ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﻔﻴﻪ آب

در این انجمن به تصفیه آب در موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط بهداشت حرفه ای تصفیه آب تصفیه فاضلاب جزوه ارشد محیط زیست ایمنی میپردازید.

مدیر انجمن: naderloo

نمایه کاربر
naderloo
مدیر کل
مدیر کل
پست: 3175
تاریخ عضویت: شنبه 18 آبان 1387, 12:00 am
حالت من: Khaste
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 1418 دفعه
تشکر شده: 2128 دفعه
تماس:

ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﻔﻴﻪ آب

پست توسط naderloo »

ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ آب‬
‫از ﻧﻈﺮ ﻛﻠﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫﻲ از واﺣﺪﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.‬

‫ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آب‬
‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪاي ﻛﻪ در آن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ روﺷﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮدﮔﻲ از آب ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آب‬ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد، از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﻪﮔﻴﺮي، زﻻلﺳﺎزي، ﺻﺎفﺳﺎزي و اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ در ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي آب‬ را ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.‬

‫ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب‬
‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪاي ﻛﻪ در آن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮدﮔﻲ از آب ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻧﺎﻣﻴﺪه‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد. اﻧﻌﻘﺎد، ﺳﺨﺘﻲزداﻳﻲ، ﻛﻠﺮزﻧﻲ و… ﻧﻤﻮﻧﻪاي از ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ.‬

‫ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي آب‬
‫ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ روش ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻳﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا از آب ﮔﺮدد، روش ﺳﺎﻟﻢﺳﺎزي‬ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد، ﺻﺎف ﺳﺎزي، ﻛﻠﺮزﻧﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ و… از اﻳﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ.‬

‫ﺷﺮح ﻣﺮاﺣﻞ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ‬
‫ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮ‬‫ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﻔﻴﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ذﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ:‬
‬‬‫ﭘﻴﺶ ﺗﺼﻔﻴﻪ‬‫‪ ‬‬وﺗﺼﻔﻴﻪ اﺻﻠﻲ‬
‬‫ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ‬
‫روﺷﻬﺎي ﺣﺬف ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ‬
‫اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ‬
‫ﭘﻴﺶ ﺗﺼﻔﻴﻪ‬‬
‫ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﻴﺶ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻳﻚ و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺧﺎم ورودي‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي آب ﻃﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﮔﺮدد. و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬
‫آﺷﻐﺎﻟﮕﻴﺮي و ﺣﺬف ﻣﺎﺳﻪ‬‬

اﻟﻒ- آﺷﻐﺎﻟﮕﻴﺮي‬
‫در آﺑﮕﻴﺮي از آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ و اﻟﻴﺎف و ﻳﺎ ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ ﺷﻨﺎور ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي آﺷﻐﺎﻟﮕﻴﺮ از آب ﺟﺪا‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﻣﻮاد ﺷﻨﺎوري را ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه آب اﺳﺖ، در ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﻲدارﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ‬ ﺑﻌﺪي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. آﺷﻐﺎﻟﮕﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﻞ ورود آب ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ورود آب ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت‬‫اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﺮ ﺣﺎل روزاﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮد.‬‫ﻣﻮادي ﻛﻪ روش آﺷﻐﺎﻟﮕﻴﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊآوري از ﻧﺰدﻳﻜﻲ آب دور ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ‬ ‫ﭼﻪ زودﺗﺮ از ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺣﻤﻞ ﮔﺮدﻧﺪ.‬

ب- ﺣﺬف ﻣﺎﺳﻪ‬
‫اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت در ﺑﺮداﺷﺖ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭼﺎه و ﻳﺎ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﺎﺳﻪدﻫﻲ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﺳﻪ و ﻧﺮﻣﻪ ﻣﺎﺳﻪ را ﻗﺒﻞ از ورود آب ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺣﺬف ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ،‬ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﻴﻜﻠﻮن«2 ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه و روزاﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ‬ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﻣﺎﺳﻪ ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه را ﺑﻴﺮون ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. در ﻣﻮرد ﺑﺮداﺷﺖ از آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ از‬ ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﻲ ﺳﺎده ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﺳﻪ و ﻧﺮﻣﻪ ﻣﺎﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.‬

ﻛﻠﺮزﻧﻲ آب ﺧﺎم‬
‫ﻫﺪف از ﻛﻠﺮزﻧﻲ آب ﺧﺎم، ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي آب ورودي ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و ﺣﺬف ﻧﺴﺒﻲ آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎي‬ ‫آﻟﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﺣﺬف ﻧﺴﺒﻲ آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪ رﻧﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ: آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و‬ ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻻلﺳﺎزي و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ ﺑﻌﺪي ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﻲ در ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت‬ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.‬
‫ﻛﻠﺮزﻧﻲ آب ﺧﺎمﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻛﻪ در آب ﺧﺮوﺟﻲاز ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮ آزاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﺣﺪود 2/0 ﺗﺎ‬ ‫3/0 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در زﻳﺮ ﺻﺎﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.‬
‫ﺗﺒﺼﺮه: در ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎل اﻳﺠﺎد ﺗﺮي ﻫﺎﻟﻮﻣﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻠﺮه ﺳﻤﻲ و ﺧﻄﺮﻧﺎك، ﺣﺘﻲاﻟﻤﻘﺪور از ﻛﻠﺮزﻧﻲ آب‬‫ﺧﺎم ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮدد و از روﺷﻬﺎي ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﺗﺮيﻫﺎﻟﻮﻣﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي ﺷﻮد.‬


ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست

بازگشت به “تصفیه آب”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 0 مهمان