دانلود مقالات دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

در این انجمن به ارشد بهداشت محیط در موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط بهداشت حرفه ای تصفیه آب تصفیه فاضلاب جزوه ارشد محیط زیست ایمنی میپردازید.

مدیر انجمن: naderloo

نمایه کاربر
naderloo
مدیر کل
مدیر کل
پست: 3251
تاریخ عضویت: شنبه 18 آبان 1387, 12:00 am
حالت من: Khaste
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 1418 دفعه
تشکر شده: 2129 دفعه
تماس:

دانلود مقالات دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

پست توسط naderloo »

دانلود مقالات دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

URL=http://www.shop.mozh.org/download-file-494.html]لینک اصلی:این مقالات را مستقیما از سایت موژ، مهندسي بهداشت، ایمنی و محیط زیست و از این لینک دریافت نمایید
/URL]
همانطور که قبلا هم قید شده است پسورد فایل ها نام دامین سایت یعنی : url=http://www.mozh.org]www.shop.shop.mozh.org/url] میباشد.

فهرست مقالات دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط:

list=1]
*]تهيه نرم افزار محاسبه كننده هشت ايندكس مهم خورندگي آب/*:m]
*]تعيين كارايي فناوري سونوشيميايي در تجزيه سيانيد از محيط هاي آبي در حضور پراكسيد هيدروژن/*:m]
*]بررسي امكان سنجي استفاده از فرايند الكتروكواگولاسيون در حذف فلزسنگين روي از محيط هاي آبي/*:m]
*]بررسي حضور آرسنيك در آب آشاميدني: مطالعه ي موردي در استان آذربايجان شرقي/*:m]
*]حذف كروم شش ظرفيتي از محيطهاي آبي با استفاده از خاك اره درخت راجي اصلاح شده: مطالعه تعادلي و سينتيكي/*:m]
*]مدلسازي اوتريفيكاسيون در مخازن با رويكرد پويايي سيستم/*:m]
*]ساخت دستگاه اندازهگيري ضرائب هيدروليكي در انواع سرريزها و Armfild مقايسه آن با نمونه خارجي ساخت شركت/*:m]
*]بررسي رابطه آلودگي آب با بخش محلول در آب نفت خام بر تجمع هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي در دو گونه از صافي ماهيان خليج فارس/*:m]
*]ارزيابي سميت نفت خام در نمونه هاي آب سد زاينده رود و قسمتهاي مختلف تصفيه خانه آب اصفهان توسط روش زيست آزموني با استفاده از دافنيا مگنا/*:m]
*]بررسي علل پيدايش كِشند سرخ و كنترل آن درآب هاي خليج فارس/*:m]
*]بررسي كارآيي آلوم توام باكايتوزان در حذف ذرات كلوئيدي و باكتريها از آبهاي كدر/*:m]
*]پياده سازي نظام شا خص كيفيت آب در تالاب بامدژ با تأكيد بر كاربريها و منابع آلاينده/*:m]
*]مطالعه اثر امواج فراصوت در سينتيك جذب يونهاي نيكل توسط پودر لاستيك/*:m]
*]بررسي كارايي فرايند انعقاد پيشرفته درحذف اسيد هاي هيوميك از آب/*:m]
*]بررسي ميزان حذف كليفرمها از پساب لاگون هوادهي با استفاده از صافي درشت دانه با جريان افقي (HRF)/*:m]
*]مقايسه روش واريانس و زمان حداكثر در تعيين رژيم هيدروليكي يك هاضم هوازي/*:m]
*]ارزيابي كاربرد آهن عنصري در حذف رنگهاي آزو از پساب صنايع/*:m]
*]برسي حذف رنگ آزوي 5 - RB از فاضلاب سنتيتيك به روش زيستي/*:m]
*]بررسي تاثير پارامترهاي موثر در حذف 4-كلروفنل با استفاده از فرايند اكسيداسيون فتوشيميائي به روش 2 UV/H2O/*:m]
*]بررسي كارآيي فرآيند الكتروكواگولاسيون جهت حذف رنگزاي راكتيو قرمز 198 از فاضلاب /*:m]
*]تعيين پارامترهاي سينتيكي سودومونا آئروژنوزا در تجزيه نفت خام شناور بر روي سطح آب جهت كاربردهاي صنعتي/*:m]
*]تعيين پارامترهاي سينتيكي سودومونا آئروژنوزا در تجزيه نفت خام شناور بر روي سطح آب جهت كاربردهاي صنعتي/*:m]
*]بررسي كارايي واحدهاي تصفيهي لجن در حذف گونه هاي مختلف باكتري ليستريا در تصفيه خانه فاضلاب شمال اصفهان/*:m]
*]كاربرد عدسك آبي در كاهش نهايي بار آلي و جامدات معلق از فاضلاب تصفيه شده شهري/*:m]
*]بررسي تأثير حجم بستر بر عملكرد راكتور لجن فعال بستر ثابت در كاهش بار آلي فاضلاب مصنوعي/*:m]
*]شناسايي ليستريا مونوسيتوژنز در رودخانه زاينده رود قبل و بعد از محل تخليه پساب تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان به روش فيلتراسيون/*:m]
*]بررسي عملكرد رأكتور بافلدار بي هوازي در حذف سولفات فاضلاب شهرك صنعتي اميركبير/*:m]
*]بررسي تغييرات تراز صدا در شهركرمان در سال 87 و مقايسه آن با سال 79/*:m]
*]بررسي انتشار و پراكنش آلاينده هاي منتشره از دودكش هاي نيروگاه نكا/*:m]
*]ارتباط آلاينده دي اكسيد گوگرد موجود در هوا با وزن كم تولد در نوزادان ترم/*:m]
*]بررسي عوامل موثر در تصفيه اكسيدهاي نيتروژن در يك راكتور پلاسماي سرد/*:m]
*]بررسي ارتباط بين غلظت ذرات معلق در هواي داخل بيمارستان كودكان تهران و هواي آزاد اطراف آن/*:m]
*]بررسي غلظت ذرات معلق و شاخص كيفيت هوا (AQI) محدوده ي مركزي شهر تهران/*:m]
*]بررسي وضعيت جمع آوري ، دفع و دفن پسماندهاي صنعتي در كارخانجات فعال شهرك صنعتي بيرجند/*:m]
*]بررسي تصفيه پذيري شيرابه توليدي از پسماند جامد شهري كرمان با استفاده ازفرآيند فنتون و عوامل موثر برآن/*:m]
*]بررسي وضعيت جمع آوري، نگهداري ، حمل ونقل و دفع مواد زائد جامد در بيمارستانهاي دولتي مشهد درسال 1387/*:m]
*]تجربه اي جديد در مديريت پسماند روستايي (مطالعه موردي 72 روستاي شهرستان فريدونشهر اصفهان)/*:m]
*]مكان يابي محل دفن پسماندهاي شهري ، شهرستان دزفول با استفاده (GIS) از سيستم اطلاعات جغرافيايي/*:m]
*]بررسي امكان كاربرد گياه - Amaranthus retroflexus L و قارچ هاي رايزوسفر آن جهت زيستپالايش خاكهاي آلوده به نفت خام/*:m]
*]بهداشت محيط از ديدگاه نياكان ايران زمين/*:m]
*]تعيين ارتباط بين عناصرموجود در خاك با بروز سرطان مري در استان گلستان/*:m]
*]ارزيابي آلودگي باكتريايي كره هاي سنتي تهيه شده از شير گاو و گاوميش در استان آذربايجان شرقي/*:m]
*]تاثير ماده شوينده بر گلوكز خون و گليكوژن و ساختار كبد/*:m]
*]بررسي تأثير رنگ آميزي با رنگ نانو سيلور بر كاهش سطح آلودگي/*:m]
*]قارچي در بيمارستان كامكار قم، سال 1386/*:m]
*]جداسازي و بررسي پتانسيل بيولوژيكي باكتريهاي تجزيه كننده فنانترن/*:m]
*]بررسي آلودگي پنيرهاي موجود در سطح توزيع شهرستان مشهد و قوچان به پاتوژن هاي ليستريا منوسيتوژنز، استافيلوكوكوس اورئوس و اشريشياكلي/*:m]
*]بررسي ميزان آلودگي منابع آبي بيمارستانهاي شهرخرم آباد به باكتري لژيونلا پنوموفيلا در سال 87/*:m]
*]بررسي كارآيي فرآيند الكتروكواگولاسيون با استفاده از الكترودهاي ميله اي آهني در حذف سختي از آب شرب/*:m]
*]بررسي كارايي فرآيند الكتروكواگولاسيون در حذف فسفات از محلول هاي آبي/*:m]
*]بررسي غلظت نيترات در چاه هاي تأمين كننده آب شرب شهر بجنورد در سال 1386/*:m]
*]پهنه بندي كيفي آب رودخانه دره مراد بيك همدان بر اساس شاخص (GIS) كيفي آب با بهره گيري از سامانه اطلاعات جغرافيايي/*:m]
*]جاذبي براي حذف آرسنات و (GFH) گرانول هيدروكسيد آهن/*:m]
*]آرسنيت از آب آشامیدنی/*:m]
*]پارامترهاي رفتارستون در جذب رنگ از محلولهاي آبي توسط ستون بستر- ثابت كربن فعال/*:m]
*]بررسي تامين آب شرب روستاهاي شهرستان پاسارگاد با تاكيد بر آلودگي نيترات/*:m]
*]تعيين غلظت فلزات جزئي سمي در آب هاي بطري شده مصرفي در شهر تهران/*:m]
*]بررسي ميزان فلوئوردرمنابع آب شرب خراسان جنوبي درسال 87 /*:m]
*]بررسي حذف فنل توسط بنتونيت اصلاح شده آلي از محلول آبي در جهت حذف كروم شش ظرفيتي بررسي كارايي فرآيند2UV/Tio از محيطهاي آبي/*:m]
*]بررسي كيفيت شيميايي و پتانسيل خوردگي آبهاي آشاميدني توليدي در پالايشگاه بندرعباس و ورودي به آن/*:m]
*]بررسي برخي پارامترهاي تعيين كننده كيفيت آب رودخانه زاينده رود/*:m]
*]بررسي ميزان فلوئوردرمنابع آب شرب خراسان جنوبي درسال 87/*:m]
*]كاربرد فيلتر تلفيقي هوادهي شونده در حذف آهن از آب/*:m]
*]بررسي حذف فنل توسط بنتونيت اصلاح شده آلي از محلول آبي/*:m]
*]بررسي كيفيت شيميايي آب ورودي و خروجي دستگاه هاي آب شيرين/*:m]
*]86 – كن شهر كاشان سال 87/*:m]
*]بررسي كارايي فرآيند UV/Tio در جهت حذف كروم شش ظرفيتي از محيطهاي آبي/*:m]
*]بررسي كيفيت شيميايي و پتانسيل خوردگي آبهاي آشاميدني توليدي در پالايشگاه بندرعباس و ورودي به آن/*:m]
*]بررسي و تعيين مقدار يون نيترات ونيتريت در منابع آب آشاميدني روستاهاي شهرستان زاهدان در طي فصول زمستان 1387 و بهار 1388/*:m]
*]اندازه گيري تركيبات هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي در آب تصفيه شده تصفيه خانه ها وشبكه توزيع آب شهر تهران و ( PAHs) مخازن استان تهران /*:m]
*]اندازه گيري آرسنيك كل و آرسنيك سه ظرفيتي در آب آشاميدني به روش ولتامتري عاري سازي كاتدي با استفاده از الكترود قطره جيوه آويزان و مقايسه آماري با روش استفاده از الكترودهاي جامد./*:m]
*]حذف كروم شش ظرفيتي از محيطهاي آبي با استفاده از رزين تبادل يون آنيوني بازي قوي: مطالعه مدلهاي سينتيكي و ايزوترمي/*:m]
*]تعيين نوع منبع آلودگي مدفوعي در شبكه هاي توزيع آب شرب روستاهاي تحت پوشش شركت آب و فاضلاب روستايي شهرستان مشهد در سه ماهه دوم سال 1387./*:m]
*]بررسي آلودگي رودخانه كردر استان فارس در سال 87 و مقايسه آن با تحقيقات انجام شده در سال 83/*:m]
*]بررسي غلظت تري هالومتانها در آب شرب شهر تهران (THMs)/*:m]
*]بررسي پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري آب شهر ميانه در سال 1387/*:m]
*]بررسي راندمان حذف تري هالومتانها معكوس خانگي توسط سيستم اسمز (THMs)/*:m]
*]بررسي روشهاي استفاده از فن آوري نانو در تصفيه آب و فاضلاب/*:m]
*]حذف نيترات از آب با استفاده از تلفيق روش هاي بيولوژيكي و استفاده از آهن ظرفيت صفر (Fe0)/*:m]
*]بررسي امكان سنجي استفاده از فرايند الكتروكواگولاسيون در حذف فلزسنگين روي از محيط هاي آبي/*:m]
*]بررسي راندمان حذف کربن آلي محلول (DOC) با استفاده از كربن فعال پودري (PAC) در تصفيه آب (PAC)/*:m]
*]بررسي كارايي گياه عدسك آبي در ميزان جذب نيترات از محيط آبي در شرايط آزمايشگاهي/*:m]
*]مقايسه كارآيي نانو زئوليت Y و نانو زئوليت Y اصلاح شده SMZ در حذف فسفر از محلول هاي آبي/*:m]
*]بررسي روند تغييرات هدايت الكتريكي و سختي آبهاي زيرزميني د رمنطقه ساحلي شهرستان ساري/*:m]
*]نانوفناوري دانشي نوين در تصفيه آب/*:m]
*]بررسي تأثير استفاده از مواد پيش تصفيه كننده بر جذب زيستي كادميوم بر روي بايوساليد/*:m]
*]اندازه گيري نيترات در آب به روش پلاروگرافي و مقايسه آن با روش اسپكتروفتومتري فرابنفش/*:m]
*]بررسي روند تغييرات كيفيت ,پتانسيل خوردگي و نصب كوپن جهت تعيين ميزان خوردگي/*:m]
*]بررسي روند تغييرات نيترات با ميزان بارندگي درآب آشاميدني روستاهاي شهرستان فسا ، طي سالهاي 87 تا 86/*:m]
*]بررسي كيفيت باكتريولوژيكي و تركيبات ازته آب شرب روستاهاي شهرستان سنندج در سال 1386/*:m]
*]بررسي تاثير داوطلبين سلامت بر استفاده صحيح از محلول كلر مادر در خانوارهاي فاقد شبكه توزيع آب سالم شهر باته/*:m]
*]بررسي تغييرات فصلي كيفيت فيزيكي و شيميايي آب رودخانه كارون در ايستگاه اهواز در بازه زماني 1387 الي 1377/*:m]
*]بررسي خورندگي و رسوبگذاري آب خروجي از تصفيه خانه شماره يك اروميه در سال 1387/*:m]
*]بررسي كارايي ماده منعقد كنننده PACI در تصفيه آب رودخانه شهر /*:m]
*]بررسي ميزان DNA موجود در آب شرب منطقه يك شهر مشهد- سال 1388/*:m]
*]بررسي كمي و كيفي آبِ آب انبارهاي استان خراسان جنوبي-شهرستان بيرجند/*:m]
*]پتانسيل خوردگي و رسوب گذاري آب شرب شهر شيراز/*:m]
*]ارزيابي آلودگي آبهاي سطحي با تاكيد بر پساب واحدهاي صنعتي (استان گيلان)/*:m]
*]بررسي غلظت نيترات و نيتريت درآب چاههاي روستاهاي شهر ساري 1386- در سالهاي 1387/*:m]
*]بررسي ميزان فلوئور آب آشاميدني شهرستان راميان و تعيين شاخص DMFT در دانش آموزان مقطع راهنمايي /*:m]
*]بررسي كيفيت باكتريايي آب رودخانه زشك شهر شانديز- سال 1387/*:m]
*]مقايسه كارايي سيستم هاي تصفيه پولساتور و اكسيلاتور در تصفيه خانه هاي آب/*:m]
*]بررسي و اندازه گيري كيفيت آبهاي زير زميني دشت نورآباد ممسني/*:m]
*]بررسي كاربرد زغال استخوان در حذف فلوئوراز منابع آب آشاميدني/*:m]
*]بررسي كيفيت شيميايي آب روستاهاي استان فارس در بازه زماني سال 86-81/*:m]
*]بررسي اثرات زيست محيطي نيروگاه زمين گرمايي (ژئوترمال) برمنابع آب رودخانه خياوچاي مشگين شهر/*:m]
*]بررسي كارايي راكتور الكتروشيميايي در حذف نيترات از آب آشاميدني شهر گچساران/*:m]
*]بررسي وضعيت كيفي زائدات (پساب شستشوي فيلتر ها و لجن حاصل از انعقاد) در تصفيه خانه آب شيراز در سال 1387/*:m]
*]ارتقاي صافي هاي تك بستري تصفيه خانه آب با تغيير بستر صافي/*:m]
*]تعيين مقدار سه آفت كش در رودخانه سفيد رود و آب آشاميدني شهر رشت در سال 1387/*:m]
*]بررسي راندمان حذف فلزات سرب و كادميوم توسط گرانول مرجان آهكي از محيط آبي/*:m]
*]در تصفيه فاضلاب صنايع لبني SBR بررسي عملكرد واحد فرايندي/*:m]
*]بررسي كيفيت فاضلاب صنايع بسته بندي وكشمش پاك كني در شهرستان ملاير/*:m]
*]بررسي ميزان كاهش نيترات از فاضلاب شهري شيراز به روش راكتور ناپيوسته با عمليات متوالي، سال 1386/*:m]
*]بررسي ميزان كارآيي راكتور ناپيوسته متوالي در حذف بيولوژيكي فسفر از فاضلاب شهري شيراز/*:m]
*]بررسي عملكرد تلفيق بركه هاي بيهوازي مجهز به چاله هاضم و نيزارهاي مصنوعي زير سطحي در جريان ناپيوسته براي تصفيه فاضلاب شهري/*:m]
*]بررسي عملكرد بركه هاي تثبيت يزد در حذف مواد آلي و جامدات COD ،TSS، BOD شهر یزد 88-87/*:m]
*]بررسي و مقايسه كارآيي سيستمهاي نيزار زير سطحي در تصفيه فاضلاب شهر يزد 1387-1386 /*:m]
*]بررسي وضعيت تصفيه فاضلاب و كيفيت پساب خروجي بيمارستان هاي استان كرمان درسال هاي 86-84/*:m]
*]تاثيركمپلكس پراكسيد هيدروژن يون نقره بر حذف كليفرم هاي مدفوعي از پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر قم/*:m]
*]بررسي راندمان تصفيه خانه فاضلاب بندر بوشهر و ارائه روشهاي ارتقاء آن/*:m]
*]مقايسه كارايي دو روش اكسيداسيون پيشرفته ازن زني واستفاده توام TiO2/UV در حذف رنگهاي اسيدي Acid Black 10B و...در بركه (LAS) بررسي راندمان حذف آلكيل بنزن سولفونات خطي هاي تثبيت فاضلاب شهر يزد/*:m]
*]فعاليت انعقادي منعقد كننده زيستي، paucimobilis Sphingomonas ، از سيستم جمع آوري فاضلاب واقع در منطقه صنعتي prai در( پينانگ، مالزي) و كاربرد ان در حذف رنگ/*:m]
*]بررسي و تعيين رژيم هيدروليكي راكتور بيولوژيكي با بستر متحرك/*:m]
*]بررسي پساب هاي صنعتي حاصل از يك كارخانه نمكزدايي نفت خام در جنوب ايران/*:m]
*]بررسي كارايي لاگونهاي هوادهي در تصفيه فاضلاب شهرستان خوي/*:m]
*]مقايسه كارايي سه نوع خاك اره موجود در شهر همدان به عنوان جاذب ارزان قيمت درحذف آرسنيك و سيانيد از پساب/*:m]
*]بررسي مشخصه هاي كيفي فاضلاب مراكز آموزشي درماني شهر گرگان/*:m]
*]كاربرد راكتور UASB برای تصفيه بيهوازي فاضلاب كارخانه هاي توليد خميرمايه/*:m]
*]با استفاده از مايكروويو و مقايسه آن با COD اندازه گيري پارامتر روش استاندارد/*:m]
*]ارزيابي كارآيي تصفي هخانه فاضلاب شهر زنجان در سال 1387/*:m]
*]بررسي پارامترهاي كيفي پساب در واحد آمونياك شماره 3 مجتمع پتروشيمي رازي/*:m]
*]بررسي امكان استفاده از موجودات شاخص فاضلاب به منظور راهبري تصفيه خانه فاضلاب چنيبيه اهواز/*:m]
*]بررسي عملكرد فرآيند لجن فعال در تصفي هخانه فاضلاب شهرك صنعتي آق قلا استان گلستان در سال 1386/*:m]
*]تعيين ضرايب سينيتيكي فرآيند بيو رآكتور غشايي مستغرق (SMBR) در تصفيه فاضلاب شهري/*:m]
*]ارزيابي عملكرد تصفيه خانه فاضلاب بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي ايران/*:m]
*]موجود در روغن هاي PCBs بررسي ميزان حذف بيولوژيكي ترانسفورماتور كارخانه ذوب آهن اصفهان در راكتور بيوفيلم بيهوازي/*:m]
*]پر و خالي شونده به طور متوالي (ASBBR)/*:m]
*]بهره برداري بي هوازي/آنوكسيك/هوازي در يك فرآيند بيوفيلمي با بستر متحرك به منظور حذف نوترينت ها از فاضلاب شهري/*:m]
*]ارزيابي كيفيت پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب شهر تهران /*:m]
*]اولويت بندي روستاهاي بالادست و پايين دست سد كرج و لتيان جهت اجراي شبكه جمع آوري فاضلاب/*:m]
*]بررسي فاضلاب هاي بيمارستاني تخليه شده به رودخانه زرجوب رشت/*:m]
*]بررسي شاخص SVI در تصفيه خانه هاي فاضلاب شهر تهران طي سال 87-85/*:m]
*]بررسي كيفيت پساب استخرهاي پرورش ماهي منطقه كلم وتاثير آن بر آب پذيرنده با استفاده از شاخص NSF/*:m]
*]بررسي كارايي سيستم تلفيقي زلال سازي، فيلتراسيون و اشعه فرابنفش (UV) درگندزدايي پساب تصفيه خانه فاضلاب شمال اصفهان در بنفش مقياس پايلوت/*:m]
*]بررسي تاثيرپذيري شاخص بيولوژيكي (گلسنگ) در مواجهه با آلاينده ها ي دي اكسيدگوگرد ، دي اكسيد نيتروژن و ازن در محيط شهري /*:m]
*]تصفيه اكسيد هاي نيتروژن از هوا توسط زئوليت ZSM_5 اصلاح شده /*:m]
*]بررسي توامان اثرات زيان آور محيط كار و اثرات زيست محيطي ناشي از آلودگي هوا در صنايع فولاد/*:m]
*]بررسي مقايسهاي سه روش جذب سطحي ،جذب شيميايي و روش بيوفيلتراسيون در حذف آلايندههاي گاز از هواي محيطهاي صنعتي/*:m]
*]بررسي غلظت گازهاي هيدروژن سولفوره و دي اكسيد نيتروژن در محيط هاي نمونه گيري نفت ترش و نفت شيرين يكي از كارخانه هاي بهره برداري شركت ملي نفت ايران/*:m]
*] بررسي غلظت ذرات معلق و شاخص كيفيت هوا در محدوده (AQI) مركزي شهر تهران /*:m]
*]بررسي وضعيت سوخت روستايي و ارتباط آن با بيماريهاي مرتبط با آلودگي هوا در پنج شهرستان استان گيلان در سال 87/*:m]
*]بررسي ميزان آگاهي و نحوه همكاري مردم در بازيافت پلاستيك از زباله هاي خانگي شيراز سال 1386/*:m]
*]مقايسه كارآيي تصفيه پذيري شيرابه محل دفن همدان با استفاده از منعقد كننده هاي آلوم، پلي آلومينيوم كلرايد و سولفات فرو/*:m]
*]بررسي مقدار كمپوست توليد شده در كارخانه كمپوست/*:m]
*]مكان يابي جايگاه دفن پسماند در شهرستان سمنان با استفاده از مدل AHP و نرم افزار GIS/*:m]
*]بررسي مديريت پسماندهاي بيمارستاني در بيمارستانهاي شهر خرم آباد/*:m]
*]بررسي طرح بازيافت كاغذ و مقوا در شهر شيراز در سال 1387/*:m]
*]مديريت مواد زائد جامد صنعتي در شهركهاي صنعتي (مطالعه موردي: شهركهاي صنعتي بوعلي، ويان و لالجين استان همدان)/*:m]
*]بررسي وضعيت موجود دفع پسما ندهاي بيمارستاني در شهر اردبيل و ارائه راهكار مناسب جهت بهبود آن در سال 1388/*:m]
*]بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد مردم شهر طبس در زمينه مديريت مواد زايد جامد- 1386/*:m]/list:o]


ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست

بازگشت به “ارشد بهداشت محیط”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 0 مهمان