سنگ آهک

موضوعات : Chemicals

در طبیعت کلسیم عمدتا به صورت سنگ آهک میباشد که طبق واکنش زیر در کوره تبدیل به اکسید کلسیم (cao)caco3+cao+co2 می شود آهک یا آهک زنده همان اکسید کلسیم است با وزن ملکولی 56.08 ودانسیته  gr/cm3 3.32 می باشد چنانچه اکسید کلسیم با آب واکنش دهد آهک را جذب میکند ومتورم میشود وبه آهک مرده یا پودر سفید رنگ تبدیل میشود ca(oh)2 یا هیدروکسید کلسیم با وزن ملکولی 74.1 بوده وبه این عمل شکفته شدن آهک میگویند.

Cao+h2o=ca(oh)2

هیدروکسید کلسیم را از آنرو آهک مرده میگویند چون در واکنش مجدد با آب هیچ تغییری نمی کند وشیر آهک تولید میشود وچنانچه شیر آهک از صافی گذرانده شود محلول زلالی که در حقیقت اشباع هیدروکسید کلسیم در آب است حاصل میشود که به آن آب آهک میگویند

محاسبه مقدار آهک لازم برای سختی گیری از آب به روش آهک و سودا زنی:
•    CO2 آزاد
•    بی کربناتی که به کربنات تبدیل میشود (اگر آهک زنی کامل باشد همه بی کربنات ها به کربنات تبدیل میشود)
•    هیدروکسید مورد نظر در آب خروجی از سیستم
•    سختی منیزمی که میخواهیم حذف کنیم
اگر مجموع مقادیر فوق k باشد داریم
 0.8*K= آهک هیدراته 93%PPM
برای محاسبه سودای مورد نیاز نیز می توان به شکل ذیل عمل نمود:جرم هر اکی والان گرم کربنات کلسیم 50 میباشد لذا اکی والان را در عدد 50 ضرب میکنیم تا عدد حاصل ناخالصی آب را بر حسب کربنات کلسیم حساب نماید محاسن این روش به شرح ذیل است.
•    غلظت ها عددی نسبتا بزرگ می شوند
•    هر چند واحد کربنات کلسیم جرمی است اما در عین حال متناسب با اکی والان است
1.    مقدار سختی غیر کربناتی که بایستی حذف شود 2.    مقدار آهک اضافی که در آهک زنی مصرف میشود 3.    مقدار سودای اضافی مورد نظرلینک کوتاه مطلب : http://www.mozh.org/86/