معرفی دکتر محمدرضا مسعودی نژاد

در این انجمن به معرفی اساتید در موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط بهداشت حرفه ای تصفیه آب تصفیه فاضلاب جزوه ارشد محیط زیست ایمنی میپردازید.

مدیر انجمن: naderloo

موضوع جدید ارسال پست
نمایه کاربر
ameneh
جدید
جدید
پست: 74
تاریخ عضویت: یک شنبه 25 دی 1390, 2:47 pm
حالت من: Ghamgin
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 78 دفعه
تشکر شده: 71 دفعه
تماس:

معرفی دکتر محمدرضا مسعودی نژاد

پست توسط ameneh »

نام و نام خانوادگي : محمدرضا مسعودي نژاد
آخرين مدرك تحصيلي:دکتری در رشته محیط زیست
تاريخ تولد : 1340
رتبه علمي : دانشيار
مقالات در مجلات داخلي و خارجي :
-1 مسعودي نژاد م.، مسعودنيا م. بررسي تجمع جيوه در بدن دلفين هاي اقيانوس آرام و اطلس . آب و محيط زيست سال
33- 1378 ،شماره 38 ، صفحات 36
-2 مسعودي نژاد . محمد رضا ، ايماندل . كرامت الله ، بررسي غلظت تانن در ميوه گونه هاي مختلف بلوط ايران ، مجله علمي
89- پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط زيست ،سال 1379 ، شماره 5و 6، صفحات 105
-3 مسعودي نژاد، م. ، طالبي ، ا.، صنعت آبكاري ، مشكلات و راهكارهاي زيست محيطي در آن ، مجله علمي و پژوهشي دانشكده
.27- بهداشت ، سال 1380 ، شماره 14 ، صفحات 39
-4 مسعودي نژاد ، م . ، اهميت حفاظت از درختان بلوط در راستاي كاربرد تانن در تصفيه فاضلاب صنعتي ، مجله علمي و
. 36 – پژوهشي دانشكده بهداشت ، سال 1381 ، شماره 15 ، سال دهم ، صفحات 23
-5 مسعودي نژاد ، م . ، سحري مقدم ، ن . ، تصفيه فاضلاب خانگي بوسيله گياه آپالاچين ، مجله علمي و پژوهشي دانشكده
. 34 – بهداشت ، سال 1381 ، شماره 16 ، سال دهم ، صفحات 27
-6 مسعودي نژاد ، م . مقايسه روشهاي مختلف استخراج تانن از ميوه گونه هاي مختلف بلوط ايران ، مجله علمي پژوهشي حكيم
88 - ، دوره 6 ، شماره 1 ، بهار 1382 ، صفحات 81
2
-7 مسعودي نژاد ، م . رضازاده آذري ، م . ، امكان سنجي كاربرد جوهر بلوط در حذف فلزات سنگين از فاضلاب صنايع آبكاري ،
مجله علمي و پژوهشي علوم پيراپزشكي ، دانشكده پيراپزشكي شهيد بهشتي ، تابستان 1382 ، سال اول ، شماره دوم ،
. صفحات 103 تا 111
-8 مسعودي نژاد، م.، يزدانبخش،م.، حذف كروم و نيكل از منابع آب آلوده به فاضلاب با استفاده از عصاره ميوه بلوط، مجله علمي
پژوهشي كومش، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان سمنان، پائيز 1383 ، جلد 6، شماره 1، صفحات 7 تا
.14
-9 مسعودي نژاد ، م.ر.، يزدانبخش، ا.ر.، محرابي، ي.، مقايسه راندمان حذف كروم، نيكل و كادميوم از فاضلابهاي صنعتي توسط كنترل
كننده ها پي اچ، مجله علمي پژوهشي حكيم، مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور، دوره 7، شماره 3، پاييز 1383 ، صفحات
.59 -52
در سال (MTBE) -10 مسعودي نژاد، م.، خطيبي، م.، بررسي احتمال آلودگي آبهاي زيرزميني شهر تهران به ميتل ترشري بوتيل اتر
. 1381 ، مجله علمي پژوهشي پژوهنده، فروردين ارديبهشت 1384 ، سال 10 ، شماره 43 ، صفحات 392 تا 397
-11 مسعودي نژاد، م.، خطيبي، م.، توليد انبوه و بهداشتي قارچهاي خوراكي توسط پكيج هاي تمام الكترو نيكي، مجله سيماي
23- محيط، كانون عالي گسترش فضاي سبز و حفظ محيط زيست ايران، تابستان 1385 ، سال سوم، شماره 18 ، صفحات 20
.
-12 عظيمي،ع.، ولي زاده،ب.، مسعودي نژاد،م.، صفرزاده،ع.، بررسي حذف كروم از پساب صنايع چرمسازي با استفاده از جوهر ميوه
، بلوط، مجله علمي پژوهشي محيط شناسي، دانشكده محيط زيست، دانشگاه تهران، سال سي و سوم، بهار 1386 ، شماره 41
.10- صفحات 5
13 - Massoudinejad, M.R., Manshouri,M., Yazdanbakhsh, A.R., Study on the reuse of Zamyad
factory wastewater treatment plant effluent in irrigation, Iran, J. Environ. Health, Sci. Eng., 2006,
Vol.3, No.4, Autumn, PP.285-288.
14- Massoudinejad, M.R., Rezazadeh Azary, M., Khatiby, M., Treatment of wastewater in plating
industry by chelate extraction method, Iran, J. Environ. Health, Sci. Eng., 2007, Vol.4, No.1, Winter,
pp.13-21.
15- Azari, M., Falaki, F., Massoudinejad,M.R., Assessment of Dioxin-like compounds released
From Iranian industries and municipalities, J. Res. Dis. Tho. Sur.Int and Tub., TANAFOS, 2007,
vol.6, No.3, pp. 56-64.
3
16- Massoudinejad, M.R., Manshouri, M., Khatibi, M., Adibzadeh, A., Amini, H., Hydrogen
sulfide Removal by thiobacillus thioparus Bacteria on seashell Bed Biofilters, Pakistan Journal
of Biological sciences, 2008, Vol.11,No.6, pp.920-924.
17- Azari, M.R., Massoudinejad, M.R., Motesadi, S., A new Sampler and Analysis method for
BTEX in ambient air, J. Res.Dis.Tho.sur.Int and Tub.TANAFOS, 2008,Vol.7,No.3,pp.47-52.
18- Azari,M.R., Ghadjari, A., Massoudinejad, M.R., Faghih Nasiree,N., Air borne Microbial
contamination of Dental units,J.Res.Dis.Tho.sur.Int and Tub.TANAFOS, 2008, Vol.7, No.2,
pp.54-57.
-19 مسعودي نژاد ،م.ر. ، ليلي ، م.، اديب زاده، ا . ، خطيبي، م.، بررسي تاثير مواد پر كننده در ستونهاي بيو فيلتري بر سولفيد هيدروژن
.، هوا ، مجله علمي پژوهشي پژوهنده ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،سال سيزدهم ، شماره 5 ، پي در پي 65 ، آذر و دي 1387
. صفحات 405 تا 415
20 - سوري ، ح . ، عيني ، ا . ، موحدي نژاد ، ع . ، مسعودي نژاد ، م . ر . ، ارايه الگوي عملي نقشه سياست گذاري در سوانح
. ترافيكي كشور در سال 1387 ، مجله علمي پژوهشي حكيم ، دوره 12 شماره 3 پاييز 1388 ، صفحات 1 تا 10
-21 مسعودي نژاد ، م. ر . ، منشوري ، م . ، خطيبي ، م . ، طراحي ، ساخت و ارزيابي تله هاي الكترونيكي به منظور كنترل جمعيت
مو شها ، مجله علمي پژوهشي سلامت ومحيط ، فصلنامه علمي پژوهشي انجمن علمي بهداشت محيط ايران ،دوره 3 ،شماره 30 ، پائيز
. 1389 صفحات 347 تا 358
-22 منصوري ، ن، مسعودي نژاد ، م . ر . ، اصيليان ، ح . ، مفرشي ، آ . ، اثر پارامترهاي مختلف بر توان جذبي زئوليت طبيعي
كلينو پتيلوليت براي حذف گاز دي اكسيد نيتروژن، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه بهبود ، سال چهاردهم
. ،شماره سوم ،پائيز 1389 ، صفحات 197 تا 205
-23 مسعودي نژاد ، م. ر. ، آموزگار ، م.ع. ، اديب زاده ، ا . ، خطيبي ، م. ، ليلي ، م . ، بررسي امكان سازگار نمودن با كتري تيو
، از هوا ، مجله علمي پژوهشي انجمن زيست شناسي ايران ، جلد 23 (H2S) باسيلوس تيو پاروس در حذف هيدروژن سولفوره
. 808 - 1389 صفحات 799 ، شماره 6
24-Ainy , E. , Soori , H. , Nasermoadeli ,A. , Movahedi , M . ,Mehmandar , M.R. , Mahfozphoor
, S. , Massoudinejad , M . R . , et al . , Association of provisional driver licensing intervention
by police with changes in incidence and severity of road traffic injuries in Iran , J. , Injury
Prevention , Volume16 , Issue 1 , A3 doi : 10 . 1136 / ip . 2010, 29215/9
4
25 - Movahedi M. , Soori , H. Nasermoadeli , A. , Ainy , E. ,Mehmandar , M.R.
Massoudinejad M.R. , Hatam Abady., H . R . , Association of mandatory seat belt use
legislations intervention by traffic police with changes in road traffic injuries in Iran , J. , Injury
Prevention , Volume16 , Issue 1 , A3 doi : 10 . 1136 / ip . 2010, 29215/9 .
-26 سوري ، ح . ، ناصر معدلي ، ع . ، عيني ، ا . ، موحدي ، م . ، مهماندار ، م . ر . ، مسعودي نژاد ، م . ر . ، تاثيراجراي قانون
اجباري شدن كمربند ايمني در مرگ ناشي از سوانح ترافيكي كشور ، مجله علمي و پژوهشي حكيم ، شماره اول ، دوره دوازدهم ،
. 54 - بهار 1388 ، صفحات 48
27-Nasermoadeli , A. , Soori , H. , Movahedi , M . ,A. , Mehmandar , M.R. , Ainy , E. ,
Hatamabadi ,H . R . , Azari , M . , Mahfozphoor , S. ,Vafaee, R. , Massoudinejad , M . R . ,
Association of a few interventions by police with changes in traffic injuries in Iran , traffic
injuries in Iran , J. , Injury Prevention , Volume16 , Issue 1 , A4-A5 doi : 10 . 1136 / ip .
2010, 29215/15 .
28- Soori , H. , Royanian , M. , Ainy , E. , Movahedinejad , A . , Movahedi , M . ,
Mahfozphoor , S. , Hatamabadi ,H . R . , Vafaee, R. , Massoudinejad , M . R . , Political
Mapping study and a practical model presentation on pertaining to the state of road traffic
Injury in Iran 2008-2009 , J. , Injury Prevention Volume16 , Issue 1 , A1 doi : 10 . 1136 / ip .
2010, 29215/3 .
29- Soori , H. , Royanian , M. , Ainy , E. , Movahedinejad , A . , Movahedi , M . ,
Mahfozphoor , S. , Hatamabadi ,H . R . , Vafaee, R. , Massoudinejad , M . R . ,Road traffic
injuries in I . R . IRAN : the role of interventions implemented by traffic police , J. , Injury
Prevention , Volume16 , Issue 1 , A3 doi : 10 . 1136 / ip . 2010, 29215/10 .
-30 چاوشي ، بهنام ، مسعودي نژاد ، محمد رضا ، اديب زاده ، امير ، ارزيابي ميزان انتشار و ضريب انتشار ( فاكتور انتشار ) گاز
دي اكسيد گوگرد از خروجي هاي پالايشگاه نفت تهران ، مجله علمي پژوهشي سلامت و محيط ، فصل نا مه انجمن علمي بهداشت
. محيط ايران ، دوره چهارم ، شماره دوم ، تابستان 1390 ، صفحات 233 تا 244
**********************
مقالات در كنگره هاي داخلي و خارجي :
-1 مسعودي نژاد م .، رابطه جايگاههاي توزيع بنزين در تهران با تجمع سرب در هوا، خاك و گياهان اطراف . سمينار آلودگي هوا در
. دانشگاه علوم پزشكي تهران ، 1369
-2 مسعودي نژاد م . بررسي اثرات سرب بر روي خون كارگران شاغل در پمپ بنزينهاي تهران . دومين كنگره پژوهشي نفت و گاز
. پتروشيمي در تهران، 1369
5
-3 مسعودي نژاد م . پراكنش سرب در هوا، خاك و گياهان محيط اطراف پمپهاي بنزين در تهران . سومين كنگره پژوهشي نفت و
گاز و پتروشيمي در تهران ، 1370
-4 مسعودي نژاد م . نقش تاثيرات همزمان مخلوط لجن فعال و پودر كربن فعال در تصفيه فاضلاب شهري . سمينار شهر و شهرداري ،
بهداشت و سلامتي در شيراز ، 1371
-5 مسعودي نژاد م . شجاعي .ح . بررسي آلودگي نمك توليدي از درياچه مهارلو و تاثيرات آن در تهيه نان و تصفيه آب شيراز . سمينار
كشوري بهداشت محيط در دانشگاه علوم پزشكي تهران 1374
-6 مسعودي نژاد م.، ايماندل ك . بررسي غلظت تانن در ميوه گونه اي مختلف بلوط ايران . اولين همايش تربيت نيروي انساني در
دوره هاي دكتراي تخصصي ، تهران ، 30 لغايت 31 مردادماه 1379
-7 مسعودي نژاد ، م. ايماندل ، ك. ياسا ، ن .، مقايسه روشهاي مختلف استخراج تانن از ميوه گونه هاي مختلف بلوط ايران ، اولين
همايش بين المللي طب سنتي و مفردات پزشكي ، تهران ، 16 لغايت 19 آبان ماه 1379
-8 مسعودي نژاد. محمد رضا ، رضا زاده آذري . منصور ، امكان سنجي كاربرد جوهر بلوط در حذف فلزات سنگين از فاضلاب صنايع
. آبكاري ، چهارمين همايش كشوري بهداشت محيط ، يزد ، 15 لغايت 17 آبان ماه 1380
، pH -9 مسعودي نژاد،م. يزدانبخش ، ا.، مقايسه راندمان حذف كروم ، نيكل و كادميوم از فاضلابهاي صنعتي توسط كنترل كننده هاي
. پنجمين همايش كشوري بهداشت محيط ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران ، 4 لعايت 6 آبان ماه 1381
-10 مسعودي نژاد ، م. يزدانبخش ، ا. حذف كروم و نيكل از منابع آبهاي زير زميني آلوده به فاضلاب با استفاده از عصاره ميوه بلوط ،
اولين كنگره پيشگيري از بيماريهاي غير واگير، مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم ، 7 لغايت 10 آبان ماه 1381
، در سال 1381 (MTBE) -11 مسعودي نژاد، م.، خطيبي، م.، بررسي احتمال آلودگي آبهاي زيرزميني شهر تهران به متيل شري بوتيل اتر
. 17 آبان ماه 1384 - هشتمين همايش ملي بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشكي تهران، 19
-12 مسعودي نژاد, م., مخاطرات ناشي از بنزنهاي بدون سرب بر سلامتي انسان و محيط زيست, اولين كنگره ملي محيط زيست , شغل و
. سرطان در ايران, تهران مجتمع بيمارستاني امام خميني, 6 لغايت 8 خرداد ماه 1385
-13 مسعودي نژاد، م.، خطيبي، م.، اديب زاده،ا.، اميني، ح.، ارزيابي كارائي كمپوست در حذف هيدروژن سولفوره از هوا در مقياس آزمايشگاهي،
. اولين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست، دانشكده فني دانشگاه تهران ، 21 خرداد ماه 1386
-14 مسعودي نژاد، م.، يزدانبخش،ا.، خطيبي، م.، حذف رنگ از فاضلاب صنايع نساجي پلي اكريليك به روش اكسيداسيون با كلر، اولين
. كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست، دانشكده فني دانشگاه تهران ، 21 خرداد ماه 1386
، -15 مسعودي نژاد ، م.، خطيبي ، م.، بررسي سندرم بيماريهاي ساختمان ، اولين كنگره كنترل عفونتهاي بيمارستاني، كد 11027242
. 18 آبان ماه 1386 – دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، 16
-16 مسعودي نژاد، م.، خطيبي، م.، اديب زاده،ا.، حذف هيدروژن سولفوره توسط بيوفيلتر حاوي باكتري تيوباسيلوس تيوپاروس در بستري از
. گوش ماهي، دهمين همايش ملي بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشكي همدان، 8 لغايت 10 آبان ماه 1386
6
-17 مسعودي نژاد، م.، خطيبي، م.، كنترل آلودگي هوا در دامداري ها و مرغداري هاي روستايي با استفاده از بيوفيلترهاي زيستي، اولين
همايش ملي حفاظت محيط زيست و توسعه پايدار روستايي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم، 7 لغايت 8 اسفند ماه
.1386
-18 مسعودي نژاد،م.، توسعه كشت قارچهاي دكمه اي از لحاظ كمي در مناطق مختلف كشور، اولين همايش ملي زيست شناسي گياهي،
. دانشگاه پيام نور مركز تالش، 23 لغايت 25 مرداد ماه 1387
-19 مسعودي نژاد،م.، رضازاده آذري،م.، كاهش شاخصهاي آلودگي فاضلاب صنايع نساجي به منظور امكان سنجي تصفيه بيولوژيك آن، اولين
. همايش منطقه اي نقش ميكروارگانيسم ها در صنايع كاربردي كشور، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال، 22 آبان ماه 1387
-20 مسعودي نژاد،م.، حذف آلايندهاي گازي از معادن توسط فيلترهاي كربن اكتيو، هشتمين همايش ايمني، بهداشت و محيط زيست در
. 7 آذرماه 1387 - معادن و صنايع معدني، مركز همايشهاي بين المللي صدا و سيما، شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران، 5
-21 مسعودي نژاد، م.، افزايش كيفيت بهداشتي و غذائي قارچهاي خوراكي توليد شده توسط پكيجهاي تمام الكترونيك، دومين كنفرانس ملي
. 12 آذرماه 1387 - غذاي فراسودمند، دانشگاه تربيت مدرس، مركز همايشهاي كانون پرورش فكري، 11
-22 مسعودي نژاد، م.، فلاح زاده ، ر . ، ساخت نرم افزار شبيه ساز و محاسبه گر پارامترهاي هيدروليكي ، چهارمين همايش و نمايشگاه
. 12 آبان ماه 1389 - مهندسي محيط زيست ،دانشگاه تهران ، 8
-23 مسعودي نژاد، م.، فلاح زاده ، ر . ، استفاده از نرم افزار ها با محيط مجازي به منظور آموزش فرايند تصفيه آب در محيط هاي شهري،
. 12 آبان ماه 1389 - چهارمين همايش و نمايشگاه مهندسي محيط زيست ،دانشگاه تهران ، 8
-24 مسعودي نژاد ، م . ، آقاياني ، ا . ، علينژاد ، ع . ، بررسي كاربرد الكترودهائي با پوشش آئروژل كربني براي حذف ف لزات سنگين از
. محلولهاي آبي ، همايش ملي آب با رويكرد آب پاك ، دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور ) ، 11 لغايت 12 اسفند 1389
-25 فلاح زاده ، ر . ع . ، مسعودي نژاد ، م . ر . ، فرح زادي م. ه. ، پور سيد ، س. م. ، استفاده از فن آوري هاي زيست پالايي جهت اصلاح
خاك اطراف مخازن ذخيره آب و حفاظت در برا بر آلودگي هاي محيطي ، اولين كنفرانس بين المللي بتن هاي ناتراوا مخازن ذخيره آب
. شرب ، شركت آب و فاضلاب استان گيلان ، 25 لغايت 27 خرداد ماه 1390
26- Soori , H. , Massoudinejad , M . R . , Ainy , E. , Rezazadeh Azari , M . ,Reviewing rules and
regulations of RTLs by focusing on opportunities and weaknesses of rules , 10th National
conference on injury prevention and safety promotion , Brisbane convention and exhibition center
, 2-4 november 2011.
-27 يزدانبخش ، ا . ، مسعودي نژاد ، م . ر . ، آقاياني ، ا . ، مهدي پور ، ف . ، قنبري ، ف . ، بررسي قابليت استفاده از فرايند انعقاد و
در حذف آلاينده ها از محلولهاي آبي ، چهاردهمين همايش ملي بهداشت محيط – يزد آبان ماه ( ECF ) شناور سازي الكتريكي
. 1390
با نام الكترو مدكس توسط شركت پاك SOW -28 فلاح زاده ، ر . ع . ، مسعودي نژاد ، م . ر . ، قديريان ، بومي سازي توليد كننده
. زيست پژوه ، چهاردهمين همايش ملي بهداشت محيط – يزد آبان ماه 1390
7
*********************
تاليفات
-1 مسعودي نژاد ، م. ، خاني ، م. ، منشوري ، م . ، نقشه برداري چاپ اول ، ديبا گران كتاب ، تهران ، 1377
-2 مسعودي نژاد ، م. ، عمل صالح ، 1.، رفعت بخش ، م.، ا نگليسي براي دانشجويان رشته بهداشت محيط زيست، انتشارا ت سمت ،
. تهران ، چاپ سوم 1383
. -3 مسعودي نژاد،م، خاني، م، منشوري، م، نقشه برداري تكميلي با تجديد نظر، ديباگران كتاب تهران، چاپ هشتم، دي ماه 1383
. -4 اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كشور, كتاب جامع بهداشت عمومي, ويراست دوم, سه جلد, انتشارات ارجمند, 1385
-5 اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، مباني كنترل عفونت هاي بيمارستاني، انتشارات مركز تحقيقات عفوني
اطفال ، آبان ماه 1386
-6 اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، و مركز تحقيقات ارتقاء ايمني، راهنماي آموزش عملي پيشگيري از سوانح
. ترافيكي، تأليف دنيش موهان و همكاران، ناشر دفتر تحقيقات كار بردي پليس راهنمايي، چاپ اول 1387
. -7 مسعودينژاد، م.، فلاحزاده، ر.، اصول تصفيه و بهرهبرداري از منابع آب به روش پويانمائي، انتشارات حفيظ، چاپ اول 1388
-8 مسعودي نژاد ، م . ، مديريت روشهاي مهندسي در اصلاح ساختار محيط به منظور كنترل حوادث ناشي از ترافيك ،
. انتشارات پرهام ،چاپ اول 1389
**********************
-9 طرحهاي تحقيقاتي
-1 همكارطرح : مسعودي نژاد ، محمد رضا، مجري طرح : غياث الدين ، م . بررسي سرب در محيط تهران . اعتبار دهنده : انستيتو
تحقيقات علوم بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تهران، مجل اجرا : تهران ، تاريخ شروع 1367 ، تاريخ خاتمه : . 1368
-2 مجري طرح : مسعودي نژاد ، محمد رضا ، همكار طرح : شجاعي ، ح. بررسي آلودگي نمك توليدي از درياچه مهار لو در اثر تخليه
فاضلاب شهر شيراز اعتبار دهنده : دانشگاه علوم پزشكي شيراز ، محل اجرا : شيراز ، تاريخ شروع : 1371 ، تاريخ خاتمه 1373
-3 مجري طرح: مسعودي نژاد ، محمد رضا، همكاران طرح: رضا زاده آذري ، منصور و ايماندل ، كرامت الله ، عنوان : امكان سنجي كاربرد
جوهر بلوط در حذف فلزات سنگين از فاضلاب صنايع آبكاري ، سازمان اعتبار دهنده : معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،
80/5/ 78 تاريخ خاتمه 13 /5/ تاريخ تصويب طرح 13
8
در لجن فعال با محيط رشد UASB -4 همكار طرح : مسعودي نژاد ، محمد رضا ، مجري طرح : يزدانبخش . احمد رضا ، بررسي كارائي راكتور
چسبيده جهت حذف فنول از فاضلاب ، سازمان اعتبار دهنده: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تاريخ تصويب طرح
82/12/ 80/12/5 تاريخ خاتمه 5
5 – مجري طرح : مسعودي نژاد ، محمد رضا ، بررسي احتمال آلودگي منابع آب زيرزميني شهر تهران به ( ميتل - ترشري – بوتيل اتر )
81 تاريخ خاتمه / 12 / در سال 1382 ، سازمان اعتبار دهنده ، مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور ، تاريخ تصويب طرح 25 ( MTBE)
82 / 12 / طرح 25
، 6 – مجري طرح : مسعودي نژاد ، محمد رضا ، طراحي سيستم انتقال و توزيع آب مجتمع آبرساني آلوئك در منطقه ورامين ، در سال 1381
. سازمان اعتباردهنده : شركت آب و فاضلاب روستائي ، تاريخ تصويب طرح اسفند 81 تاريخ خاتمه طرح اسفند 82
7 – مجري طرح : مسعودي نژاد ، محمد رضا ، طراحي سيستم انتقال و توزيع آب مجتمع آبرساني شمشك در منطقه شهرستان شميرانات ،
. در سال 1382 ، سازمان اعتباردهنده : شركت آب و فاضلاب روستائي ، تاريخ تصويب طرح خرداد 82 تاريخ خاتمه طرح خرداد 83
8 – مجري طرح : مسعودي نژاد ، محمد رضا ، طراحي تصفيه خانه فاضلاب صنايع رنگ و نساجي تافتريس ، در منطقه تاكستان ، درسال
83 / 10 / 82 تاريخ خاتمه طرح 25 / 10 / 1383 ، سازمان اعتباردهنده : شركت نساجي و رنگرزي تافتريس ، تاريخ تصويب طرح 25
-9 مجري طرح: مسعودي نژاد, محمد رضا مطالعات تعيين حريم بهداشتي چاههاي آب شيرين, روستاهاي تابعه استان تهران، ساو جبلاغ ،در
سال 1383 , سازمان اعتبار دهنده: شركت آب و فاضلاب روستائي استان تهران, تاريخ تصويب طرح تيرماه 1383 ، تاريخ خاتمه طرح تيرماه
1384.
-10 مجري طرح: مسعودي نژاد محمدرضا، همكار طرح: خطيبي م.، طراحي و ساخت فيلترهاي زيستي حاوي باكتري تيوباسيلوس تيوپاروس
به منظور حذف هيدروژن سولفوره از هوا در بستري از كمپوست و زغال فعال، سازمان اعتباردهنده: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي
شهيد بهشتي، تاريخ تصويب طرح مهر 84 تاريخ خاتمه طرح اسفند . 85
-11 مجري طرح: مسعودي نژاد محمدرضا، مطالعه، طراحي، ساخت و بهره برداري از تله هاي الكترونيكي به منظور كنترل جمعيت موشها، در
85 تاريخ خاتمه طرح /12/ سال 1386 ، سازمان اعتباردهنده: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تاريخ تصويب طرح 1
.86/11/30
-12 مجري طرح: مسعودي نژاد، م.ر.، طراحي سيستم آبياري تحت فشار جهت فضاي سبز با استفاده از پساب انساني تصفيه شده كارخانه
.86/5/ 86 ، تاريخ خاتمه طرح: 31 /2/ زامياد، سازمان اعتباردهنده: شركت زامياد، تاريخ تصويب طرح: 31
-13 مجري طرح: مسعودي نژاد، م.ر.، طراحي و ساخت نمونه دستگاه توليد اكسيژن از هواي محيط براي مصارف پزشكي با استفاده
از مكانيسم الك مولكولي در مقياس نيمه صنعتي، در سال 1386 ، سازمان اعتباردهنده: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، مركز
.86/12/ 85 ، تاريخ خاتمه طرح 28 /12/ ملي تحقيقات علوم و تكنولوژي پزشكي، تاريخ تصويب طرح 28
-14 مجري طرح: مسعودي نژاد، م.ر.، طراحي ساخت و ارزيابي دستگاه گندزدايي آب به روش الكتروليز، در سال 1386 ، سازمان
.88/3/ 86 ، تاريخ خاتمه طرح 11 /9/ اعتباردهنده: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تاريخ تصويب طرح 11
9
-15 همكار طرح: مسعودي نژاد، م.ر.، مجري طرح: سوري، ح.، بررسي تحليل ها و فرصت ها و موانع قانوني موجود در كنترل
سوانح ترافيكي كشور، در سال 1387 ، سازمان اعتبار دهنده: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و پليس
87/9/ 86 تاريخ خاتمه طرح: 22 /7/ راهنمائي و رانندگي ناجا، تاريخ تصويب طرح 22
-16 مجري طرح: مسعودينژاد، م.ر.، همكار طرح، كياكجوري، ر.، طراحي و ساخت دستگاه سختيگير زئوليتي در مقياس كوچك،
در سال 1388 ، سازمان اعتبار دهنده: شركت آب و فاضلاب روستايي استان تهران و معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي
.88/8/ 87 تاريخ خاتمه طرح: 15 /8/ شهيد بهشتي، تاريخ تصويب طرح 15
-17 مجري طرح: مسعودينژاد، م. ر.، همكار طرح: بهجتي، م.، بررسي راندمان حذف آمونياك از هواي محيطهاي آلوده از طريق
به كارگيري بيوفيلترهاي زيستي حاوي باكتري نيتروزو موناس اروپا در مقياس پايلوت، سازمان اعتبار دهنده : معاونت
.90/11/ 89 تاريخ خاتمه طرح: 15 /11/ پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تاريخ تصويب طرح 15
-18 مجري طرح: مسعودينژاد، م. ر. ،: بررسي نم كزدايي آب هاي شور و لب شور با استفاده از فناوري آئروژل كربني و مقايسه
آن با روش الكتروليز ، سازمان اعتبار دهنده: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تاريخ تصويب طرح
.90/2/ 89/7/1 تاريخ خاتمه طرح: 31
-19 مجري طرح: مسعودينژاد، م. ر. ،: بررسي بيو آئروسل ها در هواي توالت هاي ايراني در بخش هاي مختلف بيمارستاني ،
89 تاريخ خاتمه /1/ سازمان اعتبار دهنده: مركز تحقيقات ارتقاء ايمني و پيشگيري از مصدوميتها ، تاريخ تصويب طرح 15
.90/1/ طرح: 15
********************************************************************************************************
برگرفته از:http://www.cv.sbmu.ac.ir/Lists/List2/Di ... spx?ID=142


چه زیباست بخاطر تو زیستن ...و برای تو ماندن... به پای تو بودن... و به عشق تو سوختن !
eslamazizi
جدید
جدید
پست: 23
تاریخ عضویت: شنبه 16 بهمن 1389, 12:00 am
تشکر کرده: 20 دفعه
تشکر شده: 10 دفعه
تماس:

Re: معرفی دکتر محمدرضا مسعودی نژاد

پست توسط eslamazizi »

آرزوی موفقیت بیشتر برای آقای دکتر مسعودی نژاد را دارم.
نمایه کاربر
sara_mokh262
جدید
جدید
پست: 1
تاریخ عضویت: یک شنبه 15 بهمن 1391, 6:21 pm
تشکر شده: 1 دفعه
تماس:

Re: معرفی دکتر محمدرضا مسعودی نژاد

پست توسط sara_mokh262 »

متاسفانه آقای دکتر کسالت دارن و تو دانشکده نیستن :(
آرزوی سلامتی داریم براشون
نمایه کاربر
ameneh
جدید
جدید
پست: 74
تاریخ عضویت: یک شنبه 25 دی 1390, 2:47 pm
حالت من: Ghamgin
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 78 دفعه
تشکر شده: 71 دفعه
تماس:

Re: معرفی دکتر محمدرضا مسعودی نژاد

پست توسط ameneh »

sara_mokh262 نوشته شده:متاسفانه آقای دکتر کسالت دارن و تو دانشکده نیستن :(
آرزوی سلامتی داریم براشون


سلام
اقای دکتر دیروز برگشتند دانشکده
فوق العاده خوشحال شدم وقتی ایشون رو دیدم.خدا رو شکر که سلامتی شون رو به دست اوردند و برگشتند.
امیدوارم همیشه سلامت و تندرست باشند.
چه زیباست بخاطر تو زیستن ...و برای تو ماندن... به پای تو بودن... و به عشق تو سوختن !
نمایه کاربر
payammohamadi79
جدید
جدید
پست: 59
تاریخ عضویت: چهار شنبه 2 آذر 1390, 2:13 pm
حالت من: Badhal
محل اقامت: شیراز
تشکر کرده: 46 دفعه
تشکر شده: 23 دفعه
تماس:

Re: معرفی دکتر محمدرضا مسعودی نژاد

پست توسط payammohamadi79 »

خب خدارو شکر ایشون به گردن همه ما شاگردا حق دارن.حقیقتا استاد زحمتکش و البته باسوادی هستن
من کس نمیدانم جز او...
نمایه کاربر
takab
جدید
جدید
پست: 1
تاریخ عضویت: دو شنبه 19 تیر 1391, 10:14 am
تشکر کرده: 1 دفعه
تماس:

Re: معرفی دکتر محمدرضا مسعودی نژاد

پست توسط takab »

خدارو شکر که برگشتن ولی خدای خیلی سخت گیر ، دیرور تا برگشت کلی به ما گیر داد که نقشه تهیه کنید و......
نمایه کاربر
payammohamadi79
جدید
جدید
پست: 59
تاریخ عضویت: چهار شنبه 2 آذر 1390, 2:13 pm
حالت من: Badhal
محل اقامت: شیراز
تشکر کرده: 46 دفعه
تشکر شده: 23 دفعه
تماس:

Re: معرفی دکتر محمدرضا مسعودی نژاد

پست توسط payammohamadi79 »

ina hamash mishan khatereye khoob!man in dorano gozarondam
من کس نمیدانم جز او...
موضوع جدید ارسال پست

بازگشت به “معرفی اساتید”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 1 مهمان