رشته ها و منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی 93

در این انجمن به ارشد بهداشت محیط در موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط بهداشت حرفه ای تصفیه آب تصفیه فاضلاب جزوه ارشد محیط زیست ایمنی میپردازید.

مدیر انجمن: naderloo

نمایه کاربر
test
جدید
جدید
پست: 23
تاریخ عضویت: سه شنبه 7 شهریور 1391, 12:29 pm
تشکر کرده: 3 دفعه
تشکر شده: 10 دفعه
تماس:

رشته ها و منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی 93

پست توسط test »

فيزيك پزشكي
مدرك مورد پذيرش براي شركت در آزمون: ((كارشناسي فيزيك – بيوفيزيك – پرتودرماني (راديو تراپي) – تكنولوژي پرتوشناسي(راديولوژي) – بيناييسنجي – فيزيوتراپي– اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي - مهندسي پزشكي- علوم آزمايشگاهي – مهندسي هسته اي ( گرايش پرتوپزشكي)- تكنولوژي پزشكي هسته اي))
دانشگاه هاي پذيرنده دانشجو در اين رشته: اهواز -تهران -مشهد - اصفهان - تبريز - كرمانشاه – شيراز
تعداد شركت كننده و تعداد پذيرش: 1055 نفر شركت كننده....22 نفر پذيرش كل
دروس وضرايب آنها:
1. فيزيك عمومي ضريب(4)
2. فيزيولوژي و آناتومي، ضريب(1)
3. فيزيك (هسته اي و اتمي)،ضريب (3)
4. رياضي ،ضريب(2)
5. زبان عمومي ،ضريب(2)
.................................................. .....................
راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي
مدرك مورد پذيرش براي شركت در آزمون: كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي – زيست شناسي سلولي و مولكولي – تكنولوژي پرتودرماني – تكنولوژي پزشكي هسته اي – ژنتيك - بيوفيزيك – فيزيك- مهندسي هسته اي ( با گرايش پرتوپزشكي)
دانشگاه هاي پذيرنده دانشجو در اين رشته: شهيدبهشتي - بابل -تهران
تعداد شركت كننده و تعداد پذيرش: آماري براي اين رشته در دفترچه سازمان سنجش درج نشده
دروس وضرايب آنها:
1. فيزيك پرتوها ضريب (2)
2. راديوبيولوژي ضريب (2)
3. فيزيك عمومي ضريب (2)
4. بيولوژي سلولي ضريب (2)
5. رياضي عمومي و آمار ضريب (1)
6. فيزيولوژي و آناتومي ضريب (1)
7. زبان عمومي ضريب (2)
.................................................. .............................
علوم تشريحي(آناتومي)
مدرك مورد پذيرش براي شركت در آزمون: كارشناسي علوم تشريحي – بافت شناسي – زيست شناسي - ( كليه گرايشها) – فيزيوتراپي – ارتوپدي فني - كاردرماني - گفتاردرماني – راديولوژي – شنوايي شناسي - پرستاري - مامايي و بينايي سنجي - هوشبري – اتاق عمل
دانشگاه هاي پذيرنده دانشجو در اين رشته: ايران–شيراز - شهيد بهشتي - مشهد - اهواز - تبريز- كرمان - قزوين - تهران- كرمانشاه- زاهدان- گلستان-كاشان
تعداد شركت كننده و تعداد پذيرش: 467 نفر شركت كننده....34 نفر پذيرش كل
دروس وضرايب آنها:
1.تشريح عمومي،ضريب (4)
2.بافت شناسي،ضريب (2)
3.زيست شناسي سلولي،ضريب (2)
4.جنين شناسي،ضريب (4)
5.زبان عمومي ،ضريب (2)
.................................................. ..............
مهندسي پزشكي
مدرك مورد پذيرش براي شركت در آزمون: كارشناسي فني و مهندسي – علوم پايه – گروههاي پزشكي و پيراپزشكي - دكتراي حرفه اي پزشكي – دندانپزشكي – داروسازي
دانشگاه هاي پذيرنده دانشجو در اين رشته: تهران -شهيد بهشتي- اصفهان- شيراز
تعداد شركت كننده و تعداد پذيرش: 537 نفر شركت كننده....23 نفر پذيرش كل
دروس وضرايب آنها:
1.رياضيات مهندسي،ضريب (5/1)
2.فيزيك پزشكي و مهندسي پزشكي ،ضريب ( 5/1)
3.سيگنال ها و سيستم ها،ضريب (2)
4.مدارهاي الكتريكي،ضريب ( 5/1)
5.الكترونيك،ضريب (5/1)
6.فيزيولوژي و آناتومي،ضريب (1)
7.زبان عمومي،ضريب (3)
.................................................. ..................
نانوتكنولوژي
مدرك مورد پذيرش براي شركت در آزمون: كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي و كارشناسيمهندسي پليمر – مهندسي شيمي ( كليه گرايشها ) – مهندسي مواد
( كليه گرايشها ) – مهندسي برق– بيوالكتريك – فيزيك ( محض و كاربردي ) – شيمي (محض و كاربردي )
راديولوژي – زيست شناسي (كليه گرايشها ) – داروسازي - دارندگان مدارك دكتري حرفه اي پزشكي – داروسازي و دندانپزشكي و دكتري پيوسته بيوتكنولوژي
دانشگاه هاي پذيرنده دانشجو در اين رشته: تهران
تعداد شركت كننده و تعداد پذيرش: 210 نفر شركت كننده....6 نفر پذيرش كل
دروس وضرايب آنها:
1.بيوشيمي ،ضريب ( 2)
2.فيزيك ،ضريب (1)
3.شيمي ،ضريب (2)
4.زيست شناسي سلولي مولكولي و فيزيولوژي ،ضريب (3)
5.بيوفيزيك ،ضريب (2)
6.زبان عمومي ،ضريب (2)
.................................................. ........................
زيست فن آوري پزشكي
مدرك مورد پذيرش براي شركت در آزمون: كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي- كارشناسي زيست شناسي -( كليه گرايش ها) - بيوتكنولوژي – دكتري حرفه اي پزشكي – داروسازي – دامپزشكي و علوم آزمايشگاهي
دانشگاه هاي پذيرنده دانشجو در اين رشته: ايران – تبريز - زنجان – بقيه ا... (عج)
تعداد شركت كننده و تعداد پذيرش: 508 نفر شركت كننده....19 نفر پذيرش كل
دروس وضرايب آنها:
1.شيمي عمومي ،ضريب (2)
2.بيولوژي (سلولي – مولكولي) ،ضريب ( 2)
3.ميكروب شناسي ،ضريب ( 2)
4.زبان عمومي ،ضريب (3)
.................................................. .....................................
انفورماتيك پزشكي
مدرك مورد پذيرش براي شركت در آزمون: كليه كارشناسي ها ي رشته هاي علوم پزشكي – رشته هاي رياضي ( كليه گرايشها) - مهندسي كامپيوتر – مهندسي پزشكي – دكتراي عمومي پزشكي و دكتراي عمومي دندانپزشكي
دانشگاه هاي پذيرنده دانشجو در اين رشته: تهران – شهيدبهشتي
تعداد شركت كننده و تعداد پذيرش: آماري براي اين رشته در دفترچه سازمان سنجش درج نشده
دروس وضرايب آنها:
1. اصول برنامه نويسي و ساختمان داده ها ،ضريب (3)
2. رياضي و آمار حياتي ،ضريب (2)
3. مديريت اطلاعات بهداشتي درماني ،ضريب (3)
4. زبان عمومي ،ضريب (2)
.................................................. ......................................
آموزش پزشكي
مدرك مورد پذيرش براي شركت در آزمون: كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي و دارندگان مدارك دكتراي تخصصي و يا دكتراي حرفه اي گروه پزشكي و دارندگان مدارك كارشناسي ارشد گروه پزشكي و اعضاي هيات علمي گروه هاي پزشكي سراسر كشور - هيا ت علمي گروه هاي پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي ( با پرداخت شهريه )
دانشگاه هاي پذيرنده دانشجو در اين رشته: اصفهان – كرمان – مشهد- شيراز
تعداد شركت كننده و تعداد پذيرش: 179 نفر شركت كننده....31 نفر پذيرش كل
دروس وضرايب آنها:
1.كليات آموزش پزشكي ،ضريب ( 3)
2.مديريت ،ضريب (2)
3.زبان عمومي ،ضريب (3)
.................................................. .........................................
اپيدميولوژي
مدرك مورد پذيرش براي شركت در آزمون: كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي - كارشناسي انگل شناسي – اداره امور بيمارستانها – و دكتراي حرفه اي
گروه پزشكي (رشته هاي پزشكي , دندانپزشكي , دامپزشكي و داروسازي مي باشد.)
دانشگاه هاي پذيرنده دانشجو در اين رشته: تهران -شيراز - ايران - كرمان – شهيدبهشتي - اصفهان - همدان
تعداد شركت كننده و تعداد پذيرش: 951 نفر شركت كننده....26 نفر پذيرش كل
دروس وضرايب آنها:
1.مباني اپيدميولوژي ،ضريب (5/2)
2.مقدمات آمار زيستي ،ضريب (2)
3.اصطلاحات پزشكي ،ضريب (5/1)
4.اپيدميولوژي بيماريها ،ضريب (2)
5.بهداشت عمومي ،ضريب (2)
6.زبان عمومي ،ضريب (2)
.................................................. ........................................
آمار زيستي
مدرك مورد پذيرش براي شركت در آزمون: كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي -كارشناسي آمار- رياضي – علوم كامپيوتري و دكتري حرفه اي گروه پزشكي (رشته هاي پزشكي , دندانپزشكي , دامپزشكي و داروسازي مي باشد.)
دانشگاه هاي پذيرنده دانشجو در اين رشته: تهران -شيراز -شهيد بهشتي –اصفهان - همدان - مازندران – ايران - كرمان
تعداد شركت كننده و تعداد پذيرش: 1046 نفر شركت كننده....49 نفر پذيرش كل
دروس وضرايب آنها:
1.آمار و احتمالات رياضي ،ضريب (2)
2.روشهاي آماري ( شامل برآورد و آزمون – تحليل واريانس - رگرسيون و نمونه گيري) ،ضريب (5)
3.بهداشت عمومي ،ضريب (1)
4.زبان عمومي ،ضريب (2)
.................................................. .................................................. ...
رفاه اجتماعي
مدرك مورد پذيرش براي شركت در آزمون: كارشناسي كليه رشته ها
دانشگاه هاي پذيرنده دانشجو در اين رشته: علوم بهزيستي
تعداد شركت كننده و تعداد پذيرش: 201 نفر شركت كننده....8 نفر پذيرش كل
دروس وضرايب آنها:
1.نظريه هاي جامعه شناسي ،ضريب ( 3)
2. آمار و روش تحقيق ،ضريب (3)
3.دروس تخصصي (سازمان و مديريت -اقتصاد خرد و كلان - تامين و رفاه اجتماعي - روانشناسي اجتماعي) ،ضريب (4)
4.زبان عمومي ،ضريب (3)
.................................................. .................................................. .
كتاب داري و اطلاع رساني پزشكي
مدرك مورد پذيرش براي شركت در آزمون: كارشناسي كليه رشته ها
دانشگاه هاي پذيرنده دانشجو در اين رشته: ايران -تهران- تبريز
تعداد شركت كننده و تعداد پذيرش: 519 نفر شركت كننده...12 نفر پذيرش كل
دروس وضرايب آنها:
1.دانش كتاب شناسي ،ضريب (3)
2.اطلاع رساني ،ضريب (2)
3.زبان فارسي،ضريب (1)
4.زبان عمومي ،ضريب (3)
.................................................. ......................................
مدارك پزشكي
مدرك مورد پذيرش براي شركت در آزمون: كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي
دانشگاه هاي پذيرنده دانشجو در اين رشته: ايران –تهران -شهيدبهشتي- اصفهان– كاشان
تعداد شركت كننده و تعداد پذيرش: 624 نفر شركت كننده...20 نفر پذيرش كل
دروس وضرايب آنها:
1.كدگذاري بيماريها ،ضريب (2)
2.مدارك پزشكي ،ضريب (2)
3.اصطلاحات و كليات پزشكي ،ضريب (2)
4.زبان عمومي ،ضريب (3)
.................................................. ........................................
مديريت خدمات بهداشتي و درماني
مدرك مورد پذيرش براي شركت در آزمون: كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي و كارشناسي مديريت با گرايشهاي مختلف – اداره امور بيمارستانها- مديريت و برنامه ريزي
دانشگاه هاي پذيرنده دانشجو در اين رشته: ايران- تهران-شيراز - قزوين –تبريزمشترك با تهران - بقيه ا... (عج)
تعداد شركت كننده و تعداد پذيرش: 1142 نفر شركت كننده...31 نفر پذيرش كل
دروس وضرايب آنها:
1.كليات بهداشت ،ضريب (2)
2.اصول و مباني سازمان و مديريت ،ضريب (3)
3.سازمان و مديريت بهداشت و درمان ،ضريب (3)
4.مديريت مالي و اقتصاد بهداشت ،ضريب (2)
5.زبان عمومي ،ضريب (3)
.................................................. ...........................................
اقتصاد بهداشت( با 2 گرايش توسعه بهداشت و درمان – سياستگذاري و برنامه ريزي بهداشت و درمان )
مدرك مورد پذيرش براي شركت در آزمون: كارشناسي در يكي از رشته هاي گروه پزشكي – اقتصاد- مديريت – حسابداري – مهندسي پزشكي يا دكتراي حرفه أي
گروه پزشكي (رشته هاي پزشكي , دندانپزشكي , دامپزشكي و داروسازي مي باشد.)
دانشگاه هاي پذيرنده دانشجو در اين رشته: ايران شاهد – تهران
تعداد شركت كننده و تعداد پذيرش: 417 نفر شركت كننده...14 نفر پذيرش كل
دروس وضرايب آنها:
1.اقتصاد خرد و كلان ،ضريب (3)
2.مباني اقتصاد بهداشت ،ضريب (2)
3.آمار و آمار حياتي رياضي ،ضريب (3)
4.تئوريهاي مديريت ،ضريب (2)
5.اصول خدمات بهداشتي ،ضريب (2)
6.زبان عمومي ،ضريب (3)
كليه اطلاعات اين پست مربوط به دفترچه آزمون كارشناسي ارشد سازمان سنجش سال 88 -88 مي باشد....
اطلاعات تعداد شركت كننده و تعداد پذيرش و دانشگاه هاي پذيرنده مربوط به پذيرفته شدگان سال 88 مي باشد
آزمون ارشد (ام آر آي) توسط وزارت بهداشت برگزار مي شود.از همين رو اطلاعاتي مربوط به اين رشته در دفترچه آزمون سنجش موجود نمي باشد


نمایه کاربر
naderloo
مدیر کل
مدیر کل
پست: 3250
تاریخ عضویت: شنبه 18 آبان 1387, 12:00 am
حالت من: Khaste
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 1418 دفعه
تشکر شده: 2128 دفعه
تماس:

Re: رشته هاي كارشناسي ارشد پزشكي و منابع آن

پست توسط naderloo »

سلام، منابع فکر میکنم قدیمی است و برای چند سال پیش است
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
نمایه کاربر
naderloo
مدیر کل
مدیر کل
پست: 3250
تاریخ عضویت: شنبه 18 آبان 1387, 12:00 am
حالت من: Khaste
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 1418 دفعه
تشکر شده: 2128 دفعه
تماس:

رشته ها و منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی 93

پست توسط naderloo »

رشته ها و منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی 93 به نقل از دفترچه آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی 1393 به شرح ذیل است:


Rahnama_93_Page_1.png

Rahnama_93_Page_2.png

Rahnama_93_Page_3.png

Rahnama_93_Page_4.png

Rahnama_93_Page_5.png

Rahnama_93_Page_6.png

Rahnama_93_Page_7.png

Rahnama_93_Page_8.png

Rahnama_93_Page_9.png

Rahnama_93_Page_10.png
شما دسترسی جهت مشاهده فایل پیوست این پست را ندارید.
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
موضوع جدید ارسال پست

بازگشت به “ارشد بهداشت محیط”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 0 مهمان