پنجشنبه، 3 بهمن ماه، 1398
سبد خرید
تبلیغات
فروشگاه سایت موژ
سوال هفته

هنگامی که شهر برروی یک تپه واقع شده است از کدام الگوی جمع آوری زباله استفاده میشود؟ ارسالی توسط آقای اسدلله نوری(asadeblis)

1 - الگوی شعاعی
2 - الگوی تقاطعی
3 - الگوی ناحیه ای
4 - الگوی عمودی

[ ورود ] و یا [ ثبت نام ]
سوال 50 امتیازی
آمار شرکت کنندگان
‍‍پاسخ سوالات قبلی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلگرام موژ

دانلود كارائي تصفيه خانه هاي فاضلاب بيمارستانهاي آموزشي ساري در حذف كلي فرم مدفوعي دانلود كارائي تصفيه خانه هاي فاضلاب بيمارستانهاي آموزشي ساري در حذف كلي فرم مدفوعيكارائي تصفيه خانه هاي ...
بازدید:569
دانلود كاربرد فرايند PACT در حذف مواد رنگزا از فاضلاب صنايع نساجي دانلود كاربرد فرايند PACT در حذف مواد رنگزا از فاضلاب صنايع نساجيكاربرد فرايند PACT در حذف مواد رنگزا از فاضلاب ...
بازدید:599
دانلود بررسي پساب شماره 2 نمك زدايي شركت بهره برداري نفت و گاز كارون و ارائه، راهكارهاي موثر بر بهبود، كاهش و كنترل آلودگيها دانلود بررسي پساب شماره 2 نمك زدايي شركت بهره برداري نفت و گاز كارون و ارائه، راهكارهاي موثر بر بهبود، كاهش و ...
بازدید:603
دانلود بررسي پساب نيروگاه برق شهيد مدحج اهواز  ارائه راهكاري كنترلي دانلود بررسي پساب نيروگاه برق شهيد مدحج اهواز ارائه راهكاري كنترليبررسي پساب نيروگاه برق شهيد مدحج اهواز ...
بازدید:566
دانلود تحليلي بر تعيين ضريب سرعت(k) و BOD نهايي در سنتيك واكنش تجزيه بيولوژيكي مواد آلي، با روش گرافيكي توماس دانلود تحليلي بر تعيين ضريب سرعت(k) و BOD نهايي در سنتيك واكنش تجزيه بيولوژيكي مواد آلي، با روش گرافيكي توماس ...
بازدید:607
دانلود بررسي كارائي فرايند بستر بيهوازي لجن با جريان رو به بالا (UASB) در تصفيه فاضلاب صنايع نوشابه سازي دانلود بررسي كارائي فرايند بستر بيهوازي لجن با جريان رو به بالا (UASB) در تصفيه فاضلاب صنايع نوشابه سازيبررسي ...
بازدید:567
دانلود بررسي مشكلات طراحي، اجرا و بهره برداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب صنعتي در ايران دانلود بررسي مشكلات طراحي، اجرا و بهره برداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب صنعتي در ايرانبررسي مشكلات طراحي، ...
بازدید:569
دانلود واكنش Secuence –Fenton (فنتون متوالي) براي كاهش تشكيل فنل طي تبديل بنزن در محلولهاي مائي دانلود واكنش Secuence –Fenton (فنتون متوالي) براي كاهش تشكيل فنل طي تبديل بنزن در محلولهاي مائيواكنش Secuence –Fenton ...
بازدید:579
دانلود حذف رنگ و COD از فاضلاب حاوي رنگ با پايه آلي با استفاده از فرايند انعقاد دانلود حذف رنگ و COD از فاضلاب حاوي رنگ با پايه آلي با استفاده از فرايند انعقادحذف رنگ و COD از فاضلاب حاوي رنگ با ...
بازدید:611
دانلود ارزيابي طرح تصفيه پساب صنعتي كارخانجات روغن خوراكي(مطالعه موردي كارخانه روغن نباتي جهان) دانلود ارزيابي طرح تصفيه پساب صنعتي كارخانجات روغن خوراكي(مطالعه موردي كارخانه روغن نباتي جهان)ارزيابي طرح ...
بازدید:611
دانلود بررسي حذف فنل بوسيله كربن فعال دانه اي (GAC) دانلود بررسي حذف فنل بوسيله كربن فعال دانه اي (GAC) بررسي حذف فنل بوسيله كربن فعال دانه اي (GAC) ...
بازدید:624
دانلود بررسي كارايي سيستم لجن فعال با افزودن ماده معدني (خاك نسوز) دانلود بررسي كارايي سيستم لجن فعال با افزودن ماده معدني (خاك نسوز)بررسي كارايي سيستم لجن فعال با افزودن ماده ...
بازدید:608
دانلود بررسي سيستم Biolak در تصفيه فاضلاب دانلود بررسي سيستم Biolak در تصفيه فاضلاببررسي سيستم Biolak در تصفيه ...
بازدید:604
دانلود بررسي عملكرد سيستم نيزار مصنوعي در تصفيه فاضلاب معدن سنگ آهن مركزي ايران ـ بافق دانلود بررسي عملكرد سيستم نيزار مصنوعي در تصفيه فاضلاب معدن سنگ آهن مركزي ايران ـ بافقبررسي عملكرد سيستم ...
بازدید:583
تبلیغات
حمایت از کودکان سرطانی
تصاویر
آمار
reload