لیست نشریات سازمان مدیریت در خصوص توسعه منابع آب

در این انجمن به استاندارد ها در موژ مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط بهداشت حرفه ای تصفیه آب تصفیه فاضلاب جزوه ارشد محیط زیست ایمنی میپردازید.

مدیر انجمن: naderloo

موضوع جدید ارسال پست
نمایه کاربر
hses
حرفه ای
حرفه ای
پست: 611
تاریخ عضویت: پنج شنبه 16 مرداد 1393, 12:15 pm
تشکر کرده: 8 دفعه
تشکر شده: 43 دفعه
تماس:

لیست نشریات سازمان مدیریت در خصوص توسعه منابع آب

پست توسط hses »

دستورالعمل بررسي هاي اقتصادي طرح هاي توسعه منابع آب
1- دستورالعمل تعييين اسيديته و قلياييت آب، 2-دستورالعمل تعيين نيتروژن آب
استاندارد پيشنهادي لوله هاي سخت پي.وي.سي در لوله کشي آب آشاميدني
استاندارد کيفيت آب آشاميدني
آيين نامه طراحي بنادر و سازه هاي دريايي ايران - جلد هفتم: آبراهه و حوضچه
برنامه ريزي و مطالعات بهينه سازي طرحهاي توسعه منايع آب
توسعه پايدار و مديريت مالي منابع آب
جداول راهنماي اطلاعات پايه موردنياز براي بررسي هاي اقتصاديِ تامين، انتقال و توزيع آب کشاورزي
جزييات تيپ خطوط انتقال و شبكه هاي آب و فاضلاب (CD)
دستور العمل آماربرداري منابع آب
دستور العمل رفتار سنجي کيفي آبهاي زيرزميني
دستورالعمل اجرايي پايش كيفيت آب مخازن پشت سدها نشريه شماره 551
دستورالعمل اجرايي خدمات بهره برداري و نگهداري شبکه هاي آبياري و زهکشي
دستورالعمل احيا، توسعه و بهسازي چاه هاي آب (كشاورزي و شرب)
دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي آب و فاضلاب در مرحله اجمالي
دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي آب و فاضلاب در مرحله تفصيلي
دستورالعمل اكتشاف ژئوشيميايي بزرگ مقياس رسوبات آبراهه‌اي (1 :25،000)
دستورالعمل انتخاب و طراحي تجهيزات كنترل ضربه قوچ در تاسيسات آبرساني شهري نشريه شماره 517
دستورالعمل اندازه گيري سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه
دستورالعمل اندازه گيري سرعت نفوذ آب به خاك با روش استوانه
دستورالعمل آزمايش هاي آبشويي خاک هاي شور و سديمي در ايران
دستورالعمل آزمون ميکروبيولوژي آب
دستورالعمل آماربرداري از منابع آب - وسايل و روش هاي اندازه گيري
دستورالعمل برپايي آزمايشگاه آب
دستورالعمل بررسي هاي اقتصادي طرح هاي توسعه منابع آب
دستورالعمل بهره برداري و نگهداري از تاسيسات و تجهيزات شبکه هاي آبياري و زهکشي
دستورالعمل بهره برداري ونگهداري از ماشين آلات موردنياز شبکه هاي آبياري و زهکشي
دستورالعمل پايش كيفيت آب هاي سطحي (جاري) نشريه شماره 522
دستورالعمل پايش كيفيت آبهاي زيرزميني
دستورالعمل پايش و ارزشيابي طر حهاي مديريت منابع طبيعي و آبخيزداري نشريه شماره 505
دستورالعمل تجزيه هاي آزمايشگاهي نمونه هاي خاك و آب نشريه شماره 467
دستورالعمل تعيين حريم كيفي آبهاي زيرزميني
دستورالعمل تعيين محل و نظارت بر حفر چاه هاي آب در آبرفت و سازندهاي سخت و تهيه گزارش حفاري (چاه هاي بهره برداري، اكتشافي، پيزومترها و مشاهده اي)
دستورالعمل تقسيم بندي و كدگذاري حوضه هاي آبريز و محدوده هاي مطالعاتي در
دستورالعمل رفتارسنجي كمي آب هاي زيرزميني
دستورالعمل كاربرد روش هاي رديابي در مطالعات آبخوا نهاي آبرفتي نشريه شماره 552
دستورالعمل كنترل كيفيت در تصفيه خانه هاي آب
دستورالعمل مطالعات فيزيوگرافي در حوضه هاي آبخيز
دستورالعمل مطالعات هيدروليكي و آبشستگي پل
دستورالعمل نامگذاري و حفاري چاههاي آب
دستورالعمل نمونه برداري آب
راهنماي ارزيابي اقتصادي پروژه هاي آبخيزداري
راهنماي ارزيابي و بهسازي لرزه اي سامانه آب رساني
راهنماي انتخاب نوع و موقعيت شيرآلات صنعت آب و بهره برداري از آنها نشريه شماره 529
راهنماي آبگيري از رودخانه و حفاظت آن نشريه شماره 509
راهنماي برآورد رواناب در طراحي شبكه هاي آبياري و زهكشي نشريه شماره 519
راهنماي برآورد ضريب زهكشي زيرزميني در اراضي تحت آبياري مناطق خشك و نيمه‌خشك
راهنماي بررسي اثر فعاليت‌هاي كشاورزي بر كميت و كيفيت آب هاي سطحي
راهنماي بررسي پيشروي آب هاي شور در آبخوان هاي ساحلي و روش هاي كنترل آن
راهنماي بهره برداري و نگهداري از مخازن آب
راهنماي بهره برداري و نگهداري از مخازن آب شهري (بازنگري اول)
راهنماي بهره برداري و نگهداري نيروگاه هاي آبي سدهاي بزرگ نشريه شماره 526
راهنماي بهره برداري و نگهداري واحدهاي تصفيه خانه آب
راهنماي پهنه بندي توان اكولوژيك به منظور استقرار طرح هاي توسعه منابع آب
راهنماي تشخيص اثرهاي اقتصادي، اجتماعي، ارزش گذاري و توجيه اقتصادي طرح هاي توسعه منابع آب
راهنماي تعيين ارزش اقتصادي آب براي مصارف كشاورزي
راهنماي تعيين آب مورد نياز اكوسيستم هاي آبي
راهنماي حفاظت کمي و کيفي منابع آب زيرزميني و تجهيزات بهره برداري از آن ها
راهنماي روش هاي محاسبه آبشستگي موضعي نشريه شماره 549
راهنماي شناخت و بررسي عوامل موثر در آب به حساب نيامده و راهكارهاي كاهش آن
راهنماي طبقه‌بندي كيفيت آب خام، پساب‌ها وآب‌هاي برگشتي براي مصارف صنعتي و تفرجي
راهنماي طراحي تلمبه خانه هاي آب نشريه شماره 470
راهنماي طراحي سازه اي تونل هاي آب بر
راهنماي طراحي لرزه اي سامانه آب رساني
راهنماي طراحي هيدروليكي تصفيه خانه هاي آب
راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري آبشكن هاي رودخانه اي نشريه شماره 516
راهنماي کاربرد اقتصاد مهندسي در پروژه هاي توسعه و مديريت منابع آب
راهنماي کنترل کيفيت در مراحل مختلف تصفيه آب آشاميدني
راهنماي كاربرد رديا بها در بررسي نشت و فرار آب از مخزن و تكيه گاه هاي سد
راهنماي كاربرد سيستم هاي اطلاعات مكاني (GIS) و سنجش از دور (RS) در استخراج پارامترهاي موثر مطالعات هيدرولوژيكي حوضه هاي آبريز
راهنماي مطالعات پايه زمين شناسي مهندسي در پروژه هاي مهندسي آب
راهنماي مطالعات كيفيت آب مخازن سدهاي بزرگ نشريه شماره 550
راهنماي نشت يابي و جلوگيري از تلفات آب در تاسيسات آبرساني شهري
راهنماي نگهداري وتعميرات تصفيه خانه هاي آب و حفاظت و ايمني تاسيسات
روش نامه مطالعات توجيه فني، اقتصادي-اجتماعي و زيست محيطي سامانه هاي آبياري تحت فشار {باراني، موضعي، قطره اي،...}
ژئوفيزيک و نقش آن در مهندسي آب، استاندارد مطالعات لرزه اي باروش شکست مرزي
ژئوفيزيک و نقش آن در مهندسي آب، استاندارد و مطالعات الکتريک با روش مقاومت ويژه
سازه هاي بتني مهندسي محيط زيست - ترجمه ACI 350R-89 آزمون آب بندي سازه هاي بتن آرمه - ترجمه AWWA400-93 و ACI 350.1R-89
شرح خدمات توجيه فني و اقتصادي-اجتماعي سامانه هاي آبياري تحت فشار (در سه سطح الف-ب-پ)
شرح خدمات مرحله توجيهي مطالعات آبخيزداري نشريه شماره 396
شرح خدمات مهندسي مطالعات مراحل مختلف طرح هاي آبياري و زهكشي
شرح خدمات مهندسي مطالعات مرحله طراحي تفصيلي شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي (ثقلي) نشريه شماره 244 (تجديد نظر اول)
شرح قيمتهاي واحد تيپ براي خطوط انتقال آب
شرح قيمتهاي واحد تيپ براي شبکه توزيع آب
شرح قيمتهاي واحد تيپ براي کارهاي لوله کشي آب و فاضلاب ساختمان
ضوابط تجزيه و تحليل قيمتهاي واحد اقلام مربوط به خطوط انتقال آب
ضوابط زيست محيطي استفاده مجدد از آب هاي برگشتي و پسا بها نشريه شماره 535
ضوابط طراحي سازه اي مجاري آب بر زيرزميني بتني
ضوابط طراحي سامانه هاي انتقال و توزيع آب شهري و روستايي
ضوابط طراحي سامانه‌هاي آبياري با لوله هاي كم‌فشار
ضوابط طراحي کارگاههاي پرورش ماهي هاي گرم آبي
ضوابط طراحي هيدروليكي ايستگاه هاي پمپاژ شبكه هاي آبياري و زهكشي
ضوابط طراحي هيدروليكي ساختمان هاي حفاظتي و تقاطعي، تبديل و ايمني و ساختمان هاي حفاظت در مقابل فرسايش سامانه هاي آبياري
ضوابط طراحي هيدروليكي سيفون ها و آبگذر زير جاده
ضوابط طراحي هيدروليكي شيب‌شكن‌ها، تندآب‌ها و تاسيسات پايانه‌اي استهلاك انرژي در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
ضوابط عمومي طراحي سازه هاي آبي بتني
ضوابط عمومي طراحي شبكه هاي آبياري و زهكشي
ضوابط فني بررسي و تصويب طرح هاي تصفيه آب شهري
ضوابط و معيارهاي طرح و محاسبه مخازن آب زميني
ضوابط و معيارهاي فني آبياري تحت فشار (طراحي) {باراني، موضعي، قطره اي،...}
ضوابط و معيارهاي فني آبياري تحت فشار (مشخصات فني عمومي)
ضوابط و معيارهاي فني آبياري تحت فشار (مشخصات فني عمومي) (تجديد نظر اول) {باراني، موضعي، قطره اي،...}
ضوابط و معيارهاي فني شبکه هاي آبياري و زهکشي (نقشه هاي تيپ)
ضوابط و معيارهاي فني شبكه هاي آبياري و زهكشي (مشخصات فني عمومي)
ضوابط و معيارهاي فني شبكه هاي آبياري و زهكشي (اندازه گيرهاي جريان)
ضوابط و معيارهاي فني شبكه هاي آبياري و زهكشي (خدمات فني دوران بهره برداري و نگهداري)
ضوابط و معيارهاي فني شبكه هاي آبياري و زهكشي (منابع آب و خاك و نحوه بهره برداري در گذشته و حال)
ضوابط و معيارهاي فني شبكه هاي آبياري و زهكشي (هيدروليك كانالها و مجاري)
ضوابط و معيارهاي فني شبكه هاي آبياري و زهكشي (هيدروليك لوله ها و مجاري)
ضوابط هيدروليكي طراحي ساختمان هاي تنظيم سطح آب و آبگيرها در كانال هاي روباز
ضوابط هيدروليكي طراحي ساختمان هاي تنظيم سطح آب و آبگيرها در كانال هاي روباز
ضوابط هيدروليكي طراحي ساختمان هاي تنظيم سطح آب و آبگيرها در كانال‌هاي روباز
علايم و نشانه هاي نقشه هاي منابع آب زيرزميني
فرسايش و رسوبگذاري در محدوده آبشکن ها
فهرست جزييات خدمات مهندسي مطالعات تاسيسات آبگيري (سردهانه سازي)
فهرست جزييات خدمات مهندسي مطالعات تاسيسات آبگيري (مرحله هاي شناسايي، اول و دوم ايستگاه هاي پمپاژ )
فهرست جزييات مطالعات زمين شناسي مهندسي مرحله هاي شناسايي و توجيهي در طرحهاي سازه هاي آبي (سدسازي)
فهرست خدمات پايش كيفيت آب هاي سطحي (جاري)
فهرست خدمات طرح هاي آبرساني مراحل « طراحي پايه و طراحي تفصيلي »
فهرست خدمات مرحله توجيهي طرح هاي حفاظت خاك و آبخيزداري
فهرست خدمات مرحله توجيهي مطالعات ايزوتوپي و رديابي مصنوعي منابع آب زيرزميني
فهرست خدمات مرحله دو (تشريحي) طرح هاي آبياري و زهكشي
فهرست خدمات مرحله شناسايي طرح هاي آبياري و زهكشي
فهرست خدمات مرحله شناسايي طرح هاي حفاظت خاك و آبخيزداري
فهرست خدمات مرحله شناسايي طرح هاي زهكشي و بهسازي خاك براي دشت هايي كه در آن ها شبكه آبياري احداث شده است.
فهرست خدمات مرحله يك (توجيهي) طرح هاي آبياري و زهكشي
فهرست خدمات مطالعات بهسازي لرزه‌اي سامانه‌هاي آبرساني شهري موجود
فهرست خدمات مطالعات مرحله توجيهي طرح‌هاي فاضلاب و آب‌هاي سطحي
فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسايي منابع آب زيرزميني
فهرست خدمات مطالعات مرحله نيمه تفصيلي منابع آب زيرزميني
فهرست خدمات مهندسي مطالعات بهره برداري و نگهداري از سامانه هاي آبياري و زهكشي در حال بهره برداري
فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پايش كيفيت آب مخازن سدها
گزارش و آمار روزانه بهره برداري از تصفيه خانه هاي آب
مباني طراحي سازه هاي كنترل فرسايش در رودخانه ها و آبراهه‌ها نشريه شماره 417
مباني طراحي و راهنماي اجراي سازه هاي كنترل فرسايش جلد چهارم تعاريف و علائم استاندارد در نقشه هاي اجرايي آبخيزداري - نشريه شماره 4-450
مباني محاسبات اقتصادي طرحهاي توسعه منابع آب
مباني و رويه هاي دستيابي به قيمت توافقي آب
مباني و ضوابط طراحي تجهيز و نوسازي اراضي خشكه زاري (آبياري ثقلي) جلد پنجم: يكپارچه سازي اراضي كشاورزي
مباني و ضوابط طراحي تجهيز و نوسازي اراضي خشكه زاري (آبياري ثقلي) جلد چهارم: سازه هاي آبي و جاده هاي دسترسي
مباني و ضوابط طراحي تجهيز و نوسازي اراضي خشكه زاري (آبياري ثقلي) جلد دوم: ضوابط و مباني آبياري و تسطيح اراضي كشاورزي
مباني و ضوابط طراحي تجهيز و نوسازي اراضي خشكه زاري (آبياري ثقلي) جلد سوم: زهكشي
مباني و ضوابط طراحي تجهيز و نوسازي اراضي خشكه زاري (آبياري ثقلي) جلد يكم: كليات، تعاريف و مفاهيم پايه
مباني و ضوابط طراحي شبکه هاي جمع آوري آبهاي سطحي و فاضلاب شهري
مباني و ضوابط طراحي طرح هاي آبرساني شهري
مباني و ضوابط طراحي، تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري - جلد چهارم - سازه هاي آبي و جاده هاي دسترسي - نشريه شماره 4-471
مباني و ضوابط طراحي، تجهيز و نوسازي اراضي شاليزاري جلددوم آبياري نشريه شماره 2-471
مجموعه نقشه هاي تيپ اجرايي آبروها تا دهانه 8 متر
مجموعه نقشه هاي تيپ اجرايي مخازن آب زميني
مستند سازي طرحهاي آب
مشخصات فني عمومي سامانه هاي آبياري و زهكشي نشريه شماره 108 (تجديدنظر اول)
مشخصات فني عمومي كارهاي مربوط به لوله هاي آب و فاضلاب شهري
مشخصات فني عمومي لوله ها و اتصالات پي.وي.سي سخت براي مصارف آبرساني
مشخصات فني عمومي مخازن آب زميني
معيارها و ضوابط فني عمليات اكتشافي ژئوتكنيك سامانه‌هاي آبياري و زهكشي
معيارهاي هيدروليکي طراحي کانالهاي آبياري و زهکشي روباز
مکمل ضوابط طراحي شبکه هاي جمع آوري آب هاي سطحي و فاضلاب شهري
نقشه هاي همسان مجاري آب بر زيرزميني بتني
نگرشي برکارکرد و نارسائيهاي کوي نهم آبان
نيروي انساني در تصفيه خانه هاي آب و مراقبت بهداشتي و کنترل سلامت آنان


موضوع جدید ارسال پست

بازگشت به “استاندارد ها”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 0 مهمان