پنجشنبه، 8 تير ماه، 1396
سبد خرید
منوی اصلی


برگزاری رسمی دوره های NEBOSH در ایران

موژ مهندسی بهداشت محیط زیست ایمنی: لیست مقالات


لیست مطالب موجود در : کمپوست مواد زائد جامد

بررسی شیوع و عوامل موثر بر نیدل استیک شدن در

(بررسی شیوع و عوامل موثر بر نیدل استیک شدن در کارکنان فوریت های پزشکی استان خراسان شمالی)

(224 مشاهده)
طراحی و اجرای کارگاه و آزمایشگاه ایمنی صنعتی جهت

(طراحی و اجرای کارگاه و آزمایشگاه ایمنی صنعتی جهت آموزش عملی دروس ایمنی صنعتی به دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای)

(234 مشاهده)
دانلود مقالات تولید کمپوست از زباله و لجن

(دانلود مقالات تولید کمپوست از زباله و لجن فاضلاب)

(674 مشاهده)
بررسي تهيه كمپوست از زباله هاي خانگي با استفاده

(بررسي تهيه كمپوست از زباله هاي خانگي با استفاده از كرم خاكي ايزنيافوئتيدا(Eisenia foetida))

(319 مشاهده)
پاكسازي بيولوژيكي و كنترل آلاينده ها ب استفاده

(پاكسازي بيولوژيكي و كنترل آلاينده ها با استفاده از كمپوست)

(264 مشاهده)
تثبيت تكميلي لجن آبگيري شده تصفيه خانه فاضلاب

(تثبيت تكميلي لجن آبگيري شده تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان با استفاده از روش كمپوست هوازي با اضافه كردن مواد حجيم كننده)

(318 مشاهده)
سنجش بو در تاسيسات توليد

(سنجش بو در تاسيسات توليد كمپوست)

(402 مشاهده)
تهيه كمپوست بوسيله كرمهاي خاكي

(تهيه كمپوست بوسيله كرمهاي خاكي (VERMICOMPOSTING))

(418 مشاهده)
تعيين نسبت C/N و فلزات سنگين مواد حجيم كننده مورد

(تعيين نسبت C/N و فلزات سنگين مواد حجيم كننده مورد استفاده در فرايند تهيه كمپوست از لجن فعال)

(533 مشاهده)
مقايسه كمپوست هوازي با كمپوست تهيه شده توسط كرم

(مقايسه كمپوست هوازي با كمپوست تهيه شده توسط كرم خاكي ورمي كمپوست از نظر زمان رسيدن و كيفيت ميكروبي و شيميايي)

(370 مشاهده)
بررسي توليد كمپوست از مواد زائد خانگي به روش

(بررسي توليد كمپوست از مواد زائد خانگي به روش هوازي و كرم خاكي و تاثير متناوب بارگذاري بر آن)

(441 مشاهده)
مقادير فلزات سنگين در كمپوست هوازي و ورمي كمپوست

(مقادير فلزات سنگين در كمپوست هوازي و ورمي كمپوست لجن آبگيري شده تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان و مقايسه آن با مقادير استاندارد)

(386 مشاهده)
بررسي كيفيت شيمياي و ارزش كودي ورمي كمپوست تهيه

(بررسي كيفيت شيمياي و ارزش كودي ورمي كمپوست تهيه شده از لجن فاضلاب شهري اصفهان)

(405 مشاهده)
مقايسه كيفيت شيميايي كمپوست و ورمي كمپوست توليد

(مقايسه كيفيت شيميايي كمپوست و ورمي كمپوست توليد شده از ضايعات چغندر قند)

(390 مشاهده)
بررسي مقدار كمپوست توليد شده در كارخانه

(بررسي مقدار كمپوست توليد شده در كارخانه كمپوست)

(317 مشاهده)
تهيه كود آلي كمپوست از فضولات روستايي در شهرستان

(تهيه كود آلي كمپوست از فضولات روستايي در شهرستان بابل)

(324 مشاهده)
تعيين آزمايشگاهي كيفيت كود كمپوست توليدي از

(تعيين آزمايشگاهي كيفيت كود كمپوست توليدي از فضولات دامي از نظر ميزان اسيديته، درصد رطوبت، درصد خاكستر، ميزان فسفر، پتاسيم و ازت در روستاي چهچهه شهر مشهد در سال 1388)

(320 مشاهده)
مقررات و استانداردهاي فيزيكي، شيمياي و

(مقررات و استانداردهاي فيزيكي، شيمياي و بيولوژيكي كمپوست)

(429 مشاهده)
خطرات زيست محيطي استفاده از كمپوست خاصل از مخلوط

(خطرات زيست محيطي استفاده از كمپوست خاصل از مخلوط زباله هاي شهري در شهرهاي ايران)

(372 مشاهده)
بررسي توليد ورمي كمپوست

(بررسي توليد ورمي كمپوست Vermicomposting)

(416 مشاهده)
[ بازگشت ]
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload

تلگرام موژ


پاسخنامه تشریحی ارشد 92 ززولی