سه شنبه، 28 آبان ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

دانلود آلودگي ويروسي منابع آب و خاك و مباني حركت و بقاء ويروس دانلود آلودگي ويروسي منابع آب و خاك و مباني حركت و بقاء ويروسآلودگي ويروسي منابع آب و خاك و مباني حركت و بقاء ...
بازدید:561
دانلود جذب استرونيسوم پايدار و استرونسيوم ـ 90 (راديواكتيو) به كمك جلبك سبز ـ آب (سيانوباكتري) اسيلاتوريا هوموژنا دانلود جذب استرونيسوم پايدار و استرونسيوم ـ 90 (راديواكتيو) به كمك جلبك سبز ـ آب (سيانوباكتري) اسيلاتوريا ...
بازدید:568
دانلود بررسي جذب نيترات از محيطهاي آبي بوسيله گياه آزولا دانلود بررسي جذب نيترات از محيطهاي آبي بوسيله گياه آزولابررسي جذب نيترات از محيطهاي آبي بوسيله گياه ...
بازدید:567
دانلود مطالعه ويژگي هاي مواد آلي طبيعي (NOMs) در منابع سطحي آب آشاميدني تهران دانلود مطالعه ويژگي هاي مواد آلي طبيعي (NOMs) در منابع سطحي آب آشاميدني تهرانمطالعه ويژگي هاي مواد آلي طبيعي (NOMs) ...
بازدید:569
دانلود مقايسه كارايي عصاره دانه مورينگا اوليفرا با پلي آلومينيوم كلرايد در حذف كدورت آب دانلود مقايسه كارايي عصاره دانه مورينگا اوليفرا با پلي آلومينيوم كلرايد در حذف كدورت آبمقايسه كارايي عصاره ...
بازدید:598
دانلود زاينده رود بستري مناسب براي پذيرش انفلوآنزاي مرغي در مركز كشور دانلود زاينده رود بستري مناسب براي پذيرش انفلوآنزاي مرغي در مركز كشورزاينده رود بستري مناسب براي پذيرش ...
بازدید:581
دانلود تعيين مقدار ئيدروكربور هاي فرار (بنزن و تولوئن) در آب رودخانه زاينده رود دانلود تعيين مقدار ئيدروكربور هاي فرار (بنزن و تولوئن) در آب رودخانه زاينده رودتعيين مقدار ئيدروكربور هاي ...
بازدید:584
دانلود بررسي ميزان بعضي از تركيبات مداخله گر در سيستم هورموني استروژني در آبهاي سطحي، زيرزميني و فاضلاب شهري همدان دانلود بررسي ميزان بعضي از تركيبات مداخله گر در سيستم هورموني استروژني در آبهاي سطحي، زيرزميني و فاضلاب شهري ...
بازدید:597
دانلود حذف كادميوم از محيطهاي آبي با استفاده از برگ درخت چنار و خاكستر آن دانلود حذف كادميوم از محيطهاي آبي با استفاده از برگ درخت چنار و خاكستر آنحذف كادميوم از محيطهاي آبي با ...
بازدید:577
دانلود بررسي كارآيي ازناسيون در كاهش كل كربن آلي و تعداد باكتريهاي كلي فرم و تعداد كلي فرمهاي مدفوعي در تصفيه خانه آب اصفهان در سال 1383 دانلود بررسي كارآيي ازناسيون در كاهش كل كربن آلي و تعداد باكتريهاي كلي فرم و تعداد كلي فرمهاي مدفوعي در تصفيه ...
بازدید:562
دانلود حذف و بازيافت مس و روي از محلولهاي آبي توسط بيومس غير فعال جلبك قهوه اي سارگاسوم دانلود حذف و بازيافت مس و روي از محلولهاي آبي توسط بيومس غير فعال جلبك قهوه اي سارگاسومحذف و بازيافت مس و روي ...
بازدید:593
دانلود بازيابي پساب حاصل از شستشوي فيلترهاي تصفيه خانه آب اصفهان با روش شناورسازي با هواي محلول دانلود بازيابي پساب حاصل از شستشوي فيلترهاي تصفيه خانه آب اصفهان با روش شناورسازي با هواي محلولبازيابي پساب ...
بازدید:585
دانلود حذف آرسنيك از آب آشاميدني با استفاده فن آوري اسمز معكوس دانلود حذف آرسنيك از آب آشاميدني با استفاده فن آوري اسمز معكوسحذف آرسنيك از آب آشاميدني با استفاده فن آوري ...
بازدید:582
دانلود پيش بيني رفتار كلر باقيمانده در شبكه توزيع با ايجاد مدل رياضي در محيط GIS arcview دانلود پيش بيني رفتار كلر باقيمانده در شبكه توزيع با ايجاد مدل رياضي در محيط GIS arcview پيش بيني رفتار كلر ...
بازدید:593
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload