راهنمای استقرار و توسعه سیستم مدیریت

در این انجمن به سیستم مدیریت HSE در موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط بهداشت حرفه ای تصفیه آب تصفیه فاضلاب جزوه ارشد محیط زیست ایمنی میپردازید.

مدیر انجمن: naderloo

farda
جدید
جدید
پست: 6
تاریخ عضویت: پنج شنبه 22 مهر 1389, 12:00 am
تشکر شده: 6 دفعه
تماس:

راهنمای استقرار و توسعه سیستم مدیریت

پست توسط farda »

center]<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>/center]center]<o:p> </o:p>/center]center]<o:p> </o:p>/center]center]<o:p> </o:p>/center]center]<o:p> </o:p>/center]<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
center]راهنمای استقرار و توسعه سیستم مدیریت<o:p></o:p>/center]center]COLOR=#NaNNaNNaN]بهداشت/COLOR]، COLOR=#NaNNaNNaN]ایمنی/COLOR] و COLOR=#NaNNaNNaN]محیط زیست/COLOR] <o:p></o:p>/center]center]

(COLOR=#NaNNaNNaN]H/COLOR]COLOR=#NaNNaNNaN]S/COLOR]COLOR=#NaNNaNNaN]E/COLOR]-MS)


<o:p></o:p>
/center]


center]فهرست<o:p></o:p>/center]TABLE]TR]TD]center]عنوان<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]صفحه<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]مقدمه<o:p></o:p>/TD]TD]center]3<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]هدف و دامنه شمول<o:p></o:p>/TD]TD]center]3<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]مدلHSE-MS<o:p></o:p>/TD]TD]center]4<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]ساختار این سند<o:p></o:p>/TD]TD]center]4<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]اصطلاحات<o:p></o:p>/TD]TD]center]5<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]خلاصه اجرایی از مدل HSE-MS<o:p></o:p>/TD]TD]center]5<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]عناصر کلیدی HSE-MS<o:p></o:p>/TD]TD]center]5<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]1.

تعهد و رهبری<o:p></o:p>/TD]TD]center]

6<o:p></o:p>
/center]/TD]/TR]TR]TD]2.

خط مشی و اهداف استراتژیک<o:p></o:p>/TD]TD]center]

6<o:p></o:p>
/center]/TD]/TR]TR]TD]3.

سازمان، منابع و مستندسازی<o:p></o:p>/TD]TD]center]

7<o:p></o:p>
/center]/TD]/TR]TR]TD]3-1- ساختار سازمانی و مسوولیتها<o:p></o:p>/TD]TD]center]7<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]3-2- نماینده (نمایندگان) مدیریت<o:p></o:p>/TD]TD]center]7<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]3-3- منابع<o:p></o:p>/TD]TD]center]8<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]3-4- شایستگی و صلاحیت<o:p></o:p>/TD]TD]center]8<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]3-5- پیمانکاران<o:p></o:p>/TD]TD]center]9<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]3-6- ارتباطات<o:p></o:p>/TD]TD]center]10<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]3-7-مستندسازی و کنترل مستندات<o:p></o:p>/TD]TD]center]11<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]4.

ارزیابی و مدیریت ریسک<o:p></o:p>/TD]TD]center]

12<o:p></o:p>
/center]/TD]/TR]TR]TD]4-1- شناسایی خطرات و اثرات آنها<o:p></o:p>/TD]TD]center]13<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]4-2- ارزیابی<o:p></o:p>/TD]TD]center]13<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]4-3-ثبت خطرات و اثرات آنها<o:p></o:p>/TD]TD]center]14<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]4-4- اهداف و معیارهای عملکرد<o:p></o:p>/TD]TD]center]14<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]4-5- اقدامات کاهش ریسک<o:p></o:p>/TD]TD]center]14<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]5.

طرح ریزی<o:p></o:p>/TD]TD]center]

15<o:p></o:p>
/center]/TD]/TR]TR]TD]5-1- کلیات<o:p></o:p>/TD]TD]center]16<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]5-2- یکپارچگی سرمایه<o:p></o:p>/TD]TD]center]16<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]5-3- روشهای اجرایی و دستورالعمل های کاری<o:p></o:p>/TD]TD]center]16<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]5-4- مدیریت تغییر<o:p></o:p>/TD]TD]center]16<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]5-5- طرح ریزی شرایط اضطراری و غیر مترقبه<o:p></o:p>/TD]TD]center]17<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]6.

اجرا و پایش<o:p></o:p>/TD]TD]center]

18<o:p></o:p>
/center]/TD]/TR]TR]TD]6-1- فعالیتها و وظایف<o:p></o:p>/TD]TD]center]18<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]6-2- پایش<o:p></o:p>/TD]TD]center]18<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]6-3- سوابق<o:p></o:p>/TD]TD]center]19<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]6-4- عدم انطباق و اقدام اصلاحی<o:p></o:p>/TD]TD]center]19<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]6-5- گزارش رویدادها<o:p></o:p>/TD]TD]center]20<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]6-6- پیگیری رویدادها<o:p></o:p>/TD]TD]center]20<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]7.

ممیزی و بازنگری<o:p></o:p>/TD]TD]center]

20<o:p></o:p>
/center]/TD]/TR]TR]TD]7-1- ممیزی<o:p></o:p>/TD]TD]center]20<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]7-2- بازنگری<o:p></o:p>/TD]TD]center]21<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]تعاریف<o:p></o:p>/TD]TD]center]22<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]/TABLE]


COLOR=#NaNNaNNaN]مقدمه<o:p></o:p>/COLOR]
فعاليتهاي اكتشاف و توليد نفت و گاز با قوانين و مقررات زيادي در مورد مسائل ايمني و بهداشت حرفه‌اي

1]

(
OHS

) روبرو مي‌باشند. تمامي فعالين عرصه

2]

HSE

داراي يك استراتژي
OHS

ويژه خود مي‌باشند تا قوانين و مقررات مذكور را تأمين نمايند و سيستم مديريت ايمني

3]

(
SMS

) جزء اصلي اين استراتژيها را تشكيل مي‌دهند.<o:p></o:p>

راهنماي اجرايي نظام مديريت ايمني (SMS

) توسط شركتهاي مختلف و همچنين مراجع بين‌المللي و ملي ايجاد و توسعه يافته است. شناخت وسيعي در زمينه منافع نگرشهای هدفمند و هدفدار به مقوله ايمني وجود دارد كه بعنوان اصل اوليه در نگرش
SMS

مطرح مي‌باشد. اين اصل در اصول اساسي استاندارد بين‌المللي سيستمهاي كيفيت
ISO 9000

بكار گرفته شده است.<o:p></o:p>

بطور مشابه، جنبه‌هاي زيست محيطي در مواجهه با قوانين و مقررات زيادي هستند و سيستم‌هاي مديريت زيست محيطي

(EMS)


بعنوان عامل كنترلي و مديريتي اثرات زيست محيطي بكار مي‌روند.<o:p></o:p>

اگرچه اختلافات مهمي در مرحله اجرايي در موضوعات ايمني و زيست محيطي وجود دارد، اما مديريت ايمني و زيست محيطي تمايل به همگرايي و حركت بسوي مدل پيشنهادي ISO 9000

دارند.<o:p></o:p>

شركت هاي معتبر نفتي جهان كليه فعاليتهاي مربوط به سه بخش بهداشت، ايمني و محيط زيست را بطور همزمان و تحت يك مديريت دنبال مي‌كنند. الزامات بهداشت، ايمني و حفاظت از محيط زيست هميشه با هم هماهنگي ندارند. بعنوان مثال، تدابير ضروري جهت حفاظت ازكاركنان در مواقع اضطراري، ممكن است تأثيرات سوء زيست محيطي داشته باشد و بالعكس. بهر حال با ملاحظه همزمان موضوعات ايمني، بهداشت و محيط زيست چارچوبي فراهم مي‌آيد تا ضمن برقراري تعادل فني و اقتصادي بين اين موضوعات، بتوان مشكلات مربوطه را برطرف نمود.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
COLOR=#NaNNaNNaN]هدف و دامنه شمول:<o:p></o:p>/COLOR]
راهنماي نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست جهت موارد زير تهيه گرديده است: <o:p></o:p>
1 مقام موضوعات مربوط به بهداشت، ايمني و محيط زيست

(HSE)


را در يك مجموعه واحد جمع آوري و بيان كرده است.<o:p></o:p>

2 در تمامي فعاليتهاي مربوط به اكتشاف، توليد، فراورش و توزيع نفت و گاز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.<o:p></o:p>
3 با وجود غيراختصاصي بودن موضوعات، قابل انطباق با فعاليت شركت‌ها و فرهنگ‌هاي مختلف مي‌باشد.<o:p></o:p>
4 نقش پيمانكاران اصلي و فرعي را شناسايي و تصديق نموده و قابل انطباق با فعاليتهاي آنهاست.<o:p></o:p>
5 تسهيل فعاليتهاي عملياتي در داخل چارچوب الزامات قانوني <o:p></o:p>
6 تسهيل ارزيابي فعاليتهاي عملياتي نسبت به استانداردهاي بين‌المللي مربوطه <o:p></o:p>
در اين راهنما، عناصر مورد نياز براي توسعه، استقرار، حفظ و نگهداري يك نظام مديريت ، بهداشت، ايمني محيط زيست

(HSE-MS)


تشريح مي گردد. اين راهنما، الزامات عمكلردي ويژه‌اي را مشخص ننموده است، اما پيشنهاد شده است كه شركتهاي مختلف خط مشي ها و اهداف خودشان را با در نظر گرفتن اطلاعات بدست آمده از خطرات بارز و تأثيرات زيست محيطي فعاليتهاي عملياتي شان، تنظيم نمايند.<o:p></o:p>

اين راهنما مي‌توان بعنوان الگويي براي شركتهاي عملياتي و يا پيمانكاري كه بدنبال كسب اطمينان و اعتماد براي خود و يا ديگران (مراجع قانوني، همسايگان، همكاران، مشتريان، بيمه گران) در مورد انطباق با خط‌مشي‌هاي HSE

موجود در يك نظام مديريت بر مبناي هدف هستند، بكار رود. بعلاوه، اين راهنما به منظور پشتيباني و بهره‌گيري از (و نه جايگزيني) روشها و نظامهاي مؤثر، كارا و منطقي جاري مي‌باشد.<o:p></o:p>

عبارت «شركت بايستي نسبت به برقراري روشهاي اجرايي و ... اقدام نمايد» در اين راهنما بصورت مكرر آمده است و منظور از آن تهيه و روشهاي اجرايي مكتوب براي تمامي فعاليتها نمي‌باشد. ميزان بحراني (حائز اهميت) بودن موارد و موقعيتهاي عملياتي از لحاظ HSE

، تعيين كننده لزوم تهيه دستورالعمل مكتوب كنترلي براي آن مي‌باشد. در بسياري از موارد، روشهاي موجود در شركت‌ها از حالت رسمي بودن كمتري برخوردارند ولي با اينحال كاملاً پذيرفته شده‌اند.<o:p></o:p>

اطمينان از تناسب و هماهنگي تمامي جنبه‌هاي سيستم مديريت HSE

با فعاليتهاي عملياتي هر شركت بعهده بخش
HSE

آن شركت مي‌باشد و مفاد راهنما بايستي با توجه به موقعيت هر شركت تفسير و اجراء گردد.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
COLOR=#NaNNaNNaN]مدل نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست/COLOR]:<o:p></o:p>
مدل نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست كه اساس مطالب اين راهنما مي‌باشد در شكل (1) نشان داده شده است. اگرچه در اين شكل، ترتيب عناصر نشان داده شده، اما بسياري از اين مراحل در عمل بطور همزمان مورد توجه قرار گرفته و يا در زمان‌هاي مختلف مورد بررسي مجدد قرار مي‌گيرند.<o:p></o:p>
از آنجائيكه نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست بخشي از نظام مديريت جامع شركت مي‌باشد، با اينكه اين راهنما تأكيد بر روي سيستم فرعي مديريت HSE

دارد، اما براي آساني كار، اصطلاح نظام مديريت
HSE

در كل اين راهنما آمده است. اين عمل براي آساني كار مي‌باشد و به هيچ عنوان دلالت بر جدا بودن نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست از نظام جامع مديريت سازمان نيست.
<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
center]COLOR=#NaNNaNNaN]نظام مديريت /COLOR]COLOR=#NaNNaNNaN]HSE/COLOR]


COLOR=#NaNNaNNaN]


:<o:p></o:p>/COLOR]
/center]
center]COLOR=#NaNNaNNaN]<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="WIDTH: 213.75pt; HEIGHT: 213.75pt" id=_x0000_i1025 type="#_x0000_t75"><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\student\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" o:title="HSE-MS Model"></v:imagedata></v:shape>/COLOR]COLOR=#NaNNaNNaN]<o:p></o:p>/COLOR]/center]
<o:p> </o:p>
COLOR=#NaNNaNNaN]ساختار سند: <o:p></o:p>/COLOR]

اين راهنما از دو بخش اصلي «راهنما» و «ضميمه تكميلي» تشكيل شده است. عناصر مدل نظام مديريت HSEو روابط متقابل بين آنها در «راهنما» تشريح مي‌گردد. اين عناصر (و يا عناصر مشابه) توسط برخي از قانون گذاران و شركتها بعنوان «استانداردهاي عملكردي»، تشريح مي‌گردند. اصطلاح «استانداردهاي عملكردي» را نبايستي با «معيارهاي عملكرد» كه سطح پايين‌تري از مشخصات را براي عملكردهاي عملياتي ارائه مي‌دهد، اشتباه گرفت. <o:p></o:p>

بخش ضميمه شامل توصيه‌ها و مثال‌هاي اضافي براي عناوين مشابه آنچه در بخش راهنما آمده است، مي‌باشد. <o:p></o:p>
COLOR=#NaNNaNNaN]اصطلاحات علمي و فني: <o:p></o:p>/COLOR]
پياده‌سازي نظامهاي مديريتي مختلف ايمني، بهداشت و محيط زيست توسط شركتهاي مختلف، موجب بكارگيري اصطلاحات متنوعي در اين زمينه نيز شده است. تعاريف مربوط به اصطلاحاتي كه در اين راهنما بكار مي رود، در بخش پيوست آمده است.<o:p></o:p>
در مورد كاربرد و تعريف اصطلاحات زير در اين راهنما بايستي دقت زيادي بعمل آورده شود:<o:p></o:p>
-

ريسك «Risk

»<o:p></o:p>

-

خطر «Hazard

»
<o:p></o:p>
-

معيار عملكرد «Performance

»
<o:p></o:p>
-

مميزي «Audit

»
<o:p></o:p>
-

بازنگري «Review

»
<o:p></o:p>
مفاهيم بكار برده شده در اين راهنما، در مورد بخشي از يك شركت و يا اداره و يا نظام مديريت HSE

شركت مادر نيز كاربرد دارد. در بخش زيادي از اين راهنما، اشاره بر اين شده است كه شركتهاي عملياتي مستقيماً مسئول عملكرد و نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست مي‌باشند. همچنين اصطلاح «شركت» به هر نوع شركت پيمانكاري (خدماتي / عملياتي / طراحي و ...) كه به صنايع نفتي و گازي سرويس مي‌دهد و نيز هر سازمان ديگري كه قصد دارد براساس اين راهنما نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست را ايجاد و توسعه داده و عمل نمايد، اطلاق مي‌گردد.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
COLOR=#NaNNaNNaN]عناصر كليدي مدل نظام مديريت /COLOR]COLOR=#NaNNaNNaN]HSE/COLOR]


COLOR=#NaNNaNNaN]: <o:p></o:p>
/COLOR]


خلاصه كاربردي از مدل نظام مديريت HSE:<o:p></o:p>

اين راهنما تشريح كننده يك سيستم مديريتي است كه عناصر آن در شكل (1) نشان داده شده است و براي استقرار و اجراي خط مشي و اهداف شركت در موارد بهداشتي، ايمني و زيست محيطي مي‌باشد. عناصر كليدي نظام مديريت HSE

ذيلاً آورده شده است.
<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
center]TABLE]TR]TD]رديف<o:p></o:p>TD]TD]عنصر نظام مديريت HSE<o:p></o:p>/center]/TD]TD]center]مخاطبين<o:p></o:p>/center]/TD]/TR]TR]TD]center]

1<o:p></o:p>
/center]/TD]TD]center]رهبري و تعهد<o:p></o:p>/center]/TD]TD]تعهد كليه سطوح سازماني از بالا به پائين و فرهنگ سازماني، امري ضروري براي موفقيت سيستم است.<o:p></o:p>/TD]/TR]TR]TD]center]

2<o:p></o:p>
/center]/TD]TD]center]خط مشي و اهداف استراتژيك<o:p></o:p>/center]/TD]TD]تلفيق اصول و قواعد رفتاري و عملكردي و آرمان و اشتياق سازمان نسبت به موارد بهداشت، ايمني و زيست محيطي<o:p></o:p>/TD]/TR]TR]TD]center]

3<o:p></o:p>
/center]/TD]TD]center]سازمان دهي، منابع و مستندسازي<o:p></o:p>/center]/TD]TD]سازمان دهي نفرات، منابع و مستندسازي هاي لازم جهت عملكرد بيشينه HSE<o:p></o:p>/TD]/TR]TR]TD]center]

4<o:p></o:p>
/center]/TD]TD]center]ارزيابي و مديريت ريسك<o:p></o:p>/center]/TD]TD]شناسايي و ارزيابي ريسكهاي HSE

در مورد فعاليتها، محصولات و خدمات و توسعه و ايجاد روشهاي كاهش ريسك<o:p></o:p>
/TD]/TR]TR]TD]center]

5<o:p></o:p>
/center]/TD]TD]center]طرح ريزي<o:p></o:p>/center]/TD]TD]برنامه‌ريزي و طرح‌ريزي براي هدايت كليه فعاليتهاي كاري شامل طرح ريزي براي ايجاد تغييرات و واكنش در شرايط اضطراري<o:p></o:p>/TD]/TR]TR]TD]center]

6<o:p></o:p>
/center]/TD]TD]center]اجرا و پايش<o:p></o:p>/center]/TD]TD]اجرا و پايش كليه فعاليتها و چگونگي اعمال اقدامات اصلاحي در مواقع لزوم<o:p></o:p>/TD]/TR]TR]TD]center]

7<o:p></o:p>
/center]/TD]TD]center]مميزي و بازنگري<o:p></o:p>/center]/TD]TD]ارزيابي دوره‌اي عملكرد، اثر بخش بودن، كفايت و تناسب سيستم مديريت HSE

در سازمان<o:p></o:p>
/TD]/TR]/TABLE]COLOR=#NaNNaNNaN]1) /COLOR]

COLOR=#NaNNaNNaN]رهبري و تعهد:<o:p></o:p>/COLOR]
در اين بخش تعهد تمامي سطوح سازماني از بالا به پائين و فرهنگ سازماني مورد نياز براي موفقيت نظام مديريت

HSE


مورد بحث قرار مي‌گيرد.<o:p></o:p>

مديريت ارشد سازمان بايستي تعهد و رهبري مشهود و قوي، تدارك و ايجاد نمايد و اطمينان حاصل كند كه اين تعهد به تمام منابع مورد نياز جهت توسعه، اجرا و نگهداشت نظام مديريت HSE

و نيز دستيابي به خط‌مشي و اهداف استراتژيك، رسوخ مي‌كند.<o:p></o:p>

مديريت بايد اطمينان حاصل نمايد كه الزامات اجراي خط مشي HSE

بطور كامل مورد قبول پذيرش همگان قرار گرفته و بايستي از برنامه‌هاي واحدهاي تابعه در جهت حفظ بهداشت، ايمني و محيط زيست پشتيباني نمايد. <o:p></o:p>

شركت بايستي يك فرهنگ سازماني براي پشتيباني سيستم مديريت HSE

براساس موارد زير، ايجاد نموده و تداوم بخشد.<o:p></o:p>

-

اعتقاد به تمايل سازمان جهت بهبود عملكرد HSE<o:p></o:p>
-

ايجاد انگيزش براي بهبود عملكرد HSE

پرسنل
<o:p></o:p>
-

پذيرش اختيارات و مسئوليتها و جوابگوئيهاي فردي (پرسنل) در مورد عملكرد HSE

آنها
<o:p></o:p>
-

مشاركت و مداخله‌ تمامي سطوح سازماني در توسعه و گسترش سيستم مديريت HSE<o:p></o:p>
-

تعهد به يك سيستم مديريت مؤثر HSE<o:p></o:p>
تمامي كاركنان شركت و پيمانكاران بايستي در ايجاد و نگهداري اين فرهنگ پويا مشاركت و مداخله نمايند.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
COLOR=#NaNNaNNaN]2) خط مشي و اهداف استراتژيك :<o:p></o:p>/COLOR]
در اين بخش به بررسي خواسته‌ها، تمايلات و اصول عملكردي سازمان و اشتياق مديريت نسبت به مسائل بهداشت، ايمني و محيط زيست و نيل به عملكرد بهبود يافته و توسعه يافته HSE

، پرداخته مي‌شود.<o:p></o:p>

مديريت رده بالاي سازمان بايستي خط مشي‌ها و اهداف استراتژيك HSE

را مشخص (تعريف) و مستند نموده و اطمينان حاصل نمايد كه آنها: <o:p></o:p>

1 با اهداف تعيين شده از سوي شركت مادر سازگار مي‌باشند.<o:p></o:p>
2 با فعاليتها، محصولات و خدمات شركت و اثرات آنها بر HSE

، مرتبط و مربوط مي باشند. <o:p></o:p>

3 با ساير خط مشي هاي شركت سازگار مي‌باشد.<o:p></o:p>
4 داراي اهميت و اولويت برابر با ساير خط مشي ها و اهداف شركت مي‌باشند.<o:p></o:p>
5 در تمام سطوح سازماني اجراء و نگهداري مي‌شوند.<o:p></o:p>
6 در دسترس عموم قرار گيرد.<o:p></o:p>
7 شركت را متعهد به تبعيت از الزامات و مقررات قانوني مربوطه (و يا بالاتر رفتن از آنها) متعهد مي‌سازد.<o:p></o:p>
8 در نبود قوانين و مقررات مذكور، استانداردهاي معتبر مربوط به سازمان را بكار مي برد.<o:p></o:p>
9 شركت را به كاهش ريسكها و خطرات بهداشت، ايمني و زيست محيطي مربوط به فعاليتها، محصولات و خدمات مربوطه تا حد ممكن، متعهد مي‌سازد.<o:p></o:p>
10 با تنظيم اهداف HSE

، شركت را در اجراي تعهد به تلاشهاي مستمر جهت توسعه و بهبود عملكرد
HSE

، ياري مي دهد. سازمان بايستي اهداف استراتژيك
HSE

را برقرار نموده و بصورت دوره اي مورد بازنگري قرار دهد. اين اهداف بايستي با خط مشي سازمان سازگار بوده و نمايانگر فعاليتها، خطرات و اثرات مربوطه
HSE

، الزامات تجاري و عملياتي و نقطه نظرات كاركنان، پيمانكاران، مشتريان و شركتهاي مشابه ديگر باشند.<o:p></o:p>


COLOR=#NaNNaNNaN]
/COLOR]

COLOR=#NaNNaNNaN]3) /COLOR]COLOR=#NaNNaNNaN] سازمان دهي، منابع و مستندسازي:<o:p></o:p>/COLOR]
در اين بخش سازمان دهي نيروي انساني و منابع و مستندسازي براي كارآيي تهيه عملكرد HSE

مورد بحث قرار مي‌گيرد.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>
3 1 مسؤوليتها و ساختار سازماني:<o:p></o:p>
اجرا و اداره موفقيت‌آميز موضوعات HSE

بعنوان يك مسئوليت در طول سازمان مطرح بوده و مستلزم مشاركت فعال تمامي سطوح مديريتي و سرپرستي دارد كه بايستي در نمودار سازماني و همچنين تخصيص منابع مدنظر قرار گيرد.<o:p></o:p>

شركت بايستي ضمن طراحي نمودار سازماني مناسب نسبت به تعريف، مستندسازي و ابلاغ نقشها، مسئوليتها، اختيارات، جوابگويي و روابط بين بخشي لازم جهت استقرار نظام مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست اقدام نمايد. اين كار بنحوي صورت مي‌گيرد كه موارد زير را نيز در نظر بگيرد (ولي محدود به آنها نباشد):<o:p></o:p>
1)

تهيه و تدارك منابع و نيروي انساني براي توسعه و اجراي سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست <o:p></o:p>
2)

آغاز فعاليتهايي جهت اطمينان از انطباق با خط مشي بهداشت، ايمني و محيط زيست <o:p></o:p>
3)

دريافت، تفسير و تهيه اطلاعات در مورد موضوعات بهداشت، ايمني و محيط زيست <o:p></o:p>
4)

شناسايي و ثبت اقدامات اصلاحي و فرصتهاي بهبود عملكرد بهداشت، ايمني و محيط زيست <o:p></o:p>
5


نمایه کاربر
tarus
جدید
جدید
پست: 24
تاریخ عضویت: دو شنبه 13 اردیبهشت 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 51 دفعه
تشکر شده: 24 دفعه
تماس:

پست توسط tarus »

salam dost aziz
babate in matlab khali mamnun
age mishood ke file word in matlab ra mizashti ke beshe baygani kard behtar bood
chon vaghti mikham bebaramesh to word kalamat ezafi zyadi bahash myad ke file naghes mikone
baz ham mamnoon
movafagh bashi
موضوع جدید ارسال پست

بازگشت به “سیستم مدیریت HSE”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 0 مهمان