شنبه، 3 تير ماه، 1396
سبد خرید
منوی اصلی


برگزاری رسمی دوره های NEBOSH در ایران

موژ مهندسی بهداشت محیط زیست ایمنی: لیست مقالات


لیست مطالب موجود در : خوردگی زیستی

دانلود آموزش تصویری نرم افزار

(دانلود آموزش تصویری نرم افزار spss)

(495 مشاهده)
خوردگی میکروبی در کشتی ها و اثرات آن در افزایش

(خوردگی میکروبی در کشتی ها و اثرات آن در افزایش موارد تعمیراتی)

(358 مشاهده)
نقش میکروارگانیسم ها در افزایش هزینه های نگهداری

(نقش میکروارگانیسم ها در افزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات تجهیزات)

(293 مشاهده)
آلودگی میکروبی سوخت ها و مخازن ذخیره

(آلودگی میکروبی سوخت ها و مخازن ذخیره سوخت)

(431 مشاهده)
کنترل خوردگی میکروبی در کشتی

(کنترل خوردگی میکروبی در کشتی ها)

(437 مشاهده)
مکانیسم های خوردگی

(مکانیسم های خوردگی بیولوژیک)

(457 مشاهده)
Microbiology in

(Microbiology in Action)

(363 مشاهده)
خوردگي ميكروبيولوژي و نحوه كنترل

(خوردگي ميكروبيولوژي و نحوه كنترل آن)

(489 مشاهده)
خوردگی و انواع

(خوردگی و انواع آن)

(511 مشاهده)
بررسي پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري در سيستمهاي

(بررسي پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري در سيستمهاي آبرساني بعضي از مراكز نظامي با استفاده از پارامترهاي شيميايي (پوستر))

(560 مشاهده)
بررسي وضعيت كيفي آب غير شرب موجود در شبكه لوله

(بررسي وضعيت كيفي آب غير شرب موجود در شبكه لوله كشي شهر زاهدان از نظر تشكيل رسوب و خورندگي 1382)

(384 مشاهده)
بررسي شاخص‌هاي خورندگي و رسوبگذاري آب شرب مناطق

(بررسي شاخص‌هاي خورندگي و رسوبگذاري آب شرب مناطق غرب كشور (مطالعه موردي شهرستان جوانرود))

(479 مشاهده)
بررسي پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري  آب شهر ميانه

(بررسي پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري آب شهر ميانه در سال 1387)

(499 مشاهده)
بررسي روند تغييرات كيفيت، پتانسيل خوردگي و نصب

(بررسي روند تغييرات كيفيت، پتانسيل خوردگي و نصب كوپن جهت تعيين ميزان خوردگي (مطالعه موردي شهر رودان))

(472 مشاهده)
بررسي خورندگي و رسوبگذاري آب خروجي از تصفيه خانه

(بررسي خورندگي و رسوبگذاري آب خروجي از تصفيه خانه شماره يك اروميه در سال 1387)

(445 مشاهده)
پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري آب شرب شهر

(پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري آب شرب شهر شيراز)

(560 مشاهده)
تعيين پتانسيل خوردگي آب آشاميدني شبكه هاي توزيع

(تعيين پتانسيل خوردگي آب آشاميدني شبكه هاي توزيع شهري با استفاده از انديسهاي خوردگي)

(584 مشاهده)
بررسي كيفيت منابع آب شرب از نظر خورنده بودن در

(بررسي كيفيت منابع آب شرب از نظر خورنده بودن در شهرك صنعتي اشترجان اصفهان)

(536 مشاهده)
بررسي عوامل خوردگي در شبكه آبرساني شهرستان

(بررسي عوامل خوردگي در شبكه آبرساني شهرستان تبريز)

(464 مشاهده)
بررسي شاخصهاي خورندگي منابع آب آشاميدني

(بررسي شاخصهاي خورندگي منابع آب آشاميدني روستاهاي شهرستان شاهرود)

(415 مشاهده)
[ بازگشت ]
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload

تلگرام موژ


پاسخنامه تشریحی ارشد 92 ززولی