چک لیست بازررسی

در این انجمن به مهندسی بهداشت حرفه ای در موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط بهداشت حرفه ای تصفیه آب تصفیه فاضلاب جزوه ارشد محیط زیست ایمنی میپردازید.
tex_mojtaba
جدید
جدید
پست: 19
تاریخ عضویت: سه شنبه 2 شهریور 1389, 12:00 am
حالت من: Badhal
تشکر شده: 3 دفعه
تماس:

چک لیست بازررسی

پست توسط tex_mojtaba »

img]http://www.shop.mozh.org/modules/Forums ... 51.gif/img]img]http://www.shop.mozh.org/modules/Forums ... 36.gif/img]url=<A]<A[/[url]url=<A]b]size=4]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Mitra]FONT=Times New Roman]پيوست 3 ـ چك ليست بازرسي/font]/FONT]/COLOR]/b][/[url]b]size=4]COLOR=#NaNNaNNaN]<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>/COLOR]/b]


size=4]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] <o:p></o:p>/font]/FONT]

TABLE]TR]TD]size=3]font=Times New Roman]b]FONT=Koodak]سوالات/font]/b]b]<o:p></o:p>/b]/FONT]/TD]TD]size=3]font=Times New Roman]b]FONT=Koodak]مشاهدات/font]/b]b]<o:p></o:p>/b]/FONT]/TD]TD]size=3]font=Times New Roman]b]FONT=Koodak]ملاحظات/font]/b]b]<o:p></o:p>/b]/FONT]/TD]/TR]TR]TD]size=3]font=Times New Roman]FONT=Koodak]مواد شيميايي/font]<o:p></o:p>/FONT]/TD]/TR]TR]TD]

font=Koodak]

FONT=Times New Roman]size=3]1ـ آيا مواد شيميايي اوّليه و محصولات در سطح كارگاه رها يا پخش شده است؟/font]/FONT]<o:p></o:p>


size=4]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] /font]/FONT]<o:p></o:p>/TD]TD]

size=4]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] /font]/FONT]<o:p></o:p>/TD]TD]size=3]font=Times New Roman]FONT=Koodak]اگر پاسخ اين سوالات مثبت است اين مواد را به مواد شيميايي فرم 1 اضافه كنيد/font]<o:p></o:p>/FONT]/TD]/TR]TR]TD]

font=Koodak]

FONT=Times New Roman]size=3]2 ـ آيا مواد شيميايي ديگري براي تهيه محصولات ديگري استفاده مي‌شود؟/font]/FONT]<o:p></o:p>


size=4]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] /font]/FONT]<o:p></o:p>/TD]TD]

size=4]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] /font]/FONT]<o:p></o:p>/TD]/TR]TR]TD]

font=Koodak]

FONT=Times New Roman]size=3]3 ـ آيا فرآيند، محصولات جانبي توليد مي كند؟/font]/FONT]<o:p></o:p>


size=4]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] /font]/FONT]<o:p></o:p>/TD]TD]

size=4]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] /font]/FONT]<o:p></o:p>/TD]/TR]TR]TD]size=3]font=Times New Roman]FONT=Koodak]عمليات‌هاي كاري/font]<o:p></o:p>/FONT]/TD]/TR]TR]TD]

font=Koodak]

FONT=Times New Roman]size=3]1. آيا وظيفه غير معمولي طي فرآيند صورت مي‌گيرد؟/font]/FONT]<o:p></o:p>/TD]TD]

size=4]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] /font]/FONT]<o:p></o:p>/TD]TD]size=3]font=Times New Roman]FONT=Koodak]اگر پاسخ مثبت است بايد اين وظيفه به فرم 1 اضافه شود./font]<o:p></o:p>/FONT]


size=4]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] /font]/FONT]<o:p></o:p>/TD]/TR]TR]TD]

font=Koodak]

FONT=Times New Roman]size=3]2. آيا عمليات كاري موجود به صورت صحيح انجام مي‌شود؟/font]/FONT]<o:p></o:p>/TD]TD]

size=4]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] /font]/FONT]<o:p></o:p>/TD]TD]size=3]font=Times New Roman]FONT=Koodak]اگر پاسخ هر كدام از اين سوالات منفي باشد بايد به فكر ساير راه هاي مواجهه بود. سطح ريسك بدست آمده در اين راهنما نبايستي به عنوان يك شرايط واقعي در نظر گرفته شود بخاطر اينكه اين روش فقط روي مواجهه تنفسي تاكيد دارد./font]<o:p></o:p>/FONT]


size=4]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] /font]/FONT]<o:p></o:p>/TD]/TR]TR]TD]

font=Koodak]

FONT=Times New Roman]size=3]3. آيا لباس‌ها و تجهيزات حفاظت فردي مناسب استفاده مي‌شود؟/font]/FONT]<o:p></o:p>


size=4]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] /font]/FONT]<o:p></o:p>/TD]TD]

size=4]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] /font]/FONT]<o:p></o:p>/TD]/TR]TR]TD]

font=Koodak]

FONT=Times New Roman]size=3]4. آيا تسهيلات موجود نظير رخت كن، دستشويي و رستوران در شرايط خوبي نگهداري مي‌شوند؟/font]/FONT]<o:p></o:p>


size=4]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] /font]/FONT]<o:p></o:p>/TD]TD]

size=4]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] /font]/FONT]<o:p></o:p>/TD]/TR]TR]TD]

font=Koodak]

FONT=Times New Roman]size=3]5. آيا اصول خانه داري و نظافت كارگاهي در محل كار رعايت مي‌شود؟/font]/FONT]<o:p></o:p>/TD]TD]

size=4]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] /font]/FONT]<o:p></o:p>/TD]/TR]TR]TD]

font=Koodak]

FONT=Times New Roman]size=3]6. آيا امكان تماس پوستي وجود دارد؟/font]/FONT]<o:p></o:p>/TD]TD]

size=4]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] /font]/FONT]<o:p></o:p>/TD]TD]size=3]font=Times New Roman]FONT=Koodak]اگر پاسخ مثبت است، ميزان جذب پوستي را با استفاده از رابطه 14 ارزيابي كنيد./font]<o:p></o:p>/FONT]/TD]/TR]/TABLE]


size=4]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] <o:p></o:p>/font]/FONT]
url=<A]<A[/[url]url=<A]b]size=4]COLOR=#NaNNaNNaN]font=Mitra]FONT=Times New Roman]پيوست 3 ـ چك ليست بازرسي /font]/FONT]/COLOR]/b][/[url]font=Times New Roman]size=4]FONT=Mitra](ادامه)/font]size=4]font=Mitra]<o:p></o:p>/font]/FONT]
font=Times New Roman]size=4]FONT=Mitra] /font]<o:p></o:p>/FONT]

TABLE]TR]TD]font=Times New Roman]b]size=2]FONT=Koodak]سوالات/font]/b]b]size=2]<o:p></o:p>/b]/FONT]/TD]TD]font=Times New Roman]b]size=2]FONT=Koodak]مشاهدات/font]/b]b]size=2]<o:p></o:p>/b]/FONT]/TD]TD]font=Times New Roman]b]size=2]FONT=Koodak]ملاحظات/font]/b]b]size=2]<o:p></o:p>/b]/FONT]/TD]/TR]TR]TD]font=Times New Roman]size=2]FONT=Koodak]انتشارات آلاينده ها/font]size=2]<o:p></o:p>/FONT]/TD]/TR]TR]TD]

size=2]font=Koodak]

FONT=Times New Roman]1 ـ آيا مدركي حاكي از آلوده سازي وجود دارد؟ به عنوان مثال وجود گرد و غبار يا فيوم در هوا يا روي سطوح، وجود مواد شيميايي روي پوست يا لباس افراد، احساس بوي مواد شيميايي، نشتي‌هاي واضح، ريخت و پاش و ترشح مواد شيميايي و.../font]/FONT]size=2]<o:p></o:p>/TD]TD]

size=4]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] /font]/FONT]size=2]<o:p></o:p>/TD]TD]font=Times New Roman]size=2]FONT=Koodak]اگر پاسخ مثبت است، اين مي‌تواند به اين معني باشد كه كنترل ناكافي است(فرم/font]size=2]b

size=2]font=Koodak]

2). اگر ضريب ريسك بعد از ارزيابي پايين بود، راه هاي ديگر مواجهه را مد نظر داشته باشيد./font]size=2]<o:p></o:p>/FONT]/TD]/TR]TR]TD]

size=2]font=Koodak]

FONT=Times New Roman]2 ـ آيا در كارگراني كه در حال انجام كارند، نشانه اي از مواجهه ديده مي‌شود؟/font]/FONT]size=2]<o:p></o:p>/TD]TD]

size=4]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] /font]/FONT]size=2]<o:p></o:p>/TD]TD]

size=4]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] /font]/FONT]size=2]<o:p></o:p>/TD]/TR]TR]TD]

size=2]font=Koodak]

FONT=Times New Roman]3 ـ آيا پرونده هاي پزشكي كارگران نتايج غير عادي نشان مي‌دهد؟/font]/FONT]size=2]<o:p></o:p>/TD]TD]

size=4]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] /font]/FONT]size=2]<o:p></o:p>/TD]/TR]TR]TD]

size=2]font=Koodak]

FONT=Times New Roman]4 ـ آيا نمونه برداري و پايش هواي در محيط كار انجام مي‌شود؟/font]/FONT]size=2]<o:p></o:p>/TD]TD]

size=4]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] /font]/FONT]size=2]<o:p></o:p>/TD]TD]font=Times New Roman]size=2]FONT=Koodak]اگر پاسخ مثبت بود فرم/font]size=2]a

size=2]font=Koodak]

2 مي‌تواند استفاده شود. نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد كه آيا اقدامات كنترلي كافي است./font]size=2]<o:p></o:p>/FONT]/TD]/TR]TR]TD]font=Times New Roman]size=2]FONT=Koodak]تعيين مناطق مربوط به آلودگي/font]size=2]<o:p></o:p>/FONT]/TD]/TR]TR]TD]

size=2]font=Koodak]

FONT=Times New Roman]1 ـ آيا كارگراني وجود دارند كه مجبور باشند به صورت مستقيم با مواد شيميايي تماس داشته باشند يا نزديك مناطق آلوده كار كنند يا از مناطقي كه مواد شيميايي استفاده، توليد، انبار، منتقل يا دفع شده اند، عبور كنند؟/font]/FONT]size=2]<o:p></o:p>


size=4]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] /font]/FONT]size=2]<o:p></o:p>/TD]TD]

size=4]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] /font]/FONT]size=2]<o:p></o:p>/TD]TD]font=Times New Roman]size=2]FONT=Koodak]اگر جواب مثبت است آنها را به وظايف درج شده در فرم 1 اضافه كنيد./font]size=2]<o:p></o:p>/FONT]/TD]/TR]TR]TD]

size=2]font=Koodak]

FONT=Times New Roman]2 ـ آيا كارگران مجبورند كه در داخل فضا‌هاي محدودي كه ممكن است مواد شيميايي در آنها وجود داشته باشند، وارد شوند؟/font]/FONT]size=2]<o:p></o:p>


size=4]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] /font]/FONT]size=2]<o:p></o:p>/TD]TD]

size=4]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] /font]/FONT]size=2]<o:p></o:p>/TD]/TR]TR]TD]

size=2]font=Koodak]

FONT=Times New Roman]3 ـ آيا كارگران كارهايي نظير تميزكاري، انجام تعميرات و كارهاي ديگر را در جائيكه احتمال وجود مواد در آنها وجود دارد انجام مي‌دهند؟/font]/FONT]size=2]<o:p></o:p>/TD]TD]

size=4]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] /font]/FONT]size=2]<o:p></o:p>/TD]/TR]/TABLE]

size=3]font=Mitra]

FONT=Times New Roman] <o:p></o:p>/font]/FONT]

<o:p>font=Times New Roman] /font]</o:p>


بازگشت به “مهندسی بهداشت حرفه ای”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 1 مهمان