پنجشنبه، 21 آذر ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

جهت مشاهده محصولات فروشگاه کلیک نمایید.

بررسی کارایی فرایند نانو ذرات اکسید روی و فرابنفش برای حذف آفت‌کش دیازینون از محیط‌های آبی

بررسی کارایی فرایند نانو ذرات اکسید روی و فرابنفش برای حذف آفت‌کش دیازینون از محیط‌های آبی

بررسی کارایی فرایند نانو ذرات اکسید روی و فرابنفش برای حذف آفت‌کش دیازینون از محیط‌های آبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

محمد هادی دهقانی ؛ عبدالمجید فدایی2

دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد.


چکیده
وجود آلاینده‌های آلی مقاوم مانند آفت‌کش‌ها در منابع آب‌های سطحی، زیرزمینی و آب شرب و ناتوانی فرایندهای متداول تصفیه آب در حذف این آلاینده‌ها، منجر به طراحی فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته شده است. پژوهش حاضر با هدف حذف آفت‌کش دیازینون از محیط‌های آبی با فرایند نانو ذرات اکسید روی و فرابنفش انجام شد. در این مطالعه حذف آفت‌کش دیازینون با غلظت‌های 100 و 500 میکروگرم در لیتر در حضور نانو ذرات اکسید روی با قطر 6 تا 12 نانومتر و غلظت‌های 50، 100 و 150میلی‌گرم در لیتر و لامپ فشار متوسط 150 وات در پنج متغیر زمانی و در pH معادل 9، 7 و 3 با یک راکتور ناپیوسته انجام شد. کمترین میانگین کارایی حذف دیازینون در pH برابر 3، 49/2411/67 و بیشترین میانگین در pH برابر 7، 3/3092/80 به‌دست آمد. بهترین کارایی حذف آفت‌کش با نانو ذرات 6 تا 12 نانومتر اکسید روی در غلظت 100 میلی‌گرم در لیتر به‌دست آمد. فرایندهای نانو فتوکاتالیستی، از جمله فرایندهای پاک و دوستدار محیط ‌زیست هستند که امروزه می‌توان از آنها در مقیاس وسیع استفاده کرد.
کلیدواژگان
نانو ذرات؛ اکسید روی؛ فرابنفش؛ دیازینون    
موضوعات
کاربرد تکنولوژیهای نوین    
عنوان مقاله [English]
Survey Efficiency of Ultraviolet and Zinc Oxide Process (UV/ZnO) for Removal of Diazinon Pesticide from Aqueous Solution
چکیده [English]
The presence of persistent organic pollutants and toxics (e.g., pesticides) in ground, surface, and drinking water resources combined with the inability of conventional treatment methods to remove these pollutants have led to the development of advanced oxidation processes. Nowadays, nanophotocatalyst processes are considered as clean and environmentally-friendly treatment methods that can be extensively used for removing contaminants. The objective of the present study was to determine the efficiency of the ultraviolet and zinc oxide (UV/ZnO) process in the removal of diazinon pesticide from aqueous solutions. For the purposes of this study, samples were adjusted in a batch reactor at five different detention times. The pH levels used were 3, 7, and 9. Irradiation was performed using a 125 W medium-pressure mercury lamp. The diazinon concentrations of the samples were 100 and 500 µg/L and the concentrations of zinc oxide nanoparticles were 50, 100, and 150 mg/L. The highest degradation efficiency was observed at pH 7 (mean = 80.92 30.3), while the lowest was observed for pH 3 (mean 67.11 24.49). Results showed that the optimal concentration of nanoparticles (6-12 nm) was 100 mg L-1.
کلیدواژگان [English]
Nanoparticles, Zinc Oxide, Ultraviolet, Diazinon
مراجع

1. Daneshvar, N., Hejazi, M.J., Rangarangy, B., and Khataee, A.R. (2008). “Photocatalytic degradation of an organophosphorus pesticide  phosalone in aqueous spensions,titanium dioxide.” J. Environ. Sci. Health, 39(2), 285-296.
2. Zang, Y., and Pagilla, K. (2010). “Treatment of malathion pesticide waste water with nanofiltration and photo – fenton oxidation.” J. of  Desalination, 263 (1-3), 36-44.
3. Fadaei, A.M., Dehghani, M. H., Nasseri, S., Mahvi, A.H., Rastkari, N., and  Shayeghi, M. (2012). “Organophosphorous pesticides in surface water of Iran.” Bull. Environ. Contam. Toxicol, 88 (6), 867-869.
4. Oller, I., Malato, S., and  Sanchez-perez, J.A. (2011).“Combination of advanced oxidation processes and biological treatment for wastewater decontamination: A review.” Sci. Total Environ., 407(20), 4141-4166.
5. Foo, K.Y., and Hameed, B.H. (2010).“Detoxification of pesticide waste via activated carbon adsorption process.” J. Hazard. Mater,175 (1-3), 1-11.
6. Ahmed, S., Rasul, M.G., Brown, R., and Hashib, M.A. (2011).“Influence of parameters on the heterogenous photocatalytic degradation of pesticide and phenolic contaminants in wastewater: A short review.” J. Environ. Manage, 92(3), 311-330.
7. Fadaei, A.M., Dehghani, M.H., Rastkari, N., Nasseri, S., Mahvi, A.H., and Shayeghi, M. (2012). “Degradation of organophosphorus pesticides in water during UV/H2O2 treatment: Role of sulphate and  bicarbonate ions.” E. Journal of Chemistry, 9 (4), 2015-2022.
8. Abdennouri, M., Baaˆ lala, M., Galadi, A., El Makhfouk, M., Bensitel, M., Nohair, K., Sadiq, M., Boussaoud, A., and Barka, N. (2011). “Photocatalytic degradation of pesticides by titanium dioxide and titanium pillared purified clays.”Arab. J.Chem. (In press).
9. Daneshvar, N., Aber, S., Seyed Dorraji, M.S., Khataee, A.R., and Rasoulifard, M.H. (2007). “ Photocatalytic degradation of the insecticide diazinon in the presence of prepared nanocrystalline ZnO powders under irradiation of UV-C light.” Sep. Purif. Technol, 58, 91-98.
10. Mijin, D., Savic, M., Snezana, P., Smiljanic, A., Glavaski, O., Jovanovic, M., and  Petrovic, S.A. (2009).
Study of the photocatalytic degradation of metamitron in ZnO water suspensions.” Desalination, 249(10), 286-292
11. Farajzadeh, M.A., Seyedi, S.E., Shalamzari, M.S., and Bamorowat, M. (2009).“ Dispersive liquid-liquid microextraction using extraction solvent lighter than water.” J. Sep. Sci., 32(18), 3191-3200.
12. Devipriya, S., and Yesodharan, S. (2005). “Photocatalytic degradation of pesticide contaminants in water.” Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 86(3), 309-348.
13. Pardeshi, S.K., and Patil, A.B. (2009).“Effect of morphology and crystallite size on solar photocatalytic activity of zinc oxide synthesized by solution free mechanochemical method.” J. Mol. Catal. A: Chem., 308 (1-2), 32-40.
14. Rahman. Atiqur, M., Qamra, M., Muneer, M., and Bahnemann, D. (2006). “Semiconductor mediated photocatalysed degradation of a pesticide derivative, acephate in aqueous suspensions of titanium dioxide.” J. Adv. Oxid. Technol., 9(1), 103-109.
15. Paride, K.M., Dash, S.S., and Das, D.P. (2006).“ Physico-Chemical Characterization and photocatalytic activity of zinc oxide presented by various methods.” J. Colloid Interface Sci., 298 (2), 787-793.
16. Qamar, M., and Muneer, M.A. (2009).“Comparative photocatalytic activity of titanium dioxide and zinc oxide by investigating the degradation of vanillin.” J. Desalination, 249(2), 535-540.
17. Kidak, R., and Lince, N.H. (2007).“Catalysis of advanced oxidiation reactions by ultrasound: A case study with phenol.” J. Hazard. Mater., 146 (3), 630-635.
18. Parida, K.M., and Parija, S. (2006).“Photocatalytic degradation of phenol under solar radiation using microwave irradiation zinc oxide.” Solar Energy, 80 (8), 1048-1054.
19. Shafaei, A., Nikazar, M., and Arami, M. (2010).“ Photocatalytic degradation of terephthalic acid using titania and zinc oxide photocatalytic: comparative study.” J. Desalination, 252 (1-3), 8-16.
20. Vora, J.J., Chauhan, S.K., Parmar, K.C., Vasava, S.B., Sharma, S., and Bhtadiya, L.S. (2009).“Kinetic study of application of ZnO as a photocatalyst in heterogeneous  medium.” E. Journal of Chemistry, 6 (2), 531-536.
21. Lathasree, S., Nageswara Rao, A., SivaSankar, B., and Rengaraj, K. (2004).“Heterogeneous photocatalytic mineralization of phenols in aqueous solution.” J. Mol. Catal. A: Chem. 223 (1-2), 101-105.
22. Habib, M.A., Ismail, I.M.I., Mahmood, A.J., and Ullah, M.R. (2012).“ Photocatalytic decolorization of brilliant Golden yellow TiO2 and ZnO suspensions.” J. of Saudi Chemical Society, 16 (4), 423-429.
23. Shukla, P.R., Wang, S., Ang, H.M., and Tade, M.O. (2010).“Photocatalytic oxidation of phenolic compounds using zinc oxide and Sulphate radicals under artificial solar light.” Sep. Purif. Technol., 70 (3), 338-344.
24. Pare, B., Jonnalayadda, S.B., Tomar, H., Singh, P., and Bhagwat, V.W (2008). “ZnO assisted photocatalytic degradation of acridine orange in aqueous solution using visible irradiation.” J. Desalination, 232 (1-3), 80-90

عنوان مقاله [English]

Survey Efficiency of Ultraviolet and Zinc Oxide Process (UV/ZnO) for Removal of Diazinon Pesticide from Aqueous Solution

چکیده [English]

The presence of persistent organic pollutants and toxics (e.g., pesticides) in ground, surface, and drinking water resources combined with the inability of conventional treatment methods to remove these pollutants have led to the development of advanced oxidation processes. Nowadays, nanophotocatalyst processes are considered as clean and environmentally-friendly treatment methods that can be extensively used for removing contaminants. The objective of the present study was to determine the efficiency of the ultraviolet and zinc oxide (UV/ZnO) process in the removal of diazinon pesticide from aqueous solutions. For the purposes of this study, samples were adjusted in a batch reactor at five different detention times. The pH levels used were 3, 7, and 9. Irradiation was performed using a 125 W medium-pressure mercury lamp. The diazinon concentrations of the samples were 100 and 500 µg/L and the concentrations of zinc oxide nanoparticles were 50, 100, and 150 mg/L. The highest degradation efficiency was observed at pH 7 (mean = 80.92 30.3), while the lowest was observed for pH 3 (mean 67.11 24.49). Results showed that the optimal concentration of nanoparticles (6-12 nm) was 100 mg L-1

کلیدواژگان [English]

Nanoparticles, Zinc Oxide, Ultraviolet, Diazinon


مراجع1. Daneshvar, N., Hejazi, M.J., Rangarangy, B., and Khataee, A.R. (2008). “Photocatalytic degradation of an organophosphorus pesticide  phosalone in aqueous spensions,titanium dioxide.” J. Environ. Sci. Health, 39(2), 285-296.

2. Zang, Y., and Pagilla, K. (2010). “Treatment of malathion pesticide waste water with nanofiltration and photo – fenton oxidation.” J. of  Desalination, 263 (1-3), 36-44.

3. Fadaei, A.M., Dehghani, M. H., Nasseri, S., Mahvi, A.H., Rastkari, N., and  Shayeghi, M. (2012). “Organophosphorous pesticides in surface water of Iran.” Bull. Environ. Contam. Toxicol, 88 (6), 867-869.

4. Oller, I., Malato, S., and  Sanchez-perez, J.A. (2011).“Combination of advanced oxidation processes and biological treatment for wastewater decontamination: A review.” Sci. Total Environ., 407(20), 4141-4166.

5. Foo, K.Y., and Hameed, B.H. (2010).“Detoxification of pesticide waste via activated carbon adsorption process.” J. Hazard. Mater,175 (1-3), 1-11.

6. Ahmed, S., Rasul, M.G., Brown, R., and Hashib, M.A. (2011).“Influence of parameters on the heterogenous photocatalytic degradation of pesticide and phenolic contaminants in wastewater: A short review.” J. Environ. Manage, 92(3), 311-330.

7. Fadaei, A.M., Dehghani, M.H., Rastkari, N., Nasseri, S., Mahvi, A.H., and Shayeghi, M. (2012). “Degradation of organophosphorus pesticides in water during UV/H2O2 treatment: Role of sulphate and  bicarbonate ions.” E. Journal of Chemistry, 9 (4), 2015-2022.

8. Abdennouri, M., Baaˆ lala, M., Galadi, A., El Makhfouk, M., Bensitel, M., Nohair, K., Sadiq, M., Boussaoud, A., and Barka, N. (2011). “Photocatalytic degradation of pesticides by titanium dioxide and titanium pillared purified clays.”Arab. J.Chem. (In press).

9. Daneshvar, N., Aber, S., Seyed Dorraji, M.S., Khataee, A.R., and Rasoulifard, M.H. (2007). “ Photocatalytic degradation of the insecticide diazinon in the presence of prepared nanocrystalline ZnO powders under irradiation of UV-C light.” Sep. Purif. Technol, 58, 91-98.

10. Mijin, D., Savic, M., Snezana, P., Smiljanic, A., Glavaski, O., Jovanovic, M., and  Petrovic, S.A. (2009).

Study of the photocatalytic degradation of metamitron in ZnO water suspensions.” Desalination, 249(10), 286-292

11. Farajzadeh, M.A., Seyedi, S.E., Shalamzari, M.S., and Bamorowat, M. (2009).“ Dispersive liquid-liquid microextraction using extraction solvent lighter than water.” J. Sep. Sci., 32(18), 3191-3200.

12. Devipriya, S., and Yesodharan, S. (2005). “Photocatalytic degradation of pesticide contaminants in water.” Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 86(3), 309-348.

13. Pardeshi, S.K., and Patil, A.B. (2009).“Effect of morphology and crystallite size on solar photocatalytic activity of zinc oxide synthesized by solution free mechanochemical method.” J. Mol. Catal. A: Chem., 308 (1-2), 32-40.

14. Rahman. Atiqur, M., Qamra, M., Muneer, M., and Bahnemann, D. (2006). “Semiconductor mediated photocatalysed degradation of a pesticide derivative, acephate in aqueous suspensions of titanium dioxide.” J. Adv. Oxid. Technol., 9(1), 103-109.

15. Paride, K.M., Dash, S.S., and Das, D.P. (2006).“ Physico-Chemical Characterization and photocatalytic activity of zinc oxide presented by various methods.” J. Colloid Interface Sci., 298 (2), 787-793.

16. Qamar, M., and Muneer, M.A. (2009).“Comparative photocatalytic activity of titanium dioxide and zinc oxide by investigating the degradation of vanillin.” J. Desalination, 249(2), 535-540.

17. Kidak, R., and Lince, N.H. (2007).“Catalysis of advanced oxidiation reactions by ultrasound: A case study with phenol.” J. Hazard. Mater., 146 (3), 630-635.

18. Parida, K.M., and Parija, S. (2006).“Photocatalytic degradation of phenol under solar radiation using microwave irradiation zinc oxide.” Solar Energy, 80 (8), 1048-1054.

19. Shafaei, A., Nikazar, M., and Arami, M. (2010).“ Photocatalytic degradation of terephthalic acid using titania and zinc oxide photocatalytic: comparative study.” J. Desalination, 252 (1-3), 8-16.

20. Vora, J.J., Chauhan, S.K., Parmar, K.C., Vasava, S.B., Sharma, S., and Bhtadiya, L.S. (2009).“Kinetic study of application of ZnO as a photocatalyst in heterogeneous  medium.” E. Journal of Chemistry, 6 (2), 531-536.

21. Lathasree, S., Nageswara Rao, A., SivaSankar, B., and Rengaraj, K. (2004).“Heterogeneous photocatalytic mineralization of phenols in aqueous solution.” J. Mol. Catal. A: Chem. 223 (1-2), 101-105.

22. Habib, M.A., Ismail, I.M.I., Mahmood, A.J., and Ullah, M.R. (2012).“ Photocatalytic decolorization of brilliant Golden yellow TiO2 and ZnO suspensions.” J. of Saudi Chemical Society, 16 (4), 423-429.

23. Shukla, P.R., Wang, S., Ang, H.M., and Tade, M.O. (2010).“Photocatalytic oxidation of phenolic compounds using zinc oxide and Sulphate radicals under artificial solar light.” Sep. Purif. Technol., 70 (3), 338-344.

24. Pare, B., Jonnalayadda, S.B., Tomar, H., Singh, P., and Bhagwat, V.W (2008). “ZnO assisted photocatalytic degradation of acridine orange in aqueous solution using visible irradiation.” J. Desalination, 232 (1-3), 80-90
نانو ذرات؛ اکسید روی؛ فرابنفش؛ دیازینون کاربرد تکنولوژیهای نوین محمد هادی دهقانی عبدالمجید فدایی (3619 مشاهده)

اشتراک گذاری:

آخرین مقالات مرتبط با این موضوع:


تبلیغات در سایت موز

پربازدید ترین مقالات مرتبط با این موضوع:

مباني مهندسي بازيافت و بهينه سازي انرژي سيستم هاي بخار
قيمت : 200000
مباني مهندسي بازيافت و بهينه سازي انرژي سيستم هاي بخار
کتاب درسی آلودگی دریا دوره کارشناسی ارشد رشته محیط زیست
قيمت : 200000
کتاب درسی آلودگی دریا دوره کارشناسی ارشد رشته محیط زیست
برگه فارسی اطلاعات ایمنی یدات کلسیم Calcium iodate MSDS
قيمت : 100000
برگه فارسی اطلاعات ایمنی یدات کلسیم Calcium iodate MSDS
راهنمای ثبت تجزیه و تحلیل حوادث
قيمت : 100000
راهنمای ثبت تجزیه و تحلیل حوادث
دستورالعمل راه اندازی واحد فیلترهای اولترافیلتراسیون UF
قيمت : 100000
دستورالعمل راه اندازی واحد فیلترهای اولترافیلتراسیون UF

مقالات تصادفی مرتبط با این موضوع:

جزوه ارزیابی اثرات محیط زیست اساتید منتخب
قيمت : 350000
جزوه ارزیابی اثرات محیط زیست اساتید منتخب
جزوه طراحی تصفیه خانه آب دانشگاه تهران و شهید بهشتی
قيمت : 350000
جزوه طراحی تصفیه خانه آب دانشگاه تهران و شهید بهشتی
جزوه طراحی تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه تهران و شهید بهشتی
قيمت : 350000
جزوه طراحی تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه تهران و شهید بهشتی
بسته آموزشی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی HSE ایمنی و بهداشت حرفه ای
قيمت : 350000
بسته آموزشی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی HSE ایمنی و بهداشت حرفه ای
فرآیند ها و عملیات در بهداشت محیط دکتر اکبر اسلامی
قيمت : 350000
فرآیند ها و عملیات در بهداشت محیط دکتر اکبر اسلامی
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload