معرفی نانوذرات دی اکسیدتیتانیم

در این انجمن به مهندسی بهداشت حرفه ای در موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط بهداشت حرفه ای تصفیه آب تصفیه فاضلاب جزوه ارشد محیط زیست ایمنی میپردازید.
نمایه کاربر
AWWA
آماتور
آماتور
پست: 121
تاریخ عضویت: پنج شنبه 30 اردیبهشت 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
تشکر کرده: 201 دفعه
تشکر شده: 193 دفعه
تماس:

معرفی نانوذرات دی اکسیدتیتانیم

پست توسط AWWA »

color=#953734]COLOR=#953734]size=2]نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم(TiO2)/color]/COLOR]
دي اكسيدتيتانيم ازاكسيدهاي فلزي است كه درزندگي روزمره كاربرد فراواني دارد.اين ماده پودرسفيدرنگي است كه داراي سه فازكريستالي آناتيس، روتايل وبروكيت است.پودراين ماده به عنوان رنگدانه سفيد درصنعت استفاده مي شود. گاف انرژي(شكاف پيونديBand Gap) نوع آناتيس اين ماده حدود 2/3 الكترون ولت است كه مي تواندنورفرابنفش را جذب كند،ازاين خاصيت مي توان به عنوان جاذب نورفرابنفش دركرم هاي ضدآفتاب استفاده كرد..تحقيقات نشان مي دهد كه تركيبي ازساختارروتيل وآناتاز هم ازساختار روتيل وهم ازساختارآناتازفعاليت بيشتري دارد.
دوخاصيت مهم اين ماده كه آنرا درزندگي بسياركاراومفيدمي سازد،خواص فوتو كاتاليستي وفوق آب دوستي آن است.از اين دوخاصيت براي تصفيه آب وفاضلاب ها،حذف آلودگي هوا وساختمان ها،تسريع واكنش هاي فوتو شيميايي مانند تو ليد هيدروژن،ساخت سطوح ولايه هاي ضدمه وشيشه هاي خودتميزشونده استفاده مي شود.
color=#953734]1- بررسي خواص فوتوالقايي TiO2/color]دي اكسيدتيتانيم را به وسيله وقوع پديده هاي فوتو القايي درآن توصيف مي كنند.اين پديده ها شامل پديده فوتو كاتاليستي،فوق آب دوستي و فوتو ولتائيك است.
همه اين پديده هاي فوتو القايي ازگاف انرژي نيمه رسانا سرچشمه مي گيرند.وقتي فوتوني با انرژي بيشتر از گاف انرژي برنيمه رسانافرود مي آيد،به وسيله آن جذب مي شود ويك زوج الكترون- حفره توليد مي شودكه الكترون به باندرسانش برانگيخته شده مي تواند مستقيما"درتوليدالكتريسيته درسلولهاي خورشيدي فوتو ولتائيك يا درفرايندهاي فوتو كاتاليستي و فوق آب دوستي استفاده شود.
color=#953734]1-1خاصيت فوتو كاتاليستي:/color]
فوتو كاتاليست ماده اي است كه دراثرتابش نوربتواند منجربه بروز يك واكنش شيميايي شود،درحاليكه خود ماده،دست خوش هيچ تغييري نشود. فوتو كاتاليست ها مستقيما"درواكنشهاي اكسايش و كاهش دخالت ندارند وفقط شرايط مورد نياز براي انجام واكنشها را فراهم مي كنند.
يك فوتو كاتاليست نيمه رساناي ايده آل بايد ازنظربيولوژيكي وشيميايي خنثي باشد؛ پايداري فوتو كاتاليستي داشته باشد؛ به سادگي توليد ومورد استفاده قرارگيرد؛ به طورمؤثري به وسيله نورخورشيدفعال شود؛به طورمؤثرواكنش راكاتاليزنمايد،ارزان باشد وهيچ خطري براي انسان ومحيط زيست نداشته باشد.دي اكسيد تيتانيم(باگسترهءاندازه بين كلاسترها - خوشه ها – تاكلوئيدها، پودرها وتك بلورهاي بزرگ)به فوتو كاتاليست ايده آل نزديك است وتقريبا"همهء خواص فوق را نشان مي دهد.كه به دليل قابليت جذب اشعه فرابنفش به وسيله اين ماده است.فوتون هاي فرابنفش پرانرژي ترين ذرات هستند ودربيشترموارد مي توانند به سادگي باعث تخريب اجسام گردند كه اين پديده معمولا"ازطريق شكست پيوندهاي شيميايي درآنها صورت مي گيردكه به آن تجزيه فوتوشيميايي مي گويند.برخي ازنانومواد مانند دي اكسيد تيتانيم، قادرند باجذب اشعه فرابنفش وبه واسطهءخاصيت فوتوكاتاليستي خود پوششي ضدباكتري راايجادكنند، به علاوه مانع ازعبوراشعه ازماده گردند.تنها استثنادراين مورد آن است كه نورمرئي راجذب نمي كند.نانوذرات دي اكسيد تيتانيم،برسطح زيرلايهاي مناسبي از جمله شيشه ويا تركيبات سيليسي،پوشش داده مي شوند و درحوضچه هاي تحت تابش نورماوراء بنفش قرارمي گيرند.
بيشترين استفاده فوتو كاتاليست TiO2،تجزيه فوتوني تركيبات آلي است.از TiO2به عنوان فوتو كاتاليست دررفع آلودگي ها(ضدعفوني)محيطي گوناگون مانند موادآلي، ويروسها،باكتري ها،قارچ ها،جلبك ها وسلولهاي سرطاني استفاده مي شود.دراين حالت،ماده دربرخورد باملكولهاي آلوده كننده آب ،هوا وخاك كه عموما"مولكولهاي آلي كربني هستند،آنهاراتجزيه كرده وبه موادغيرآلي،CO2 و آب وآنيون هاي معدني بي ضرر تبديل مي كند.اين كارايي به اكسيداسيون بالاي حفره ها وراديكالهاي هيدروكسيل (HO .) كه به عنوان عوامل اكسيدكننده قوي شناخته مي شوند،نسبت داده مي شود.پتانسيل اكسيداسيون اين راديكال 2.8 الكترون ولت است كه تنها فلوئور ازآن بالاتراست.
color=#c00000]2-1خواص فوق آب دوستي:/color]
با تابش UVبه سطح TiO2، مي توان آميزه اي ازخاصيت فوق آب دوستي رادرسرتاسر سطح ايجادكرد وباعث پهن شدن آب شد.اين فوق آب دوستي فوتوالقايي به همراه فعاليت فوتو كاتاليستي،دوپديده اي هستند كه پايهءمشترك دارند؛يعني اينكه آلاينده هاي سطح به وسيله نورتجزيه شده وبه وسيله آب شسته خواهند شد.يك كاربرد مناسب ازاين خاصيت درشيشه ها وپارچه هاي خودتميزشونده است. امروزه اززاويه تماس آب براي اندازه گيري خاصيت آب دوستي استفاده مي شود.(يك زاويه تماس نزديك به صفر به معني اين است كه آب به طوركامل درسرتاسر سطح پهن شده است).
منبع:www.nano.ir(پايان نامه هاي فناوري نانو مرتبط بادي اكسيدتيتانيوم)
آخرین ويرايش توسط 2 on AWWA, ويرايش شده در 0.


نمایه کاربر
AWWA
آماتور
آماتور
پست: 121
تاریخ عضویت: پنج شنبه 30 اردیبهشت 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
تشکر کرده: 201 دفعه
تشکر شده: 193 دفعه
تماس:

پست توسط AWWA »

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]نمونه اي ازكاربردهاي /font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]TiOSUB]2/SUB]/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>/font]/COLOR]/size]/b]
b]size=1]color=#339966]font=Tahoma]1/font]/color]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]- صنايع:/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma] عمده ترین مصرف تیتانیوم در صنایع به دو صورت فلزی و دی اكسیدتیتانیوم/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]می‌باشد. فلز آن به دلیل مشكلات تهیه و خالص سازی آن مصرف چندانی ندارد، اما/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]در عوض مصرف اكسید آن بصورت/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

TiO2 /font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]در صنعت كاربرد بسیار گسترده ای دارد؛ بطوریكه 90/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]درصد از صنایع اولیه، مصرف كننده اكسید تیتانیوم می‌باشد/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]
color=#99cc00]-/color]/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]مصرف عمده دی اكسید تیتانیوم در صنایع رنگ سازی به عنوان رنگدانه می/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]باشد./font]/size]/b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma] /font]/COLOR]/size]b]size=1]font=Tahoma]تنها در حدود 5 % تولید/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]سالانه جهانی تیتانیوم صرف تولید فلز تیتانیوم شده و 95% باقیمانده در تولید ماده/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]رنگ دی اكسید تیتانیوم مورد استفاده قرار می گیرد .این ماده دارای دو شکل آلوتروپی/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]روتیل و آناتاز است که به واسطه رنگ سفید ، ضریب شکست بالا ( 49/2- 90/2/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

)/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

،/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]درخشندگی عالی ، بی اثر ( خنثی بودن ) و مقاومت سایشی و حرارتی بالای آن ، درجه/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]دیرگدازی بالا و توان زیاد در توزیع و انتشار یکنواخت در ترکیبات دیگر به عنوان/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]عمده ترین ماده اولیه رنگ سفید در صنایع رنگ سازی ، کاغذسازی ، پلاستیک ، لاستیک و/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

... /font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]شناخته می شود و همچنین این ماده در صنایع سرامیك و الكترونیك كاربرد دارد رنگ ها با وجود اكسید/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]تیتانیوم یك بازتابنده بسیار عالی اشعه مادون قرمز را می سازند/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

. /font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]مصرف این ماده در كشورهای پیشرفته تقریبا 10 برابر كشورهای در حال توسعه/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]می‌باشد/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

./font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]
color=#99cc00]-/color]/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]از آنجایی كه این فلز/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]مقاومت بالا، وزن سبك، مقاومت غیرعادی در برابر خوردگی وداراي توانایی ایستادگی در برابر/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]دماهای بسیار بالا می باشد/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

،/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]بنابراین به طور/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]گسترده ای توسط اختر شناسان مورد استفاده قرار می گیرند.
/font]/size]/b]b]size=1]color=#99cc00]font=Tahoma]-/font]/color]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]بخاطر مقاومت بالا در آب دریا، این فلز برای ساخت/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]شفت ها (محور)ملخ هواپیما و پروانه كشتی استفاده می شود/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

. /font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]<o:p></o:p>/font]/size]/b]
b]size=1]color=#99cc00]font=Tahoma]-/font]/color]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]دی اکسید تیتان در تهیه الیاف مصنوعی نیز استفاده می شود/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

. /font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]پودر دی اکسید تیتان خالص به عنوان رنگدانه در فراورده های غذایی کاربرد دارد<o:p></o:p>/font]/size]/b]
b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]2- سطوح خود تميز شونده: /font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]فوتو كاتاليست ها ومواد فوق آب دوست كاربردهاي متعددي دارند. يكي ازكاربردهاي اين مواد،سطوح خودتميزشونده اعم ازشيشه،كاشي و سطوح ديواراست كه دربرخورد نورماوراءبنفش فعال شده وباتجزيه موادآلي يا ايجاد باندهاي ضعيف بين سطح وموادآلاينده به راحتي تميزمي شوند.(نورماوراءبنفش توسط/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

TiOSUB]2/SUB]/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

جذب شده وبا/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]OSUB]2/SUB]/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]ورطوبت هوا واكنش داده واكسيژن فعال توليد مي كند كه باعث اكسايش وتجزيه گازهاوموادآلي زايد وكشته شدن باكتري ها مي شود.قطرات فرودآمده برسطوح فعال به صورت فيلم يكپارچه اي پخش مي شود وبقاياي غبارهاي آزادرامي شويد كه به آن اثرقطرات غلتان يااثرنيلوفرآبي نيزمي گويند.)<o:p></o:p>/font]/COLOR]/size]/b]
b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]3-خاصيت ضدمه گرفتگي:/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]اين خاصيت نيز ازآب دوستي/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma] /font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]TiOSUB]2/SUB]/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]سرچشمه مي گيرد.مه گرفتگي سطح آيينه ها وشيشه ها وقتي اتفاق مي افتد كه بخارآب سرد روي اين سطح مي نشيندتاقطرات آب تشكيل دهد .روي يك سطح فوق آب دوست،قطره هاي آب تشكيل نمي شود.در واقع يك فيلم نازك آب به طوريكنواخت روي سطح تشكيل مي شود.اين فيلم يكنواخت آب مانع مه گرفتگي مي شود.وقتي سطح به حالت فوق آب دوست برود براي چندين روز يايك هفته حالت خودرابدون تغييرنگه مي دارد.بنابراين مي توان براي مثال ،انواع مختلف شيشه،آينه،عينك رابااين فناوري ضدمه كرد كه فرايندي بسيارساده وارزان است.ازنمونه هاي كاربردي آن نيزمي توان به ماشين هاي ساخت ژاپن،كه به آينه هاي بغل فوق آب دوست ضد مه مجهز شده انداشاره كرد.<o:p></o:p>/font]/COLOR]/size]/b]
b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]4-تصفيه آب،هوا وياپسابهاي شيميايي:<o:p></o:p>/font]/COLOR]/size]/b]
b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]الف:توليدغشاهاي تصفيه كننده:/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]پژوهشگران موفق به توليد غشاي تصفيه كننده اي شدند كه به دليل وجودنانوذرات دي اكسيد تيتانيوم(تيتانا)ازگرفتگي حفره ها توسط ذرات چربي وپروتئين جلوگيري مي كند ودرنتيجه طول عمربالاتري دارند.دراين روش ازخواص فوتو كاتاليستي/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma] /font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]و فوق آب دوستي تيتانا براي اصلاح سطح غشاهاي پلي اترسولفوني وايجادسطحي باخاصيت ضدگرفتگي بالا استفاده شده است.
استفاده درصنايعي چون لبني،آب وفاضلاب ازجمله كاربردهاي اين غشاذكرشده است.ازجمله مشكلات عديده اي كه كارخانجات سازنده غشاها وهچنين صنايع مصرف كنندهءآنها باآن درگير هستند،گرفتگي سطح وحفره هاي غشاها توسط پروتئين ها،چربي ها،باكتري ها،ويروسها وسايرعوامل ايجادكننده گرفتگي است كه اين امرموجب كاهش كارايي وعمرغشاها مي شود.
در اين پژوهش براي اصلاح ساختارغشا ازدوروش استفاده شده است.درحالت اول نانوذرات تيتانا به صورت محلول ساخته شده وبه غشا افزوده مي شوند.اما درحالت دوم، نانوذرات تيتانا/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma] /font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]بااستفاده ازروش غوطه وري،برروي غشاي اوليه پلي اترسولفون،پوشش داده مي شوند.سپس غشاها تحت تابش نور/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]UV/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]درمدت زمان معين قرار مي گيرند.
پوشش سطح غشا بااستفاده از نانوذرات دي اكسيدتيتانيوم ازميزان گرفتگي سطح آنهاتوسطعوامل مختلف به مقدارقابل توجهي مي كاهد.اين امربه دليل خواص همزمان فوتو كاتاليستي وفوق آب دوستي نانوذرات/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

TiOSUB]2/SUB]/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

است./font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]
/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]نانوذرات/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

TiOSUB]2/SUB]/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]كه تحت تابش/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

UV/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

قرارگرفتند،مي توانند بيشترتركيبات آلي راتجزيه كنند ضمن آنكه آب دوستي سطح غشاها نيز بااستفاده از نانوذرات/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]TiOSUB]2/SUB]/font]/COLOR]/size]/b]

b]SUB]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

/font]/COLOR]/size]/SUB]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]زياد مي شود كه ميزان گرفتگي برروي چنين سطوحي كمتراست.
/font]/COLOR]/size]/b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma](مجله/font]/COLOR]/size]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]Science /font]/COLOR]/size]

size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

/font]/COLOR]/size]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]Journal Of Membran/font]/COLOR]/size]

size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

جلد313،صفحات 158-159،سال20089 /font]/COLOR]/size]

size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

(/font]/COLOR]/size]

size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

(دانشگاه رازي كرمانشاه)/font]/COLOR]/size]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]<o:p></o:p>/font]/COLOR]/size]
b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]ب:تعيين /font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]COD/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

:/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]الكترودهاي /font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]TiOSUB]2/SUB]/font]/COLOR]/size]/b]

b]SUB]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

/font]/COLOR]/size]/SUB]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]قادربه تعيين ميزان اكسيژن موردنيازشيميايي/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]COD)/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

) درآب بوده وبه صورت حسگرهايي جهت كنترل وپالايش آب آلوده بكارمي روند./font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]<o:p></o:p>/font]/COLOR]/size]/b]
b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]پ:سمزدايي:/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma] نانوذرات/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

TiOSUB]2/SUB]/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]مي توانند درمحلهاي مختلفي به كارروند كه عمل سم زدايي آب وهواراانجام دهند.اين نانوذرات به روش مهندسي باآلاينده هاي آلي،غيرآلي وبيولوژيك همچون فلزات سنگين،آفت كشهاي ارگانو سكرين،آرسنيك وفسفات هاي درون آب واكنش مي دهند.با اين حال /font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]TiOSUB]2/SUB]/font]/COLOR]/size]/b]

b]SUB]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

/font]/COLOR]/size]/SUB]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]به نورماوراءبنفش احتياج دارد وفقط براي تصفيه كردن آب بكارمي رود.گروههاي تحقيقاتي مختلفي تلاش نمودند تابراين محدوديت غلبه كنند.برخلاف/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

TiOSUB]2/SUB]/font]/COLOR]/size]/b]

b]SUB]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

/font]/COLOR]/size]/SUB]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]نانوذرات نيمه هادي ازقبيل /font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]ZnO/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]مي توانند درناحيه نورمرئي بكارروند./font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]<o:p></o:p>/font]/COLOR]/size]/b]
b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]ت:/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]حذف آلوده كننده هاي رنگي اسيدي آلي وسموم دفع آفات كشاورزي ازپسابهاي صنايع نساجي وپسابهاي كشاورزي به روش تصفيه فتوكاتاليزوري با نانوذرات/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

TiOSUB]2/SUB]/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

–/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma] /font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]افزايش بازده حذف آلاينده هاي پساب نساجي با استفاده ازفيلم هاي كامپوزيتي نانوساختار/font]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

TiOSUB]2/SUB]/font]/COLOR]/size]/b]

size=1]font=Tahoma]

(COLOR=#NaNNaNNaN]مجله/COLOR]/font]/size]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]and water treatment/font]/COLOR]/size]

size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

/font]/COLOR]/size]

size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

Desalination/font]/COLOR]/size]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]جلد3،صفحات 64-72 سال 2009) و(/font]/COLOR]/size]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]Hazardous Materials/font]/COLOR]/size]

size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

/font]/COLOR]/size]

size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

Journal Of/font]/COLOR]/size]

size=1]font=Tahoma]

COLOR=#NaNNaNNaN]جلد168/COLOR]
،صفحات 451-457،سال2009)(دانشگاههاي تبريز واصفهان)<o:p></o:p>
/font]/size]
b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]ث: افزايش سرعت تصفيه:/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]تحقيقات نشان داده است كه بازده حذف آلاينده هاي صنعتي به كمك فرايند نانوفتوكاتاليستي جريان برخوردي تا4برابرافزايش مي يابد.دررآكتورهاي طراحي شده براي تصفيه/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma] /font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]فتوكاتاليستي دو محدوديت انتقال فوتون براي فعال سازي كاتاليست وانتقال جرم وجوددارد.استفاده ازيك رآكتورجريان برخوردي درفرآيندنانو فتوكاتاليستي بااستفاده ازنانوذرات تيتانا مي تواند نسبت سطح مؤثربه حجم رآكتور رابهبود بخشيده ومقاومت انتقال جرم راكاهش داده ودرنتيجه باعث رفع محدوديت هاي ذكرشده شوند./font]/COLOR]/size]/b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma](مجله /font]/COLOR]/size]

size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

Desalination/font]/COLOR]/size]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]جلد253،صفحات57-61،سال2010)(دانشگاه صنعتي اميركبير)<o:p></o:p>/font]/COLOR]/size]
b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]<o:p> </o:p>/font]/COLOR]/size]/b]
b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]ج:حذف فنل:/font]/COLOR]/size]/b]size=1]font=Tahoma] /font]/size]b]size=1]font=Tahoma]فنل یکی از ترکیبات آروماتیک بوده که بدلیل سمیت بالا و حضور آن در پسابهای صنایع بایستی نسبت به حذف آن و جلوگیری از آلودگی آبهای پذیرنده اقدام نمود. این ترکیب در حال حاضر با استفاده از فرآیندهای کربن فعال و بیولوژیکی حذف می شود. اخيرا"تحقيقاتي انجام شده كه به بررسی امکان تجزیه فتوکاتالیزوری فنل با استفاده از فرآیند/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

UV / TiO2 /font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]و تبدیل آن به مواد پایدار نظیر آب و دی اکسید کربن مي پردازد/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

. <o:p></o:p>/font]/size]/b]
b]size=1]font=Tahoma]در این تحقیق محلول فنل با غلظت 50 میلی گرم در لیتر در مراحل جداگانه در مجاورت هوا‚ اشعه ماورا بنفش و دی اکسید تیتانیوم و ترکیبی از هر سه مورد فوق قرار گرفته و تاثیر زمان مجاورت/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

‚ pH /font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]و مقدار دی اکسید تیتانیوم مورد بررسی قرار گرفت/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

. <o:p></o:p>/font]/size]/b]
b]size=1]font=Tahoma]نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که در بین فرآیندهای مورد مطالعه حذف فنل, فرآیند ترکیبی هوادهی, اشعه ماورا بنفش همراه با دی اکسید تیتانیوم دارای بالاترین راندمان نسبت به سایر فرآیندها می باشد. این نتایج همچنین نشان می دهد که افزایش/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

pH /font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]باعث افزایش راندمان حذف فنل می گردد. بالاترین راندمان در/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

pH= 11 , /font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]زمان تماس 9 ساعت تابش/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

UV /font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]و 1/0 گرم دی اکسید تیتانیم در حدود 83 % بدست آمد. همچنین مشخص گردید که راندمان حذف فنل بعد از 3 ساعت در/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

pH /font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]فوق تنها 9 درصد کمتر می باشد/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

. <o:p></o:p>/font]/size]/b]
b]size=1]font=Tahoma]با توجه به امکان بازیافت دی اکسید تیتانیوم از فرآیند, هزینه پایین و راندمان نسبتا بالا استفاده از روش فوق را می توان برای تصفیه پسابهای حاوی فنل توصیه نمود/font]/size]/b]

size=1]font=Tahoma]

./font]/size]

size=1]font=Tahoma]

(/font]/size]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma] /font]/COLOR]/size]size=1]font=Tahoma]مقالههای /font]/size]size=1]font=Tahoma]OFIS/font]/size]

size=1]font=Tahoma]

- دانشگاه علوم پزشکی همدان /font]/size]size=1]font=Tahoma])b]
color=#99cc00]-/color]COLOR=#NaNNaNNaN]تخريب دي كلروفنل:/COLOR]COLOR=#NaNNaNNaN]كلريدفنل ها(كلروفنل ها)درنتيجه فاضلابهاي صنعتي،سوزاندن زباله ها،مصرف بي رويه آفت كشها وگندزدايي آب باكلر درمحيط زيست واردمي شوند. كلروفنل ها/COLOR]COLOR=#NaNNaNNaN] /COLOR]COLOR=#NaNNaNNaN]نيز ممكن است درنتيجه اكسيداسيون جزئي تركيبات آروماتيك كه به طورطبيعي درآب توسط كلررخ مي دهند،درمحيط زيست تشكيل شوند. كلروفنل ها سمي وزيست تخريب ناپذير،درسطح اجزاي جانوري متراكم مي شوندودرزنجيرهءكامل غذايي تأثيرمي گذارند.ولذا بكارگيري /COLOR]/b]/font]/size]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]AOPSUB]S/SUB]/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

(اكسيداسيون پيشرفته) براي تخريب كلروفنل ها تقويت مي شود.بازده/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

AOPSUB]S/SUB]/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]براي براي هرگونه اي ثابت است وبايدقبل ازبكارگيري تعيين شود.برخي كلروفنل ها توسط آژانس حفاظت ازمحيط زيست آمريكا اولويت بندي شدند كه يكي ازآنها 2و4-دي كلروفنل است. 2و4-دي كلروفنل/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma] /font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]هم محصول خميركاغذ وهم كاغذهاي صافي صنعتي بوده ودر محيط زيست ازطريق تخريب علف كشهاي كلروفنوكسي تشكيل مي گردد.تصورمي شودكه اين ماده سرطان زاباشد وبه كليه ها وچشم آسيب مي رساند. 2و4-دي كلروفنل به آساني ازطريق پوست جذب مي شودواگردرتماس باچشمها قرارگيرد باعث سوزش وكوري مي شود. 2و4-دي كلروفنل اگراستشمام شود به مخاط غشايي ودستگاه تنفسي آسيب مي رساند واگربلعيده شود ممكن است كشنده باشد.پرتودهي بالاي 2و4-دي كلروفنل سبب احساس سوختن،سردرد، تهوع، اختلالات معده وروده وكوري مي شود.
طي تحقيقاتي ازسيستم /font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]TiOSUB]2/SUB]/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

/اشعه /font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]UV/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]مطابق تكنولوژي /font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]Batch/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]براي فتواكسيداسيون 2و4-دي كلروفنل استفاده شده است.دراين تحقيق كلروهيدروكينون و4-كلروفنل به عنوان محصولات جانبي شناخته شدند.تشكيل كلروهيدروكينون/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma] /font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]بيشتراز4-كلروفنل/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma] /font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]بود،اين مسئله به دكلراسيون حلقه فنل كه توسط افزايش سطح تراز يونهاي كلريدثابت شده،نسبت داده شد.<o:p></o:p>/font]/COLOR]/size]/b]
b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]5-/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]مصارف دارویی وپزشكي/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

:/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]
/font]/size]/b]

b]size=1]color=#99cc00]font=Tahoma]

-/font]/color]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]پودر دی اکسید تیتان ( روتیل ) که از آن پراکسید تیتان ،/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]سالسیلات تیتان و تانات تیتان تهیه می کنند ، عملی همانند اکسید روی بر روی پوست/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]بدن ایجاد می کند/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

./font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]دی اکسید تیتان برای التیام سوزش های پوستی ساخت قاب کپسول های دارویی و پوشش قرص ها نیز استفاده می شود/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

./font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]ازاين نانوذرات براي دارورساني هدفمند استفاده مي كنند.
color=#99cc00]-/color]نانوذرات تیتانیوم دی‌اکساید می‌توانند برخی از سلول‌های سرطانی را نابود کنند. ساخت نانودارویی برای سرطان مغز یکی از پیشرفت‌هایی است که برای درمان مؤثرتر سرطان مغز صورت گرفته، دانشمندان ایلینویز تکمیل اولین نانوذراتی را گزارش کرده‌اند که سلول‌های سرطانی مغز را یافته، تخریب می‌کنند، بدون آنکه به سلول‌های سالم آسیبی برسانند.
دانشمندان توجه ویژه‌ای به جست‌وجوی راهی برای درمان بیماری/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]GBM/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

(گلیوبلاستومای مولتی‌فورمی) دارند که اغلب موجب مرگ در طول فرایند تشخیص می‌شود.
مطالعات نشان می‌دهد که نانوذرات تیتانیوم دی‌اکساید می‌توانند برخی از سلول‌های سرطانی را هنگامی که به ‌صورت شیمیایی در معرض نور فرابنفش قرار بگیرند، نابود کنند.
دانشمندان، مشکلات زیادی در ساخت نانوذراتی به عرض یک پنجاه هزارم قطر موی انسان داشته‌اند که بتواند سلول‌های سرطانی را شناسایی کرده، وارد آنها شود.
راه حل جدید دانشمندان، شامل اتصال شیمیایی نانوذرات تیتانیوم دی‌اکساید به یک آنتی‌بادی است که سلول‌های /font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]GBM/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

را شناسایی کرده و به آنها می‌چسبد. چنانچه سلول‌های/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]GMB/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

انسانی کشت‌شده در معرض این «نانوبیوهیبریدها» قرار گیرند، نانوذرات مذکور، حدود ۸۰ درصد از این سلول‌های سرطانی مغر را پس از پنج دقیقه که در معرض نور سفید متمرکز قرار گیرند، نابود می‌کند. این نانوذرات می‌توانند هنگام انجام عمل جراحی، در درمان سرطان مغز امیدوارکننده باشند.
color=#99cc00]-/color]/font]/size]/b]size=1]font=Tahoma] /font]/size]b]size=1]font=Tahoma]مهار رشد سلول‌هاي سرطاني به‌کمک نانوذرات دي‌اکسيدتيتانيم:/font]/size]/b]size=1]font=Tahoma] b] پژوهشگران با مشاهده نتايج واکنش نانوذرات دي‌اکسيد تيتانيوم با پروتئين ميکروتوبول مغز گوسفند، روشي را براي مهار رشد سلول‌هاي سرطاني پيشنهاد کردند.
براي مطالعه اثر نانوذرات دي‌اکسيد تيتانيوم بر مکانيسم سلول‌ها، از واکنش نانوذرات دي‌اکسيد تيتانيوم با پروتئين ميکروتوبول مغز گوسفند استفاده شده است. اين پروتئين شباهت زيادي با نوع انساني آن دارد و غير از مغز در همه بافت‌هاي بدن يافت‌ مي‌شود. از سويي ديگر، اين پروتئين نقش زيادي در مکانيسم سلول‌ها داشته و هرگونه اختلال در آن، به‌عنوان عاملي مضر براي بدن به‌شمار مي‌آيد.
در اين پژوهش، نانوذره دي‌اکسيد تيتانيوم، يکبار تحت اشعه /b]/font]/size]b]size=1]font=Tahoma]UV/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]و بار ديگر بدون اشعه /font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]UV/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

قرار گرفت که نتايج حاکي از آن است که نانوذره‌اي که تحت /font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]UV/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

قرار گرفته‌است، باعث بريده شدن و از بين رفتن سلول‌هاي پروتئين نام برده، مي‌شوند. از اين‌رو، از نتايج اين پژوهش، مي‌توان در مهار رشد سلول‌هاي سرطاني بهره گرفت.
/font]/size]/b]size=1]font=Tahoma](url=http://nano.ir/info/article_issn_info.php?id=2651]COLOR=#NaNNaNNaN]مجله /COLOR]COLOR=#NaNNaNNaN]Acta Biochimica et Biophysica Sinica/COLOR]COLOR=#NaNNaNNaN]جلد40، صفحات 782-777، سال2008)/COLOR]/url]/font]/size]size=1]font=Tahoma](/font]/size]size=1]font=Tahoma] /font]/size]size=1]font=Tahoma]دانشگاه تهران)b]<o:p></o:p>/b]/font]/size]
b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]6-مصارف آرایشی وبهداشتي/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

:/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]
/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]دی اکسید تیتان در ساخت وسایل آرایشی به کار می رود/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

./font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]مصرف سالیانه عنصر تیتانیوم و تركیبات آن، 105 تا 106 تن می باشد. تقریباً 95/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

% /font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]تیتان به فرم اكسید تیتان/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

TiO4 /font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]مصرف می شود و یك رنگدانه دایمی و به شدت سفید رنگ/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]با قدرت پوششی خوب در رنگ ها مي باشد./font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

.
/font]/size]/b]

b]size=1]color=#99cc00]font=Tahoma]

-/font]/color]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]رنگ ها با وجود اكسید/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]تیتانیوم یك بازتابنده بسیار عالی اشعه مادون قرمز را می سازد و بدین جهت در ساختن کرم/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]ها و لوسیون های ضد آفتاب ( ضد سوختگی ) استفاده می شود/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma].
color=#99cc00]-/color]ساخت مسواكهاي بدون خميردندان:ژاپني هاموفق به ساخت خميردنداني شده اند كه نيازي به استفاده ازخميردندان ندارد./font]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma] /font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]عملكرد این مسواك ، به یك خاصیت تیتانیم دی اكسید به نام خاصیت فوتوكاتالیتیك وابسته است . در دسته مسواك ، استوانه باریكی از جنس تیتانیم دی اكسید وجود دارد . تابش نور به این استوانه موجب آزاد شدن الكترون‌ها با بار منفی می ‌شود كه ذرات باردار با بار مثبت را از جرم دندانی می ‌ربایند و سبب واكنش اكسیداسیون می‌شوند . عمل مسواك زدن سبب می‌ شود تا بزاق دهان دارای بار الكتریكی منفی شده و جرم دندان‌ها را جذب و تجزیه كند . هسته تیتانیم دی اكسید مسواك ، هرگز خاصیت خود را از دست نمی ‌دهد ، اما سر مسواك باید پس از مدتی تعویض شود ، چرا كه موهای نایلونی برس مسواك از شكل می ‌افتند /font]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]
7- صنعت نساجي:/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]<o:p></o:p>/font]/size]/b]
b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]الف)محافظت دربرابر اشعه ماوراءبنفش:/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]تنها يك لايهءنازك /font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]TiOSUB]2/SUB]/font]/COLOR]/size]/b]

b]SUB]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

/font]/COLOR]/size]/SUB]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]برروي سطح منسوج پنبه اي كافيست تاآن را دربرابراشعهء/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]UV/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

به خوبي محافظت كند.واين به خاطربالابودن سطح به جرم وحجم ذرات نانوست كه سبب افزايش مسدود كردن اشعهء/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]UV/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

مي شود.مدت ماندگاري اين اثرحدود50 بارپس ازشستشوي خانگيست.<o:p></o:p>/font]/COLOR]/size]/b]
b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]ب)آنتي استاتيك:/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]ازآنجايي كه الياف سلولزي محتوي رطوبت بالايي هستند مي توانندبه راحتي الكتريسيته ساكن رادفع نمايند.مشخص شده است كه نانوذرات/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]TiOSUB]2/SUB]/font]/COLOR]/size]/b]

b]SUB]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

/font]/COLOR]/size]/SUB]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]به واسطهءقابليت هدايت الكتريكي به الياف مصنوعي خاصيت آنتي استاتيك مي بخشند.<o:p></o:p>/font]/COLOR]/size]/b]
b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]پ)مقاومت دربرابرچروك:/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]براي مقابله بامحدوديت هاي موجود دراستفاده ازرزين ها،برخي ازمحققين ازنانوذرات تيتانا استفاده نمودند وبااستفاده ازذرات نانو سيليكا ابريشم وسلولزرادربرابر چروك مقاوم نمودند./font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]<o:p></o:p>/font]/COLOR]/size]/b]
b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]8-صنعت چوب
الف) محافظت دربرابر اشعه/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

: UV/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

بااضافه كردن تنها 5درصد ازنانوذرات تيتانا به چوب،آن رادربرابرتابش /font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]UV/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

محافظت نموده وازسرايت پوسيدگي به لايه هاي مختلف چوب جلوگيري مي شود وعلاوه برآن ظاهرچوب رازيباتر ميكند.
/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]ب)آزادسازي تدريجي تركيبات بااهميت: /font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]نانوذرات توان آزادسازي مداوم آفت كشها وقارچ كشها دريك ساختارپليمري رانيزدارا هستند.اين روش كه درآن آفت كش هاوقارچ كشها رابه صورت كپسولهايي درون روكش قرارمي دهند،به منظورآزادسازي زمان بندي شده،ابداع شده است.ساختارهاي ميكرو حفره اي ساخته شده از نانوذرات تيتانا نقش بسياركليدي درسازوكارهاي آزادسازي مرحله اي به عهده دارند.پوشش هاي داراي اين ذرات دربرابر نفوذ وتكثيرجلبك ها نفوذناپذيرند.<o:p></o:p>/font]/COLOR]/size]/b]
b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]پ)نگهداري چوب:/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]استفاده از/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]Timber/font]/COLOR]/size]/b]

b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

-كه يك پارچه تلقيح شده بامس،كروم وآرسنيك است-براي مصارف مسكوني ممنوع شده است وصنعت توليد كننده آن براي يافتن جايگزيني براي آن تلتش مي كند.بااستفاده ازروشهاي اشباع مناسب،نانوذرات قادرند به درون ساختارچوب نفوذ كنند واين درحاليست كه تأثيروجود نانوذراتي مانند دي اكسيدتيتانيوم،اكسيدروي ويااسيدمس درنگهدارنده هاي چوب،درافزايش دوام چوب اثبات شده است.<o:p></o:p>/font]/COLOR]/size]/b]
b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]9-شناسايي مجرمين:/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]
پژوهشگران استراليايي موفق به کشف روش جديدي براي ظهور آثار انگشت پنهان روي سطوح بدون حفره، مانند پلاستيک، فلز و سطوح شيشه اي رنگي و... شده اند. معمولاً براي ظاهر کردن آثار انگشت پنهان روي سطوح بدون حفره از پودرهاي معمولي استفاده مي شود. اين پودرها به باقي مانده ي چربي يا آبي اثر انگشت چسبيده، يک اثر پايدار و مرئي را براي عکاسي تشکيل مي دهد. ترکيب کشف شده شامل نانوذرات اکسيد تيتانيم است که به دليل داشتن خواص بصري، الکتريکي و فوتوکاتاليزوري، به طور گسترده اي مطالعه شده است.
ممکن است بتوان از اين نانوذرات به صورت يک خمير نقاشي، اسپري محلول يا حتي به صورت شناور در يک شناساگر ويژه استفاده کرد، حتي شايد بتوان با استفاده از آن اثر انگشت روي سطوح چسبناک و خارجي نوارهاي الکتريکي تيره رنگ و نوارهاي لوله اي را نيز آشکار ساخت. به هر حال از خواص مهم اين ماده، جذب سطحي ترکيب ها و عمل کردن آن به عنوان يک درخشان کننده ي نوري است که مي تواند براي کارشناسان قانوني بسيار جالب توجه باشد.
دانشمندان استراليايي از مزدوج شدن نانوذرات اکسيد تيتانيم با رنگ دانه هاي بسيار پايدار مثل پريلين و پريلين دي آمين استفاده کرده اند. محدوده ي جذبي اين رنگ دانه ها در گستره ي طول موج ها قرمز تا بنفش و حتي سياه قرار مي گيرد. اين پژوهشگران پيش بيني کرده اند که ترکيب کردن ذرات اکسيد تيتانيم با يک رنگ دانه ي فلورسنت قوي حاوي استخلاف هاي چربي دوست، کارايي اکسيد تيتانيم را در آشکار کردن آثار انگشت پنهان افزايش مي دهد.
در پايان اين بررسي، پژوهشگران با استفاده از اولئيل آمين و 10، 9، 4، 3- پريلين تتراکربوکسيليک دي انيدريد، موفق به تهيه ي مشتق جديد پريلين دي ايميد شدند و پس از پوشش دادن نانو ذرات اکسيد تيتانيم با اين رنگ دانه ي جديد، متوجه شدند که اين ترکيب چندسازه در محدوده ي 700-650 نانومتر، فلورسانس قوي اي را نشان داده، در طول موج 505 نانومتر (سبز – آبي) برانگيخته مي شود. با وجود اين ويژگي ها اما نمي توان از آن براي ظهور آثار انگشت روي سطوح چوبي استفاده کرد. بر اين اساس دانشمندان در حال بررسي ديگر نانوذرات اکسيد فلزي قابل استفاده براي سطوح چوبي و سطوح ديگر هستند.<o:p></o:p>/font]/COLOR]/size]/b]
b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]10-ساختمان:
/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]الف:تصفيه كننده هواي داخل ساختمان ها/font]/COLOR]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]:COLOR=#NaNNaNNaN]اين/COLOR]/font]/size]/b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma] /font]/COLOR]/size]b]size=1]font=Tahoma]دستگاه تصفیه ی هوابسیار سبک مي باشد، گازهای مضر ناشی از سوخت یا دود توتون، ذرات آلرژی‌زا، بوی کپک‌زدگی یا ماندگی و دود پلاستیک‌ها، رنگ‌ها و روغن‌ها و عطرها و تمیزکننده‌ها را تجزیه می‌کند و مواد شیمیایی آلی فرار (/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]VOCs/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

) و آئروسل‌های ‌‌زیستی را که غلظت آن ها داخل منزل بیشتر از محیط بیرون است، اکسید می‌‌کند و نیز موجب از بین رفتن میکروب ها ، ویروس ها و قارچ ها می‌شود/font]/size]/b]size=1]font=Tahoma] .b]این دستگاه هیچ فیلتری برای جایگزینی یا صفحات جمع‌کننده ای برای تمیزکردن ندارد و اوزون نیز تولید نمی‌کند.
-(فیلترهای /b]/font]/size]b]size=1]font=Tahoma]HEPA/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

آلودگی ‌ها را به دام انداخته و نمی‌‌توانند آن ها را اکسید کنند و مناسب نیستند. بطور کلی فیلترها نیاز به جایگزینی دارند که هزینه زیادی ایجاد می‌کنند، تصفیه‌کننده‌های الکترونیکی هوا نیز شامل یونیزه‌کننده‌ها و تولیدکننده اوزون می‌‌باشند. یونیزه‌کننده‌ها غبارها را باردار می‌کند که در سطح اتاق‌ها یا روی صفحات فلزی جمع‌ می‌شوند و غالباً نیاز به تمیزکردن دارند. این یونیزه‌کننده‌ها نمی‌توانند گازها یا بوها را برطرف کنند و ممکن است اوزون نیز تولید کنند.) قدرت اکسید کنندگی اوزون به اندازه قدرت اکسیدکنندگی فوتوکاتالیست‌های اکسید تیتانیم نمی‌‌باشد و سمی بوده و می‌تواند تنگی نفس را حادتر کند. در حالیکه اين تصفيه كننده ها هیچ ماده مخاطره‌آمیزی برای پوست و چشم تولید نمی‌کند.
-تصفیه‌کننده‌هایی که از نور ماوراءبنفش استفاده می‌‌کنند،از پرتوهای ماوراء‌بنفش نوع /font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]C/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

برای کشتن میکروب‌ها با نابودکردن /font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]DNA/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

آنها استفاده می‌کنند که این پرتوها برای تمام موجودات زنده خطرناک می‌‌باشند و تولید اوزون می‌کنند ، در صورتيكه /font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]دستگاه نانويي فوق/font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma] از لوله‌های نوری ماوراء‌بنفش /font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]A/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

استفاده می‌‌کند. سطح بیرونی این لوله‌ها از یک لایه نازک فوتوکاتالیستی اکسیدتیتانیم پوشانده شده است، که همه نور ماوراء‌بنفش را جذب می‌کند.
جزء اصلی و فعال تصفیه کننده‌های هوای ذكرشده را نوعی نانولوله تشکیل می‌دهد. این لوله را داخل حلقه فایبرگلاس پوشیده با لایه‌ای از بلورهای نیمه هادی دی‌اکسید تیتانیوم، با ابعاد 40 نانومتر قرار می‌دهند. تابش پرتوهای /font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]UV/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

موجب باردار شدن این بلورها می‌شود؛ در نتیجه عوامل اکسید کننده قوی‌ای ایجاد می‌شوند به طوری که با چرخش هوا در سطح این لوله، آلودگی‌های موجود در هوا از بین خواهند رفت.
زمان لازم برای کاهش 50 درصدی غلظت آلوده کننده ها از 2 تا 38 دقیقه است که /font]/size]/b]b]size=1]font=Tahoma]N-hexane/font]/size]/b]

b]size=1]font=Tahoma]

که یکی از عمده ترین این آلوده کننده ها است در طی 7 دقیقه به غلظت %50 تقلیل می‌یابد. /font]/size]/b]size=1]font=Tahoma](/font]/size]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]NanoBreeze/font]/COLOR]/size]

b]size=1]font=Tahoma]

/font]/size]/b]size=1]font=Tahoma]محصول شركت/font]/size]

size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]

Technologies Nanotwin/font]/COLOR]/size]

size=1]font=Tahoma]

)b]<o:p></o:p>/b]/font]/size]
b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma]ب:ساخت شيشه ونمايشگرهاي تلويزيوني:/font]/COLOR]/size]/b]size=1]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Tahoma] /font]/COLOR]/size]b]SIZE=1]font=Tahoma]شيشه هايي توليد شده اند كه براي متعادل کردن گرما و نور اتاق كاربرد دارند و تنها زمانی که نور شدت دارد درست مانند عینک های فتوکرومیک دودی مي شوند.
(امروزه این کار با استفاده از الکتروکروماتیک ها انجام می شود که موادی هستند که رنگ آنها در اثر جریان الکتریکی تغییر می کنند. جریان الکتریسته با ایجاد واکنش شیمیایی سبب تغییرات خصوصیات مواد می شود و کاری می کند تا آنها نور را جذب یا منعکس کنند. امروزه از صنعت الکترونیک در ساخت این نوع از شیشه های پنجره استفاده می ش
نمایه کاربر
AWWA
آماتور
آماتور
پست: 121
تاریخ عضویت: پنج شنبه 30 اردیبهشت 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
تشکر کرده: 201 دفعه
تشکر شده: 193 دفعه
تماس:

پست توسط AWWA »

color=#c0504d]size=3]روش هاي سنتز تيتانيا:/size]/color]
color=#000000]size=2]امروزه ازروش هاي مختلفي جهت توليد شكلهاي مختلف TiO2 استفاده مي شود. درمجموع بيش از50 روش مختلف براي سنتزآن وجوددارد.هريك ازاين روش ها داراي مزايا ومعايبي هستند.ازجمله اين روشها عبارتند از:سل ژل،هيدروترمال، رسوب دهي الكتروفورتيك، رسوب دهي همزمان، روش اسپاترينگ،هيدروليزكنترل شدهTiCL4.
از بين اين روشها كاربرد روش سل ژل ازبقيه بيشتراست كه علت آن را مي توان دلايل زيرشمرد:1-خلوص،2-همگني،3-تناسب وانعطاف پذيري دراضافه كردن غلظتهاي بالاي تركيبات،4-كنترل استوكيومتريك،5-سادگي فرايند،6-كنترل تركيبات وتوانايي درپوشش مساحتهاي بزرگ وپيچيده/size]/color]
color=#c0504d]size=3]اثرات مضرنانوذرات:/size]/color]
color=#000000]size=2]نانوذرات همانند يك شمشيردولبه داراي اثرات مفيد ومضرمي باشند.نانوذرات به دودليل مي توانند براي سلامتي مضرباشند:اول اينكه مي توانند خيلي سريع از طريق پوست وسلولهاي مخاطي جذب بدن شوند ودوم اينكه به دليل جديد بودن اين مواد مسموميتهاي جديد ونا شناخته اي را بوجود آورند.
وقتي موادبه مقياس نانو تبديل شوند،درخواص شيميايي،بيولوژيكي وفعاليتهاي كاتاليتيكي آنها تغييراتي ايجاد مي شود.بنابراين موادي كه درحالت بالك(توده اي)بي خطرهستند وقتي به حالت نانوتبديل شوند،مي توانند سمي وخطرناك باشند.به علاوه اندازه كوچك نانوذرات باعث مي شود تا اين مواد بتوانند برسدهاي دفاعي بدن فائق آيند.
گزارشات نشان مي دهند كه بلعيدن نانوذرات TiO2 توسط انسان بي ضرر است.اما اگردر معرض نانوذرات بودن بيشترازحدمعمول گردد احتمال ايجاد خطربرسلامتي وجود دارد.بي شك اگر به روشهاي صحيح كاربانانوذرات توجه شود ازخطرات آن كاسته خواهدشد.
برخي راههاي كنترل اثرات مضر نانوذرات:
الف)ازتماس پوست بانانوذرات ويا محلولهاي حاوي نانوذرات جلوگيري شود.(دستكش،عينك ايمني ولباس آزمايشگاه استفاده گردد)
ب)شستشوي دستها ورعايت بهداشت فردي درمحيط كار بانانوذرات انجام گيرد.
ج)دفع وانتقال زباله هاي نانوذرات طبق اصول زباله هاي شيميايي خطرناك صورت پذيرد.
د)وسايل مورد استفاده دركاركردن بانانئذرات بايدقبل ازاستفاده مجدد،تعميريا مصرف،ازنظرآلودگي بررسي شوند./size]/color]
size=1]color=#1d1b10]
SIZE=1]COLOR=#000000]منابع: www.nano.ir(پايان نامه هاي فناوري نانو مرتبط بادي اكسيدتيتانيوم)/color]/size]
S.S.Kumar Nanomaterials ToxicityTHealth and Enviromental Issues.EDITED BY Challa /COLOR]/SIZE]
نمایه کاربر
AWWA
آماتور
آماتور
پست: 121
تاریخ عضویت: پنج شنبه 30 اردیبهشت 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
تشکر کرده: 201 دفعه
تشکر شده: 193 دفعه
تماس:

پست توسط AWWA »

تثبيت دي اكسيد تيتانيم روي بسترهاي مناسب

نانوکاتاليزور دي اکسيد تيتانيم (TiO2) به دليل خواص ويژه (پايداري شيميايي، قيمت ارزان، غير سمي بودن) بطور گسترده در تصفيه ي فتوکاتاليزي آلاينده هاي محيط زيست مورد استفاده قرار مي گيرد. فرآيندهاي اكسايش فتوكاتاليزي جزء روشهاي اكسايش پيشرفته هستند كه طي آن، مواد آلاينده در اثر تابش نور UV و در حضور فتوكاتاليزورهايي مانند دي اكسيد تيتانيم (فرآيند( UV/TiO2 تخريب مي‌شوند. در سالهاي اخير استفاده از نانوكاتاليزورها در فرآيندهاي فتوكاتاليزي، باعث افزايش چشمگيري در كارايي اين فرآيندها در حذف آلاينده هاي محيط زيست گرديده است.

در اکثر مطالعات قبلي، از سوسپانسيون TiO2در فرآيندهاي اکسايش فوتوکاتاليزي استفاده شده است. در اين حالت مقدار کاتاليزور مصرف شده زياد بوده و جداسازي فوتوکاتاليزور با ابعاد نانو از محلول پس از انجام عمل تصفيه جهت مصرف مجدد آن دشوار و پر هزينه است. همچنين در صورت استفاده از نانوکاتاليزور دي اکسيد تيتانيم به شکل سوسپانسيون کدورت محلول بالا خواهد بود و نور به قسمت هاي پايين نفوذ نخواهد کرد. از طرف ديگر استفاده از سوسپانسيون نانوذرات TiO2در راکتورهاي جريان پيوسته بسيار دشوار است. وجود موارد فوق به علت صرف هزينه هاي بالا (مخصوصا جداسازي کاتاليزور از محلول سوسپانسيوني) کاربرد فرآيندهاي اکسايش فوتوکاتاليزي را در مقياس صنعتي محدود ميکند.

به منظور حل مشکلات مذکور در گسترش فرآيندهاي اکسايش فوتوکاتاليزي در مقياس صنعتي، نانوذرات دي اکسيد تيتانيم بر روي بسترهاي مناسب تثبيت مي شوند. موادي که بعنوان بسترمورد استفاده قرار ميگيرند بايد از نظر شيميايي غير فعال باشند، از محيط آبي به سادگي قابل جداسازي باشند، قيمت آنها مناسب بوده و قابليت استفاده ي صنعتي داشته باشند. در راستاي تامين اهداف فوق، در اين پروژه نانوذرات دي اکسيد تيتانيم بر روي بسترهاي Pumice stoneو شيشه اي تثبيت خواهد شد. همچنين از بستر صنعتي آماده حاوي نانوذرات TiO2 تثبيت شده بر روي Non-woven paper نيز استفاده خواهد شد.

نانوذرات دي اکسيد تيتانيم مورد استفاده از نوع Millenium PC-500 با اندازه يnm 5-10 و مساحت سطح ويژه ي m2/g 300 مي باشد. به منظور تعيين مشخصات نانوذرات دي اکسيد تيتانيم مورد استفاده از تصاوير SEM- TEM و طيف ها ي XRD و FT-IR بهره گرفته خواهد شد. همچنين در حضور نانوذرات دي اکسيد تيتانيم تثبيت شده تحت تابش نور UV در يک فوتوراکتور سطح شيبدار با جريان برگشتي تصفيه ي فوتوکاتاليزي مواد رنگزا بررسي خواهد شد. کارايي فرآيند اکسايش فوتوکاتاليزي تابعي از شدت نورUV، غلظت اوليه ي آلاينده و مدت زمان فرآيند ميباشد. مدلسازي سينتيکي فرآيند اکسايش فوتوکاتاليزي با در نظر گرفتن عوامل موثر مذکور و واکنشهاي شيميايي و فوتوشيميايي انجام خواهد گرديد. به منظور بهينه سازي فرآيند اکسايش فوتوکاتاليزي از طراحي آزمايش با استفاده از روش رويه پاسخ (RSM) بهره گرفته خواهد شد. همچنين کارآئي فرآيند مذکور در شرايط بهينه براي تصفيه پساب حقيقي بررسي خواهد گرديد. در مرحله ي بعد با استفاده از آناليز هاي مختلف نظير GC-MS، FT-IRبه شناسايي حد واسطها و محصولات جانبي توليد شده در طي فرآيند تصفيه فوتوکاتاليزي اقدام خواهد شد. بررسي ميزان معدني شدن با استفاده از اندازه گيري کل کربن آلي (TOC) و طيف FT-IR طي فرآيند اکسايش فوتوکاتاليزي صورت خواهد گرفت.
موضوع جدید ارسال پست

بازگشت به “مهندسی بهداشت حرفه ای”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 0 مهمان