پنجشنبه، 3 بهمن ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

دانلود نقش و ضرورت آموزش در مديريت جامع مواد زائد جامد در ايران دانلود نقش و ضرورت آموزش در مديريت جامع مواد زائد جامد در ايراننقش و ضرورت آموزش در مديريت جامع مواد زائد جامد ...
بازدید:589
دانلود عملكرد كربن فعال توليدي از پوسته بادام و اصلاح شده با سولفات فريك در حذف نيترات از آب دانلود عملكرد كربن فعال توليدي از پوسته بادام و اصلاح شده با سولفات فريك در حذف نيترات از آب عملكرد كربن فعال ...
بازدید:599
دانلود آلودگي ويروسي منابع آب و خاك و مباني حركت و بقاء ويروس دانلود آلودگي ويروسي منابع آب و خاك و مباني حركت و بقاء ويروسآلودگي ويروسي منابع آب و خاك و مباني حركت و بقاء ...
بازدید:582
دانلود جذب استرونيسوم پايدار و استرونسيوم ـ 90 (راديواكتيو) به كمك جلبك سبز ـ آب (سيانوباكتري) اسيلاتوريا هوموژنا دانلود جذب استرونيسوم پايدار و استرونسيوم ـ 90 (راديواكتيو) به كمك جلبك سبز ـ آب (سيانوباكتري) اسيلاتوريا ...
بازدید:589
دانلود بررسي جذب نيترات از محيطهاي آبي بوسيله گياه آزولا دانلود بررسي جذب نيترات از محيطهاي آبي بوسيله گياه آزولابررسي جذب نيترات از محيطهاي آبي بوسيله گياه ...
بازدید:588
دانلود مطالعه ويژگي هاي مواد آلي طبيعي (NOMs) در منابع سطحي آب آشاميدني تهران دانلود مطالعه ويژگي هاي مواد آلي طبيعي (NOMs) در منابع سطحي آب آشاميدني تهرانمطالعه ويژگي هاي مواد آلي طبيعي (NOMs) ...
بازدید:591
دانلود مقايسه كارايي عصاره دانه مورينگا اوليفرا با پلي آلومينيوم كلرايد در حذف كدورت آب دانلود مقايسه كارايي عصاره دانه مورينگا اوليفرا با پلي آلومينيوم كلرايد در حذف كدورت آبمقايسه كارايي عصاره ...
بازدید:626
دانلود زاينده رود بستري مناسب براي پذيرش انفلوآنزاي مرغي در مركز كشور دانلود زاينده رود بستري مناسب براي پذيرش انفلوآنزاي مرغي در مركز كشورزاينده رود بستري مناسب براي پذيرش ...
بازدید:608
دانلود تعيين مقدار ئيدروكربور هاي فرار (بنزن و تولوئن) در آب رودخانه زاينده رود دانلود تعيين مقدار ئيدروكربور هاي فرار (بنزن و تولوئن) در آب رودخانه زاينده رودتعيين مقدار ئيدروكربور هاي ...
بازدید:610
دانلود بررسي ميزان بعضي از تركيبات مداخله گر در سيستم هورموني استروژني در آبهاي سطحي، زيرزميني و فاضلاب شهري همدان دانلود بررسي ميزان بعضي از تركيبات مداخله گر در سيستم هورموني استروژني در آبهاي سطحي، زيرزميني و فاضلاب شهري ...
بازدید:625
دانلود حذف كادميوم از محيطهاي آبي با استفاده از برگ درخت چنار و خاكستر آن دانلود حذف كادميوم از محيطهاي آبي با استفاده از برگ درخت چنار و خاكستر آنحذف كادميوم از محيطهاي آبي با ...
بازدید:603
دانلود بررسي كارآيي ازناسيون در كاهش كل كربن آلي و تعداد باكتريهاي كلي فرم و تعداد كلي فرمهاي مدفوعي در تصفيه خانه آب اصفهان در سال 1383 دانلود بررسي كارآيي ازناسيون در كاهش كل كربن آلي و تعداد باكتريهاي كلي فرم و تعداد كلي فرمهاي مدفوعي در تصفيه ...
بازدید:573
دانلود حذف و بازيافت مس و روي از محلولهاي آبي توسط بيومس غير فعال جلبك قهوه اي سارگاسوم دانلود حذف و بازيافت مس و روي از محلولهاي آبي توسط بيومس غير فعال جلبك قهوه اي سارگاسومحذف و بازيافت مس و روي ...
بازدید:620
دانلود بازيابي پساب حاصل از شستشوي فيلترهاي تصفيه خانه آب اصفهان با روش شناورسازي با هواي محلول دانلود بازيابي پساب حاصل از شستشوي فيلترهاي تصفيه خانه آب اصفهان با روش شناورسازي با هواي محلولبازيابي پساب ...
بازدید:613
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload