه می شود که برنامه عملیاتی پیشگیری و کنترل همه گیری با نقش آفرینی حداکثری کلیه ارکان حاکمیت شامل دولت، مجلس، قوه قضائیه و نیروهای مسلح و با مشارکت موثر جامعه شامل کلیه اقشار مردم و جامعه مدنی تدوین و اجرا گردد.

توصیه می شود برای ایجاد و حفظ فاصله گذاری اجتماعی، و جداسازی افراد بیمار و قرنطینه کردن افرادی که بیماران در  تماس بوده اند، از کلیه ابزارهای لازم برای به حداقل رساندن تماسها در جامعه از جمله حمایت های اجتماعی از اقشار آسیب پذیر، کسب و کار ها و صنایع کوچک، بازنشستگان و کارمندان، و اعمال مقررات تصویب شده در ستاد پیشگیری و کنترل همه گیری استفاده گردد.

در صورت مدیریت موج اول همه گیری و کنترل این فشار سنگین زمینه کاهش بروز بیماری برای مدت چند ماه فراهم می گردد. با این وجود اپیدمی حاصل از این ویروس ادامهدار بوده و به سادگی و طی چند ماه در دنیا و در کشور قابل مهار کردن نیست. لذا لازم است در کنار برنامههای کوتاهمدت برای مهار موج اول این بیماری، برنامههای بلندمدت نیز تنظیم نمود.


 لازم است تحلیلهای اقتصادی دقیقی بر پایه مدلهای تولیدشده صورت گیرد تا هزینه-اثربخشی مداخلات تعیین شود. قطعاً برای مدیریت امواج بعدی این بیماری، داشتن این اطلاعات کمک بسیار زیادی خواهد نمود.

گزارش اول مدلسازی اپیدمی کووید 19 در ایران

در برنامه های بلندمدت باید تلاش بسیاری صورت گیرد تا مسیرهای پیشگیری، تشخیصی، و درمانی جدید یافت شود. برای این مهم انجام تحقیقات گسترده و منسجم علمی در فیلدهای مرتبط از جمله اپیدمیولوژی، ویروسشناسی، ایمنیشناسی، ژنتیک، بیوتکنولوژی، مهندسی پزشکی، و شاخههای مختلف بالینی ضروری به نظر میرسد. قطعاً در صورت دستیابی به روشهای جدید پیشگیری، مراقبتی و درمانی فرصت بسیار مناسبی برای توسعه اقتصادی فراهم و در این مسابقه، کشورهایی سود خواهند برد که بتوانند سریعتر برای نیازهای آینده خود و سایرین اقدامات علمی و هدفمند انجام دهند. البته چنین یافتههایی برای افزایش دقت مدلسازی و پیشبینی آینده نیز ضروری است.

مدلهای تولیدشده، میتواند مبنای مناسب و حداقلی برای تخمین نیازهای آینده کشور در هفته و ماههای پیشرو باشد. جزئیات این مدلها کمک میکند تا پیشبینی شود که نیاز به تجهیزات حفاظتی، تشخیصی و درمان چه میزان خواهد بود.

دانلود فایل تحلیل روند بروز بیماری در تهران و کشور از ابتدای بهمن تا انتهای اردیبهشت 1399

 کپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی
  • 182
  • 0