پنجشنبه، 21 آذر ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

تعیین اثر آموزش ارگونومی بر تعیین اثر آموزش ارگونومی بر میزان ریسک ارگونومی در کارگران آرماتوربند ساختمان سازی گنبد کاووس

(598 مشاهده)
مقایسه فرسودگی شغلی در پرستاران مقایسه فرسودگی شغلی در پرستاران ومشاوران شاغل در شهرستان گناباد

(415 مشاهده)
مطالعه استرس شغلی و ارتباط آن با مطالعه استرس شغلی و ارتباط آن با اعمال ناایمن درکارکنان واحد تعمیرات یک مجتمع پتروشیمی

(223 مشاهده)
بررسی تناسبی میزان روشنایی محیط بررسی تناسبی میزان روشنایی محیط کار و اثرات آن بر بهبود عملکرد و کاهش خطای انسانی کارگران شرکت کناف تهران

(250 مشاهده)
بررسی امکان کاربرد شاخص UTCI در بررسی امکان کاربرد شاخص UTCI در ارزیابی شغلی استرس حرارتی مطالعه موردی- کارخانه های آجر ماشینی شاهرود -ایران

(700 مشاهده)
ارزیابی و بررسی صدای محیط کار بر ارزیابی و بررسی صدای محیط کار بر شنوایی کارگران شرکت کناف تهران

(424 مشاهده)
بررسی میزان کاهندگی صدا در یک بررسی میزان کاهندگی صدا در یک نانو کامپوزیت پلیمری در راستای ساخت ایرپلاگ

(358 مشاهده)
بررسی عوامل زیان آور محیط کار بررسی عوامل زیان آور محیط کار غسالخانه و بررسی تاثیرات ناشی از این عوامل بر روی نفر غسال زن

(317 مشاهده)
بررسی وضعیت های کار و ریسک بررسی وضعیت های کار و ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی-عضلانی در کارگاههای کوچک

(587 مشاهده)
بررسی اثر مواجهه توأم سروصدا و بررسی اثر مواجهه توأم سروصدا و گرما بر روی فشارخون مردان در اتاقک شرایط جوی

(400 مشاهده)
اعتبار سنجی شاخص استرس محیطی بر اعتبار سنجی شاخص استرس محیطی بر اساس اندازه گیری پرتوهای مادون قرمز جهت برآورد شاخص دمای تر گویسان در محیط خارج از ساختمان در شرایط آب و هوایی اصفهان

(405 مشاهده)
بررسی ارتباط شاخص استرین ادراکی بررسی ارتباط شاخص استرین ادراکی با شاخص های نمره استرین گرمایی و استرین فیزیولوژیکی در شرایط گرم آزمایشگاهی

(225 مشاهده)
بررسی مواجهه کارکنان یک نیروگاه بررسی مواجهه کارکنان یک نیروگاه حرارتی با میدان مغناطیسی و اثر آن بر خواب آنان

(269 مشاهده)
مواجهه با ارتعاش و ارتباط آن با مواجهه با ارتعاش و ارتباط آن با آسیب های اندام فوقانی در رانندگان خودرو های سنگین معدن

(437 مشاهده)
بررسی شاخص توانایی انجام کار WAI بررسی شاخص توانایی انجام کار WAI در بین کارمندان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

(583 مشاهده)
ارزیابی عوامل خطر و شیوع ارزیابی عوامل خطر و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در مس گران شهر کرمان با استفاده از تکنیک - RULA

(494 مشاهده)
ارزیابی پارامترهای مرتبط با ارزیابی پارامترهای مرتبط با اسپیرو متری در کارگران صنایع مختلف شهرستان تویسرکان

(444 مشاهده)
تعیین سازه و اعتبار سنجی یک روش تعیین سازه و اعتبار سنجی یک روش پرسشنامه ای جهت ارزیابی استرین گرمایی زنان در محیط کار

(601 مشاهده)
بررسی ارتباط بین پارامترهای بررسی ارتباط بین پارامترهای محیطی با دمای دهانی و ضربان قلب در زنان با پوشش اسلامی تحت شرایط جوی کنترل شده آزمایشگاهی

(524 مشاهده)
بررسی تنش های ارگونومیکی بررسی تنش های ارگونومیکی کارمندان اداری شرکت مخابرات با استفاده از روش ارزیابی سریع تنش اداری

(665 مشاهده)

تبلیغات در سایت موز

تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload