پایگاه مهندسی بهداشت محیط ایران: فاضلاب

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

تصفیه پساب رنگی با ضایعات صنایع فرش

موضوعات : Sewer

به گزارش موژ و به نقل از ایرنا، محققان دانشگاه‌های کاشان و صنعتی اصفهان با استفاده از ضایعات الیاف صنایع فرش، نانو جاذبی پلیمری تولید کرده‌اند که می‌توان از آن جهت تصفیه‌ پساب رنگی صنایع فرش و نساجی استفاده کرد.

ادامه مطلب

10 تصفیه خانه بزرگ فاضلاب در جهان

موضوعات : Sewer

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ های ﻓﺎﺿﻼب در ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎشد، از ﻣﺠﻤﻮع 10 ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ در دﻧﯿﺎ  ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﻬﺎ ﯾﻌﻨﯽ 5 ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اند،

ادامه مطلب