• به انجمن خوش آمدید!
آیا می دانید ؟

خوش آمدید، دوست گرامی اگر اولین بار است وارد انجمن شده اید لطفا ابتدا با استفاده از گزینه ثبت نام در سایت عضو شوید در غیر اینصورت وارد شوید.
قوانين انجمن


لطفا براي مشاهده قوانين انجمن اينجارا کليک کنيدارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث  [ 1 پست ] 

نويسنده پيغام
پستارسال شده در: 12 مرداد ماه 1388 20:22 
آفلاين
نماد کاربر
مدیر کل
مدیر کل
پست ها : 3104
امتياز: 82824
عضویت: 17 آبان ماه 1387 01:00
ساکن: تهران
تشکر کرده: 1420 بار
تشکر شده: 2133 بار
سن: 43
آخرین بازدید: 2 بهمن ماه 1398 20:36
MMMMMMMMM

ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ آب‬
‫از ﻧﻈﺮ ﻛﻠﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫﻲ از واﺣﺪﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.‬

‫ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آب‬
‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪاي ﻛﻪ در آن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ روﺷﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮدﮔﻲ از آب ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آب‬ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد، از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﻪﮔﻴﺮي، زﻻلﺳﺎزي، ﺻﺎفﺳﺎزي و اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ در ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي آب‬ را ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.‬

‫ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب‬
‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪاي ﻛﻪ در آن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮدﮔﻲ از آب ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻧﺎﻣﻴﺪه‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد. اﻧﻌﻘﺎد، ﺳﺨﺘﻲزداﻳﻲ، ﻛﻠﺮزﻧﻲ و… ﻧﻤﻮﻧﻪاي از ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ.‬

‫ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي آب‬
‫ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ روش ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻳﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا از آب ﮔﺮدد، روش ﺳﺎﻟﻢﺳﺎزي‬ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد، ﺻﺎف ﺳﺎزي، ﻛﻠﺮزﻧﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ و… از اﻳﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ.‬

‫ﺷﺮح ﻣﺮاﺣﻞ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ‬
‫ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮ‬‫ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﻔﻴﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ذﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ:‬
‬‬‫ﭘﻴﺶ ﺗﺼﻔﻴﻪ‬‫‪ ‬‬وﺗﺼﻔﻴﻪ اﺻﻠﻲ‬
‬‫ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ‬
‫روﺷﻬﺎي ﺣﺬف ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ‬
‫اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ‬
‫ﭘﻴﺶ ﺗﺼﻔﻴﻪ‬‬
‫ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﻴﺶ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻳﻚ و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺧﺎم ورودي‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي آب ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﮔﺮدد. و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬
‫آﺷﻐﺎﻟﮕﻴﺮي و ﺣﺬف ﻣﺎﺳﻪ‬‬

اﻟﻒ- آﺷﻐﺎﻟﮕﻴﺮي‬
‫در آﺑﮕﻴﺮي از آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ و اﻟﻴﺎف و ﻳﺎ ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ ﺷﻨﺎور ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي آﺷﻐﺎﻟﮕﻴﺮ از آب ﺟﺪا‬     ‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﻣﻮاد ﺷﻨﺎوري را ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه آب اﺳﺖ، در ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﻲدارﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ‬ ﺑﻌﺪي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. آﺷﻐﺎﻟﮕﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﻞ ورود آب ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ورود آب ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت‬‫اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﺮ ﺣﺎل روزاﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮد.‬‫ﻣﻮادي ﻛﻪ روش آﺷﻐﺎﻟﮕﻴﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ از  ﺟﻤﻊآوري از ﻧﺰدﻳﻜﻲ آب دور ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ‬ ‫ﭼﻪ زودﺗﺮ از ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺣﻤﻞ ﮔﺮدﻧﺪ.‬

ب- ﺣﺬف ﻣﺎﺳﻪ‬
‫اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت در ﺑﺮداﺷﺖ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭼﺎه و ﻳﺎ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﺎﺳﻪدﻫﻲ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﺳﻪ و ﻧﺮﻣﻪ ﻣﺎﺳﻪ را ﻗﺒﻞ از ورود آب ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺣﺬف ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ،‬ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﻴﻜﻠﻮن«2 ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه و روزاﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ‬ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﻣﺎﺳﻪ ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه را ﺑﻴﺮون ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. در ﻣﻮرد ﺑﺮداﺷﺖ از آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ از‬ ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﻲ ﺳﺎده ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﺳﻪ و ﻧﺮﻣﻪ ﻣﺎﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.‬

ﻛﻠﺮزﻧﻲ آب ﺧﺎم‬
‫ﻫﺪف از ﻛﻠﺮزﻧﻲ آب ﺧﺎم، ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي آب ورودي ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و ﺣﺬف ﻧﺴﺒﻲ آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎي‬ ‫آﻟﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﺣﺬف ﻧﺴﺒﻲ آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪ رﻧﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ: آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و‬ ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻻلﺳﺎزي و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ ﺑﻌﺪي ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﻲ در ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت‬ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.‬
‫ﻛﻠﺮزﻧﻲ آب ﺧﺎمﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻛﻪ در آب ﺧﺮوﺟﻲاز ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮ آزاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﺣﺪود 2/0 ﺗﺎ‬ ‫3/0 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در زﻳﺮ ﺻﺎﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.‬
‫ﺗﺒﺼﺮه: در ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎل اﻳﺠﺎد ﺗﺮي ﻫﺎﻟﻮﻣﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻠﺮه ﺳﻤﻲ و ﺧﻄﺮﻧﺎك، ﺣﺘﻲاﻟﻤﻘﺪور از ﻛﻠﺮزﻧﻲ آب‬‫ﺧﺎم ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮدد و از روﺷﻬﺎي ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﺗﺮيﻫﺎﻟﻮﻣﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي ﺷﻮد.‬


ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

عضويت  / ورود
که آسودگی ما عدم ماست

برای مشاهده تصاویر ابتدا باید عضو شوید
عضويت  / ورودعضويت  / ورود


بالا
  مشخصات ارسال پيغام خصوصي  
 
برای نویسنده این مطلب naderloo تشکر کننده ها:
 

narsis_health (8 فروردين ماه 1390 06:25)

نمايش پست ها از پيشين:  مرتب سازي بر اساس  

ارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث
 [ 1 پست ] 

ساعت سایت بر اساسUTC + 3:30 ساعت [ ساعت تابستانی ] تنظیم شده است


چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمانقوانين انجمن

شما نمي توانيد مبحث جديدي در اين انجمن ايجاد کنيد
شما نمي توانيد به مباحث در اين انجمن پاسخ دهيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن ويرايش کنيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن حذف کنيد
شما نمي توانيد فايل هاي پيوست در اين انجمن ارسال کنيد

جستجو براي:
انتقال به: