Tool tip
جمعه، 1 شهريور ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

موژ بهداشت ایمنی محیط زیست: لیست مقالات


لیست مطالب موجود در : بهداشت پرتو ها

ارزیابی ایمنی پرتویی پرتوکاران و بیماران

(ارزیابی ایمنی پرتویی پرتوکاران و بیماران بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران)

(674 مشاهده)
اعتبار سنجی شاخص استرس محیطی بر اساس اندازه گیری

(اعتبار سنجی شاخص استرس محیطی بر اساس اندازه گیری پرتوهای مادون قرمز جهت برآورد شاخص دمای تر گویسان در محیط خارج از ساختمان در شرایط آب و هوایی اصفهان)

(357 مشاهده)
ارزیابی مواجهه پرتوی آئروسل های رادیواکتیو توسط

(ارزیابی مواجهه پرتوی آئروسل های رادیواکتیو توسط متدهای رادیوشیمیایی و اسپکترومتری در راکتور تحقیقاتی تهران)

(604 مشاهده)
بررسی میزان پرتو X پراکنده در حالت های مختلف

(بررسی میزان پرتو X پراکنده در حالت های مختلف تصویربرداری در بخش آنژیوگرافی یک مرکز خدمات درمانی)

(636 مشاهده)
پاورپوینت بهداشت

(پاورپوینت بهداشت پرتوها)

(681 مشاهده)
بررسی انواع اشعه ماوراء بنفش در حذف میکروب

(بررسی انواع اشعه ماوراء بنفش در حذف میکروب اشرشیاکلی در هوای اتاق عمل با استفاده از فرایند فتوکاتالیست)

(602 مشاهده)
ارزیابی شرایط بخشهای رادیولوژی مراکز درمانی

(ارزیابی شرایط بخشهای رادیولوژی مراکز درمانی استان یزد از نظر بهداشت پرتو)

(608 مشاهده)
مدیریت پسمانهای پرتوزا در نیروگاه اتمی

(مدیریت پسمانهای پرتوزا در نیروگاه اتمی بوشهر)

(634 مشاهده)
استفاده بهينه از آب و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي از

(استفاده بهينه از آب و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي از ديدگاه اسلام)

(643 مشاهده)
آلودگيهاي ناشي از ميدانهاي الكترومغناطيسي و

(آلودگيهاي ناشي از ميدانهاي الكترومغناطيسي و بازتاب آن بر رشد و نمو)

(638 مشاهده)
بررسي وضعيت موجود مراكز راديولوژي استان سيستان و

(بررسي وضعيت موجود مراكز راديولوژي استان سيستان و بلوچستان)

(490 مشاهده)
بررسي وضعيت محيطي منطقه ساغند از نظر ميزان مواد

(بررسي وضعيت محيطي منطقه ساغند از نظر ميزان مواد راديواكتيو)

(653 مشاهده)
بررسي پرتوگيري هاي مزمن و تغييرات خوني در خانم

(بررسي پرتوگيري هاي مزمن و تغييرات خوني در خانم هاي خانه دار ساكن در مناطق با پرتوزائي طبيعي بالاي شهرستان رامسر)

(542 مشاهده)
بررسي راهكارهاي حفاظت ساختمانهاي دربرابر

(بررسي راهكارهاي حفاظت ساختمانهاي دربرابر رادن)

(662 مشاهده)
بررسي و اندازه‌گيري عناصر راديو اكتيو اورانيم و

(بررسي و اندازه‌گيري عناصر راديو اكتيو اورانيم و توريم در برخي ماهيان خليج فارس از نظر كنترل مواد پرتوزا در محيط زيست)

(500 مشاهده)
بررسي راهكارهاي حذف راديو اكتيويته طبيعي از آب

(بررسي راهكارهاي حذف راديو اكتيويته طبيعي از آب آشاميدني)

(579 مشاهده)
بررسي منابع و انواع تشعشعات دريافتي توسط انسان و

(بررسي منابع و انواع تشعشعات دريافتي توسط انسان و استانداردهاي تشعشع و ايمني)

(602 مشاهده)
اهميت بررسي و كنترل پرتوزايي مواد غذايي با توجه

(اهميت بررسي و كنترل پرتوزايي مواد غذايي با توجه به تاثيرات سوء پرتوگيري داخلي با دز پايين از نظر بهداشت محيط در ايران)

(450 مشاهده)
پرتو فرابنش خوريدي و بحرانهاي زيست محيطي ناشي از

(پرتو فرابنش خوريدي و بحرانهاي زيست محيطي ناشي از آن)

(543 مشاهده)
بررسي پايش محيطي تشعشعات يونيزان در بخشهاي

(بررسي پايش محيطي تشعشعات يونيزان در بخشهاي درماني ـ آموزشي بيمارستانهاي اروميه)

(487 مشاهده)
[ بازگشت ]
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload