انتشار اطلس شهری ذرات معلق اروپا

موضوعات : Air-Pollution

به گزارش موژ و به نقل از مهر اتحادیه اروپا گزارشی با عنوان اطلس شهری آلاینده PM۲.۵ در شهرهای اروپا و مربوط به سال ۲۰۱۷ را منتشر کرد.


در این اطلس اطلاعات آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ۱۵۰ شهر اروپا گردآوری شده و آمار منتشرشده در این گزارش نشانگر کیفیت نامطلوب هوا دربسیاری از شهرهای اروپا است.

سولماز احدی کارشناس شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این باره گفت: آلودگی هوا در بسیاری از این شهرها از دستورالعمل توصیه شده از سوی اتحادیه اروپا و سازمان بهداشت جهانی فراتر بوده واین مسئله در مورد آلاینده ذرات معلق کمتر از ۱۰میکرون نیز وجود دارد و طبق بررسی­های صورت گرفته در سال ۲۰۱۵، غلظت این آلاینده در بخش وسیعی از اروپا فراتر از حد مجاز اتحادیه اروپا و سازمان بهداشت جهانی بوده است. این مطالعات نشان می­دهد، هرچند غلظت آلاینده PM۲.۵طی سال ۲۰۱۵ در ۶درصد از ایستگاه­های سنجش آلودگی هوا در اتحادیه اروپا فراتر از حد استاندارد اتحادیه اروپا (میانگین سالانه ۲۵میکروگرم بر مترمکعب) بوده در ۷۵درصد ایستگاه­ها غلظت این آلاینده بیش از حد سلامت دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی (میانگین سالانه ۱۰ میکروگرم بر مترمکعب) قرار داشته است. آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون عامل بروز عوارض نامطلوب بر سلامتی انسان و مرگ و میر زودرس است. برآوردهای فعلی نشانگر آن است که مواجهه با ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون عامل کاهش تقریبی ۸ تا ۱۰ ماه از طول عمر ساکنان مناطق آلوده اروپا بوده است.

آنگونه که احدی گفته، به‌طورکلی اقدامات متعدد صورت گرفته در سطح بین‌المللی، ملی و محلی به ‌منظور کاهش آلودگی هوا، موجب بهبود کلی کیفیت هوا طی سال­های اخیر در اتحادیه اروپا شده است. با این ‌وجود در بسیاری از شهرها و مناطق خاص، بحران آلودگی هوا همچنان وجود دارد. بنابراین ریشه­یابی علل و دستیابی به راه‌حل کلیدی و متوازن در مقیاس­های شهری، منطقه‌ای، ملی و فرامرزی حائز اهمیت است.

این کارشناس شرکت کنترل کیفیت هوا تصریح کرد: مرکز تحقیقات مشترک (JRC)به‌منظور ریشه­یابی و برآورد میزان آلودگی هوا با بهره­گیری از ابزار SHERPA به دنبال افزایش آگاهی از پتانسیل­های کاهش انتشار آلودگی در مقیاس‌های مختلف (شهری و کشوری) و در بخش­های متعدد(حمل و نقل، مسکونی و کشاورزی) بوده و با استفاده از این ابزار، نقاط بحرانی در ۱۵۰شهر اتحادیه اروپا که در بسیاری از آن‌ها میزان غلظت آلاینده PM۲.۵ فراتر از حدود مجاز سازمان بهداشت جهانی و اتحادیه اروپا بود، شناسایی شده است.

وی خاطر نشان کرد: در بیش از نیمی از شهرهای موردمطالعه (۷۳ شهر)، پتانسیل کاهش ۳۰ درصدی غلظت سالانه ذرات معلق با اجرای اقدامات محلی وجود دارد. این اقدامات محلی در سطح شهرها، تأثیر بسزایی در کاهش میزان غلظت زمینه آلاینده PM در مقیاس کشوری و اتحادیه اروپا خواهد داشت. اقدامات و راهکارهای مؤثر کاهش آلودگی هوا در شهرهای مختلف (حتی در یک کشور) متفاوتبوده لذا توجه به ویژگی خاص شهرها در طرح­ریزی برنامه‌های کاهش آلودگی هوا باید موردتوجه قرار گیرد.کپی
   لینک اشتراک گذاری    
کپی