شنبه، 3 تير ماه، 1396
سبد خرید
منوی اصلی


برگزاری رسمی دوره های NEBOSH در ایران

موژ مهندسی بهداشت محیط زیست ایمنی: لیست مقالات


لیست مطالب موجود در : بهداشت پرتو ها

ارزیابی ایمنی پرتویی پرتوکاران و بیماران

(ارزیابی ایمنی پرتویی پرتوکاران و بیماران بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران)

(185 مشاهده)
اعتبار سنجی شاخص استرس محیطی بر اساس اندازه گیری

(اعتبار سنجی شاخص استرس محیطی بر اساس اندازه گیری پرتوهای مادون قرمز جهت برآورد شاخص دمای تر گویسان در محیط خارج از ساختمان در شرایط آب و هوایی اصفهان)

(89 مشاهده)
ارزیابی مواجهه پرتوی آئروسل های رادیواکتیو توسط

(ارزیابی مواجهه پرتوی آئروسل های رادیواکتیو توسط متدهای رادیوشیمیایی و اسپکترومتری در راکتور تحقیقاتی تهران)

(173 مشاهده)
بررسی میزان پرتو X پراکنده در حالت های مختلف

(بررسی میزان پرتو X پراکنده در حالت های مختلف تصویربرداری در بخش آنژیوگرافی یک مرکز خدمات درمانی)

(180 مشاهده)
پاورپوینت بهداشت

(پاورپوینت بهداشت پرتوها)

(219 مشاهده)
بررسی انواع اشعه ماوراء بنفش در حذف میکروب

(بررسی انواع اشعه ماوراء بنفش در حذف میکروب اشرشیاکلی در هوای اتاق عمل با استفاده از فرایند فتوکاتالیست)

(166 مشاهده)
ارزیابی شرایط بخشهای رادیولوژی مراکز درمانی

(ارزیابی شرایط بخشهای رادیولوژی مراکز درمانی استان یزد از نظر بهداشت پرتو)

(162 مشاهده)
مدیریت پسمانهای پرتوزا در نیروگاه اتمی

(مدیریت پسمانهای پرتوزا در نیروگاه اتمی بوشهر)

(195 مشاهده)
استفاده بهينه از آب و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي از

(استفاده بهينه از آب و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي از ديدگاه اسلام)

(404 مشاهده)
آلودگيهاي ناشي از ميدانهاي الكترومغناطيسي و

(آلودگيهاي ناشي از ميدانهاي الكترومغناطيسي و بازتاب آن بر رشد و نمو)

(328 مشاهده)
بررسي وضعيت موجود مراكز راديولوژي استان سيستان و

(بررسي وضعيت موجود مراكز راديولوژي استان سيستان و بلوچستان)

(265 مشاهده)
بررسي وضعيت محيطي منطقه ساغند از نظر ميزان مواد

(بررسي وضعيت محيطي منطقه ساغند از نظر ميزان مواد راديواكتيو)

(377 مشاهده)
بررسي پرتوگيري هاي مزمن و تغييرات خوني در خانم

(بررسي پرتوگيري هاي مزمن و تغييرات خوني در خانم هاي خانه دار ساكن در مناطق با پرتوزائي طبيعي بالاي شهرستان رامسر)

(310 مشاهده)
بررسي راهكارهاي حفاظت ساختمانهاي دربرابر

(بررسي راهكارهاي حفاظت ساختمانهاي دربرابر رادن)

(361 مشاهده)
بررسي و اندازه‌گيري عناصر راديو اكتيو اورانيم و

(بررسي و اندازه‌گيري عناصر راديو اكتيو اورانيم و توريم در برخي ماهيان خليج فارس از نظر كنترل مواد پرتوزا در محيط زيست)

(263 مشاهده)
بررسي راهكارهاي حذف راديو اكتيويته طبيعي از آب

(بررسي راهكارهاي حذف راديو اكتيويته طبيعي از آب آشاميدني)

(329 مشاهده)
بررسي منابع و انواع تشعشعات دريافتي توسط انسان و

(بررسي منابع و انواع تشعشعات دريافتي توسط انسان و استانداردهاي تشعشع و ايمني)

(313 مشاهده)
اهميت بررسي و كنترل پرتوزايي مواد غذايي با توجه

(اهميت بررسي و كنترل پرتوزايي مواد غذايي با توجه به تاثيرات سوء پرتوگيري داخلي با دز پايين از نظر بهداشت محيط در ايران)

(209 مشاهده)
پرتو فرابنش خوريدي و بحرانهاي زيست محيطي ناشي از

(پرتو فرابنش خوريدي و بحرانهاي زيست محيطي ناشي از آن)

(309 مشاهده)
بررسي پايش محيطي تشعشعات يونيزان در بخشهاي

(بررسي پايش محيطي تشعشعات يونيزان در بخشهاي درماني ـ آموزشي بيمارستانهاي اروميه)

(226 مشاهده)
[ بازگشت ]
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload

تلگرام موژ


پاسخنامه تشریحی ارشد 92 ززولی