دانلود حدود مجاز عوامل زیان آور شیمیایی

MSDS برگه اطلاعات ایمنی مواد
نمایه کاربر
naderloo
مدیر کل
مدیر کل
پست: 3152
تاریخ عضویت: شنبه 18 آبان 1387, 12:00 am
حالت من: Khaste
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 1418 دفعه
تشکر شده: 2128 دفعه
تماس:

دانلود حدود مجاز عوامل زیان آور شیمیایی

پست توسط naderloo »

تري بوتيل فسفات-tributyl phosphate
Acetic acid-اسيد استيک
Acetic anhydride-انيدريد استيک
Aceton-استون
Acetone cyanohydrin-استون سيانو هيدرين
Acetonitrile-استو نيتريل
Acetophenone-استوفنون
Acetylamino fluorine-حد آستانه مجاز استيل آمينو فلورن
acetylene-حد آستانه مجاز استيلن
acetylene dichloride-حد آستانه مجاز استيلن دي کلريد
acetylene tetrabromide-حد آستانه مجاز تترا بروميد استيلن
acetylsalicylic acid-حد آستانه مجاز اسيد استيل سالسيليک
acrolien-حد آستانه مجاز اکرولين
acrylamide-اکريل آميد
acrylic acid-اسيد اکريليک
acrylonitrile-حد آستانه مجاز اکريلو نيتريل
adipic acid-حد آستانه مجاز اسيد آدپيک
allyl alcohol-حد آستانه مجاز آليل الکل
adiponirile-حد آستانه مجاز آديپو نيتريل
aldrin-حد آستانه مجاز آلدرين
allyl chloride-حد آستانه مجاز آليل کلريد
allyl glycidyl ether-حد آستانه مجاز آليل گليسيديل اتر
allyl propyl disulfide-حد آستانه مجاز آليل پروپيل دي سولفيد
aluminum oxide-اکسيد آلومينيوم
aluminum-حد آستانه مجاز آلومينيوم
aluminum oxide-حد آستانه مجاز دي اکسيد آلومينيوم
amino diphenyl-حد آستانه مجاز آمينو دي فنيل
aminoethanol-حد آستانه مجاز آمينو اتانول
aminopyridine-حد آستانه مجاز آمينو پيريدين
amino triazole-حد آستانه مجاز آمينو تري آزول
amitrol-حد آستانه مجاز آميترول
ammonia-حد آستانه مجاز آمونياک
ammoinum chloride fume-دمه کلريد آمونيم
ammoinum perfluorooctanoate-حد آستانه مجاز پرفلورواوکتانوات آمونياک
ammonium sulfamate حد آستانه مجاز سولفامات آمونيوم
amosite حد آستانه مجاز آموسيت
n-amyl acetate حد آستانه مجاز نرمال استات آميل
sec-amyl acetate حد آستانه مجاز آميل استات نوع دوم
aniline حد آستانه مجاز آنيلين
ortho anisidine حد آستانه مجاز ارتو آنيزيدين
p-anisidine حد آستانه مجاز پاراآنيزيدين
antimony حد آستانه مجاز آنتيموان
antimony trioxide حد آستانه مجاز تري اکسيد آنتيموان
naphthyl thioureal حد آستانه مجاز آنتو تيو کارباميد
argon حد آستانه مجاز آرگون
arsenic حد آستانه مجاز آرسنيک
arsin آرسين حد آستانه مجاز
Asbestos حد آستانه مجاز آزبست
asphalt fumes حد آستانه مجازدمه آسفالت
atrazine حد آستانه مجاز آترازين
azinphos-methyl حد آستانه مجاز آزينفوس متيل
barium حد آستانه مجاز باريم
barium sulfate حد آستانه مجاز سولفات باريم
benomyl حد آستانه مجاز بنوميل
benz anthracene حد آستانه مجاز بنز آنتراسن
benzene حد آستانه مجاز بنزن
benzidine حد آستانه مجاز بنزيدين
benzo fluoranthene حد آستانه مجاز بنزوبتافلورانتن
benzo pyrene حد آستانه مجاز بنزوآلفاپيرن
P-benzoquinone حد آستانه مجاز پارابنزوكينون
bezotrichloride حد آستانه مجاز بنزو تري کلرايد
Benzogl cjloride حد آستانه مجاز کلريد بنزگل
benzoyl peroxide حد آستانه مجاز پراکسيد بنزويل
benzyl acetate استات بنزيل حد آستانه مجاز
benzyl chloride حد آستانه مجاز کلريد بنزيل
beryllium حد آستانه مجاز بريليم
biphenyl حد آستانه مجاز بي فنيل
bismuth telluride حد آستانه مجاز تلورايد بيسموت
Borates حد آستانه مجاز براتس
boron oxide حد آستانه مجاز اکسيد بور
boron tribromide حد آستانه مجاز تري بروميد بور
boron trifluoride حد آستانه مجاز تري فلورايد بور
bromacil حد آستانه مجاز بروماسيل
bromine حد آستانه مجاز برم
bromine pentafluoride حد آستانه مجاز پنتافلوريد برم
Bromochloro methane حد آستانه مجاز برموکلرومتان
bromoform حد آستانه مجاز بوروفرم
butadienebutadiene حد آستانه مجاز بوتادي ان
butane حد آستانه مجاز بوتان
butane thiocl حد آستانه مجاز بوتان-تيول
n-butanol حد آستانه مجاز نرمال بوتانول
sec - butanol حد آستانه مجاز بوتانل نوع دوم
tert-butanol حد آستانه مجاز بوتانل نوع سوم
2butanone-حد آستانه مجاز-2بوتانون
2Butoxyethancl-حد آستانه مجاز-2بيوتوکسيتانسل
sec-butylacetate-حد آستانه مجاز-بوتيل استات نوع دوم
tert-butylacetate-حد آستانه مجاز-بوتيل استات نوع سوم
n-butylacetate-حد آستانه مجاز-نرمال بوتيل استات
n-butylamine-حد آستانه مجاز-نرمال بوتيل
chromatetert-butyl-حد آستانه مجاز-ترت بوتيل کرومات
n-butyl-Glycidylether-حد آستانه مجاز
n-butyl-lactate-حد آستانه مجاز-نرمال بوتيل لاکتات
n-butylmercaptan-حد آستانه مجاز-نرمال بوتيل مرکاپتان
o-sec-butyl-حد آستانه مجاز-ارتوسکندري بوتيل فنل
p-tert-8utyltoluene-حد آستانه مجاز-پاراترت بوتيل تولوئن
cadmiumelements-حد آستانه مجاز-عنصر کادميوم و ترکيبات آن
Calciumcarbonate-حد آستانه مجاز-کربونات کلسيم
CalciumChromate-حد آستانه مجاز-کرومات کلسيم
calciumcyanamide- حد آستانه مجاز-سياناميد کلسيوم
calciumhydroxidehydratedlime-حد آستانه مجاز-هيدروکسيد کلسيم
calciumoxide-حد آستانه مجاز-اکسيد کلسيم
(calciumsilicate(synthetic-حد آستانه مجاز-سيليکات کلسيم
calciumsulfate-حد آستانه مجاز-سولفات کلسيم
camphor-synthetic-حد آستانه مجاز-کامفر يا کافور مصنوعي
caprolactam- حد آستانه مجاز-کاپرولاکتام
captafol-حد آستانه مجاز-کاپتافول
captan-حد آستانه مجاز-کاپتان
carbaryl-حد آستانه مجاز-کارباريل
Carbofuran-حد آستانه مجاز-کاربوفوران
carbonblack-حد آستانه مجاز-دوده
carbondioxide-حد آستانه مجاز-دي اکسيد کربن
carbondisulfide-حد آستانه مجاز- سولفور کربن
carbontetrabromide-حد آستانه مجاز-کربن تترابرومايد
carbontetrachloride-حد آستانه مجاز-تتراکلرايد کربن
carbonychloride-حد آستانه مجاز-کربونيل کلرايد
carbonylfluoride-حد آستانه مجاز-کربونيل فلورايد
catechol-حد آستانه مجاز-کاتکول
cellulose-حد آستانه مجاز-سلولز
cesiumhydroxide-حد آستانه مجاز-هيدروکسيد سزيم
chlordane-حد آستانه مجاز-کلردان
chlorinatedcamphene-حد آستانه مجاز-کامفر کلره
o-chlorinateddiphenyloxide-حد آستانه مجاز-دي فنيل اکسايد کلره
chlorine-حد آستانه مجاز-کلر
chlorinedioxide-حد آستانه مجاز-دي اکسيد کلر
chlorinetrifluoride-حد آستانه مجاز-تري فلورايد کلر
Chloroacetaldehyde-حد آستانه مجاز-کلرواستالدئيد
chloroacetone-حد آستانه مجاز-کلرواستن
Chloroacetophenone-حد آستانه مجاز-کلرواستوفنون
chloroacetylchloride-حد آستانه مجاز-کلرو استيل کلرايد
chlorobenzene-حد آستانه مجاز-کلرو بنزن
o-chlorobenzylidene-حد آستانه مجاز-اورتو کلرو بنزيليدن
chlorobromomethane-حد آستانه مجاز-کلرو برمو متان
2-chloro-1-3-butadiene-حد آستانه مجاز-2-کلرو-1و3 بوتادين
chlorodifluoromethane-حد آستانه مجاز-کلرو دي فلورو متان
chlorodiphenyl-42chlorine-حد آستانه مجاز-کلرو دي فنيل
chlorodiphenyl-pcb-حد آستانه مجاز-كلرو دي فنيل
1-chloro-2-3-epoxypropane-حد آستانه مجاز-1-کلرو-2و3 اپوکسي پروپان
2-chloroethanol-حد آستانه مجاز-2- کلرو اتانول
chloroethylene-حد آستانه مجاز-کلرواتيلن
chloroform-حد آستانه مجاز-کلروفرم
bis-chloromethyl-ether-حد آستانه مجاز-کلرومتيل اتر
chloromethylmethylether-حد آستانه مجاز-کلرومتيل متيل اتر
1-chloro-1-nitropropane-حد آستانه مجاز-1-کلرو-1-نيتروپروپان
chloropentafluoroethane-حد آستانه مجاز-کلرو پنتا فلورو اتان
Chloropicrin-حد آستانه مجاز-کلرو پيکرين
b-chloroprene-حد آستانه مجاز-بتا - کلرو پرن
chloropropionicacid-حد آستانه مجاز-کلرو پروپيونيک اسيد
o-chlorostyrene-حد آستانه مجاز-اوروتو کلرو استايرن
o-chlorotoluene-حد آستانه مجاز-اورتو کلرو تولوئن
chlorotrichloromethylpyridine-حد آستانه مجاز-2 کلرو - 6 تري کلرو متيل پيريدين
Chloropyrfos-حد آستانه مجاز-کلرو پيريفوس
chromite-حد آستانه مجاز-سنگ معدن کروميت (بر حسب كروم)
chromiummetal-حد آستانه مجاز-فلز کروم
chromylchloride-حد آستانه مجاز-کروميل کلرايد
chrysene-حد آستانه مجاز-کرايزن
chrysotile-حد آستانه مجاز-کريزوتيل
clopidol-حد آستانه مجاز-کلوپيدول
coaldust-حد آستانه مجاز-گردوغبارذغال سنگ
coaltarpitchvolatiles-حد آستانه مجاز-قطران ذغال سنگ
Cobaltelemental-حد آستانه مجاز-فلزكبالت
cobaltcarbonyl-حد آستانه مجاز-کاربونيل کبالت
cobalthydrocarbonyl-حد آستانه مجاز-هيدرو کاربونيل کبالت
copper-حد آستانه مجاز-مس
cottondust-حد آستانه مجاز-ذرات پنبه
cresol-حد آستانه مجاز-کروزل
cristobalite-حد آستانه مجاز-کريستوباليت
crocidolite-حد آستانه مجاز-کروسيدوليت
crotonaldehyde -حد آستانه مجاز-کروتون آلدئيد
crufomate-حد آستانه مجاز-کروفومات
cumene-حد آستانه مجاز-کومن
cyanamide-حد آستانه مجاز-سياناميد
cyanogen-حد آستانه مجاز-سيانوژن
cyanogenchloride-حد آستانه مجاز-سيانوژن کلرايد
cyclohexane -حد آستانه مجاز-سيکلو هگزان
cyclohexanol-حد آستانه مجاز-سيکلو هگزانول
Cyclohexanone-حد آستانه مجاز-سيكلوهگزانون
Cyclohexene-حد آستانه مجاز-سيکلو هگزن
cyclohexylamine-حد آستانه مجاز-سيکلو هگزيل آمين
cyclonite-حد آستانه مجاز-سيکلونيت
Cyclopentadiene-حد آستانه مجاز-سيکلو پنتادين
cyclopentane-حد آستانه مجاز-سيکلو پنتان
cyhexatine-حد آستانه مجاز-سي هگزاتين


ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
نمایه کاربر
Rit
جدید
جدید
پست: 1
تاریخ عضویت: جمعه 25 بهمن 1398, 4:05 pm
تماس:

دانلود حدود مجاز عوامل زیان آور شیمیایی

پست توسط Rit »

Добрый день!

Мужики, кто видел треснутые дома? Это у них фундамент был бракованный. Недобросовестные строители построили брак. Не дайте себя обмануть.
Строители ни когда вам не будут рассказывать все тонкости строительства. Поэтому нужно самому изучить эти тонкости, чтобы не дать себя обмануть.
Мужики, если вы будете знать технологические операции строительства фундаментов и их последовательность, то вас будет очень сложно обмануть строителям.
Высокое качество материалов вам совсем не поможет, если вы будете нарушить технологические процессы в строительстве. Качество и технологический процесс – это единое целое в строительстве!
Нужно знать не только психологию строителей, но и психологию прораба, дизайнера, архитектора, заказчика, перевозчика и т.д., в общем психологию всех людей, которые соприкасаются со строительством. Иначе возможен бракострой.

В школе частных прорабов Prorab2.ru есть куча отличных статей для тех, кто хочет построить фундамент своими руками без головной боли. Вот одна из статей:

Грузовая площадь для сбора нагрузок на фундамент

Всем пока
موضوع جدید ارسال پست

بازگشت به “MSDS اطلاعات ایمنی مواد”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 0 مهمان