پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: آب

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

آلودگی آبهای سطحی با مواد رنگزای آلی

 عضو هیات علمی و مدیر گروه رنگ و محیط زیست پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ گفت: سالانه 700 تن مواد رنگزای آلی از بخش های مختلف شیمیایی وارد پساب ها می شود که با توجه به پایداری بالای شیمیایی، سمیت و تجزیه بیولوژی پایین، آلودگی آبهای سطحی را به دنبال دارد.به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ، دکتر علی رضا تهرانی بقا با اشاره به آلودگی پساب ها در صنایع رنگرزی افزود:

ادامه مطلب

کاهش 80 درصدی سرانه آب در ایران

موضوعات : Water, Occupational-health

سرانه آب در ایران طی 50 سال گذشته 80 درصد کاهش یافته است عضو کمیته مشورتی نخستین کنفرانس بین المللی تصفیه فاضلاب و بازیافت آب با بیان اینکه فناوریها و توان علمی ملتها تا حدود زیادی بر مشکلات فراروی منابع آبی غلبه کرده، گفت: سرانه آب در جهان طی 50 سال گذشته 50 درصد کاهش یافته که سهم ایران از این کاهش به واسطه شرایط اقلیمی 80 درصد است.به گزارش ایرنا، حسن شجاعی روز سه شنبه در مراسم افتتاحیه

ادامه مطلب

اندازه گیری تری نیتروتولوئن TNT در آب

محققان آمریکایی با بهره گیری از نانولوله های کربنی نوعی حسگر جدید با توانایی شناسایی سریع مواد سمی و منفجره تولید کردند.به گزارش ایسنا منطقه علوم پزشکی تهران؛ محققان دانشگاه استنفورد با نانولوله‌های کربنی، تراشه‌های حسگری جدیدی ساخته‌اند که می‌توانند TNT و مواد سمی موجود در رودخانه‌ها و مخازن آبی را با هزینه کم و سریعاً شناسایی کنند.این تراشه‌ حسگری جدید، غلظت‌های کم‌ تری‌نیتروتولوئنِ (TNT) منفجرشونده

ادامه مطلب

کاهش مصرف آب در آمریکا

موضوعات : Water

به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران به نقل از سایت اینترنتی ENN ، گزارشها نشان می دهد روزانه در کشور آمریکا 410 میلیارد بشکه آب مصرف می شود که میزان آن نسبت به سال 2000 اندکی کمتر است. یکی از دلایل کاهش این روند سیستمهای آبیاری موثر و مسئله دیگر برنامه های تخصصی در این زمینه است. نزدیک به نیمی از 410 میلیارد گالن برای تولیدات الکتریکی و در راستای انرژی برق مصرف شده و مصارفی چون صنعتی، استفاده چارپایان اهلی،

ادامه مطلب

آلودگی آبهای زیرزمینی

آلودگی آبهای زیرزمینی در اثر نفوذ آلودگی از سطح زمین و یا اطراف منبع آن صورت می‌گیرد و در این میان ، ریشه‌های درختان و یا گیاهانی که به منبع راه یافته‌اند نیز مورد توجه است، موارد مورد توجه در یک منبع آب زیرزمینی در یک منبع آب زیرزمینی ، عواملی چون عمق آب ، عمق ایستایی ، تغییراتی که ممکن است در اثر پمپاژ حاصل گردد، باید تعیین شود و تجزیه آب چاه و آبهای اطراف آن ، نشان خواهد داد که این منبع زیرزمینی از یک محل یا بیشتر تغذیه می‌شود.

ادامه مطلب

سختی Hardness

موضوعات : Water

سختی آب عبارت است ازمجموع املاح کلسیم ومنیزیم موجود درآن که قسمت اعظم سختی را تشکیل می دهد.وجود کاتیونهای آهن،منگنز،مس،آلومینیوم واسترانسیوم که با آنیونهای کربنات،بی کربنات،کلرورسولفات ونیترات بصورت محلول درآب وجود دارد دربالا بردن میزان سختی آب مؤثرند.سختی آب را به سه قسمت تقسیم می کنند:الف-سختی کل، ب-سختی دائم یا سختی غیرکربناته، ج-سختی موقت یا سختی کربناته

ادامه مطلب

ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ چیست

موضوعات : Water

‫ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم آن ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪی اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﺎﻳﻊ ﻃﻲ آن ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻪ ‫ﻣﺎﻳﻊ زﻻل و ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ زﻳﺎد ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﮔﺮدد. در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻨﻈﻮر از ‫ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﻲ ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوی ﮔﺮاﻧﺶ از آب و ﻳﺎ ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ. ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﻲ1 و ﺗﻐﻠﻴﻆ 2 در ‫ﭘﺎرهای از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮادف ذﻛﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺻﻮﻻً در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﻲ ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ از آب ‫و در ﻧﺘﻴﺠﻪ

ادامه مطلب

فرآیند اﻧﻌﻘﺎد و ﻟﺨﺘﻪﺑﻨﺪی درحذف کلوئید

موضوعات : Water

روﺷﻬﺎی ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب را: اﻧﻌﻘﺎد، ﻟﺨﺘﻪﺑﻨﺪی،‫ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﻲ، ﺻﺎفﺳﺎزی و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮔﻨﺪزداﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ. اﻧﻌﻘﺎد و ﻟﺨﺘﻪﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﺮح را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻲدﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ‫ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ در ﻣﻮرد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻧﻮاع ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﻌﻘﺎد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ‫ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺎرﺑﺮدی ﻫﺮ ﻳﻚ، از اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﻴﻪ در اﻧﺘﺨﺎب و ﻃﺮح

ادامه مطلب