Tool tip
شنبه، 2 شهريور ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
سوال هفته

عامل کدام بیماری تنفسی قارچ میباشد-دکتری 97-96

هیستوپلاسموزیس
پولیوملیلیتس
دیفتری
لژینلوزیس

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 200 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

موژ بهداشت ایمنی محیط زیست: لیست مقالات


لیست مطالب موجود در : خوردگی زیستی

دانلود آموزش تصویری نرم افزار

(دانلود آموزش تصویری نرم افزار spss)

(897 مشاهده)
خوردگی میکروبی در کشتی ها و اثرات آن در افزایش

(خوردگی میکروبی در کشتی ها و اثرات آن در افزایش موارد تعمیراتی)

(666 مشاهده)
نقش میکروارگانیسم ها در افزایش هزینه های نگهداری

(نقش میکروارگانیسم ها در افزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات تجهیزات)

(524 مشاهده)
آلودگی میکروبی سوخت ها و مخازن ذخیره

(آلودگی میکروبی سوخت ها و مخازن ذخیره سوخت)

(668 مشاهده)
کنترل خوردگی میکروبی در کشتی

(کنترل خوردگی میکروبی در کشتی ها)

(637 مشاهده)
مکانیسم های خوردگی

(مکانیسم های خوردگی بیولوژیک)

(788 مشاهده)
Microbiology in

(Microbiology in Action)

(630 مشاهده)
خوردگي ميكروبيولوژي و نحوه كنترل

(خوردگي ميكروبيولوژي و نحوه كنترل آن)

(727 مشاهده)
خوردگی و انواع

(خوردگی و انواع آن)

(843 مشاهده)
بررسي پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري در سيستمهاي

(بررسي پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري در سيستمهاي آبرساني بعضي از مراكز نظامي با استفاده از پارامترهاي شيميايي (پوستر))

(938 مشاهده)
بررسي وضعيت كيفي آب غير شرب موجود در شبكه لوله

(بررسي وضعيت كيفي آب غير شرب موجود در شبكه لوله كشي شهر زاهدان از نظر تشكيل رسوب و خورندگي 1382)

(669 مشاهده)
بررسي شاخص‌هاي خورندگي و رسوبگذاري آب شرب مناطق

(بررسي شاخص‌هاي خورندگي و رسوبگذاري آب شرب مناطق غرب كشور (مطالعه موردي شهرستان جوانرود))

(754 مشاهده)
بررسي پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري  آب شهر ميانه

(بررسي پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري آب شهر ميانه در سال 1387)

(792 مشاهده)
بررسي روند تغييرات كيفيت، پتانسيل خوردگي و نصب

(بررسي روند تغييرات كيفيت، پتانسيل خوردگي و نصب كوپن جهت تعيين ميزان خوردگي (مطالعه موردي شهر رودان))

(823 مشاهده)
بررسي خورندگي و رسوبگذاري آب خروجي از تصفيه خانه

(بررسي خورندگي و رسوبگذاري آب خروجي از تصفيه خانه شماره يك اروميه در سال 1387)

(820 مشاهده)
پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري آب شرب شهر

(پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري آب شرب شهر شيراز)

(888 مشاهده)
تعيين پتانسيل خوردگي آب آشاميدني شبكه هاي توزيع

(تعيين پتانسيل خوردگي آب آشاميدني شبكه هاي توزيع شهري با استفاده از انديسهاي خوردگي)

(1007 مشاهده)
بررسي كيفيت منابع آب شرب از نظر خورنده بودن در

(بررسي كيفيت منابع آب شرب از نظر خورنده بودن در شهرك صنعتي اشترجان اصفهان)

(877 مشاهده)
بررسي عوامل خوردگي در شبكه آبرساني شهرستان

(بررسي عوامل خوردگي در شبكه آبرساني شهرستان تبريز)

(722 مشاهده)
بررسي شاخصهاي خورندگي منابع آب آشاميدني

(بررسي شاخصهاي خورندگي منابع آب آشاميدني روستاهاي شهرستان شاهرود)

(701 مشاهده)
[ بازگشت ]
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload